Kompensacja pola magnetycznego celem poprawienia jakości pracy mikroskopu elektronowego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na poprawieniu jakości pracy mikroskopu elektronowego Hitachi SU 8020 będącego w posiadaniu Zamawiającego poprzez redukcję zmian pola magnetycznego otoczenia do co najmniej poniższych minimalnych wartości parametrów:
- zakres natężenia stałego pola magnetycznego otoczenia: +/-2000mG (+/-200µT)
- pasmo: DC do 5000Hz,
- reakcja na zamianę pola magnetycznego: w granicach 100µs,
- dryft krótkookresowy: +/-0,1mG (+/-10nT) w ciągu 2 godzin od uruchomienia,
- maksymalny dryft krótkookresowy: +/-0,5mG (+/-50nT) w ciągu 2 godzin od
uruchomienia,
- dryft długookresowy (przy stałej temperaturze otoczenia): +/-20µG (+/-2nT),
- poziom szumów: 7µG (0,7nT) RMS (0 - 10kHz),
- stopień redukcji pola magnetycznego dla pola zmiennego periodycznego 50 Hz:
wartość pola po korekcji nie większa niż 25 nT lub 50-krotne zmniejszenie
wartości międzyszczytowej,
- stopień redukcji pola magnetycznego dla pola nieperiodycznego, wolnozmiennego:
wartość pola po korekcji nie większa niż 25 nT lub 300 - krotne zmniejszenie wartości
międzyszczytowej,
- maksymalne natężenie 3-osiowego generowanego pola magnetycznego: +/-180mG,
w tym zapewnienie:
- automatycznej regulacji układu, oraz zerowanie w ciągu ok 1 sekundy 3 osiowego ortogonalnego
czujnika, jednoczesne wyświetlanie wartości natężenia pola DC i AC (periodycznych
i nieperiodycznych), wybór jednostki natężenia pola: Gauss lub Tesla.

Efektem wykonanej usługi ma być zapewnienie poprawnego działania mikroskopu elektronowego także w godzinach szczytu komunikacyjnego w dniu roboczym tj. w godzinach 14-16. Jakość wykonywanych zdjęć przy powiększeniu 300 000 X przy napięciu 20 KV w ww. godzinach szczytu powinna być tożsama z jakością zdjęć wykonanych w godzinach 24.00-2.00.

2. Miejscem wykonania usługi jest Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska ZUT ul. Pułaskiego 10 w Szczecinie, laboratorium 013 (miejsce użytkowania mikroskopu Hitachi SU 8020). Pomieszczenie posiada wymiary: 6,8 m x 12,0 , wysokość 2,7 m.
3. W zakres usługi, o której mowa w postanowieniach powyższych wchodzi minimum:
1) sprawdzenie poprawności funkcjonowania mikroskopu w godzinach 14-16 (godzinach szczytu komunikacyjnego) w dniu roboczym, przy wykorzystaniu wzorca: wyspy złota na węglu, w Miejscu Wykonania Usługi.
2) Udzielenie Zamawiającemu gwarancji na Wykonaną usługę, przy czym wymagane jest udzielenie gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty wykonania usługi.
3) Wydanie Zamawiającemu:
a) Dokumentu gwarancyjnego na okoliczność udzielenia Zamawiającemu gwarancji, o której mowa powyżej (w zakresie wynikającym ze złożonej oferty),
b) Instrukcji do korzystania i poprawnej eksploatacji (w tym ewentualnie serwisowania i konserwacji) mikroskopu po wykonaniu usługi, w wersji papierowej i elektronicznej w języku polskim lub języka angielskim,
c) Inne dokumenty, jeżeli są niezbędne do korzystania z mikroskopu lub zostały wymienione we Wzorze Umowy jako dokumenty do wydania Zamawiającemu na etapie odbioru Wykonaniu Usługi.

4. W zakres niniejszego zamówienia (usługi) wchodzą również świadczenia wykonywane
po ukończeniu Usługi, związane z udzieloną gwarancją oraz odpowiedzialnością z tytułu rękojmi za wady.
5. Szczegółowe warunki wykonania przedmiotu umowy oraz obowiązki Wykonawcy, w tym świadczenia składające się na wskazany w ust. 4 zakres Usługi stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia zawierają postanowienia Wzoru Umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.10.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się