Zaprojektowanie i budowa przystani kajakowych na terenie dorzecza Parsęty

» Opis zapytania

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje, w szczególności, opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, warunków technicznych, zgód i decyzji, w szczególności pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz wykonanie przystani kajakowych na terenie dorzecza Parsęty zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również oznakowanie terenu budowy, wolnostojącą tablicą informacyjną o projekcie, w ramach którego przedmiot umowy jest realizowany (tablica informacyjna o wymiarach 80 cm x 120 cm, w ilości 1 szt. zawierająca informacje zawarte we wzorze stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ).Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w programie funkcjonalno - użytkowym oraz w projekcie umowy. Dokumenty te stanowią załączniki do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.10.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Pilska 3
Szczecinek 78-400
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Gmina Szczecinek
Pilska 3
Szczecinek 78-400
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się