PWiK Gliwice - Dostawa preparatu płynnego stanowiącego dodatkowe źródło łatwo przyswajalnego węgla organicznego dla organizmów denitryfikujących.

» Opis zapytania

Nazwa: Dostawa preparatu płynnego stanowiącego dodatkowe źródło łatwo przyswajalnego węgla organicznego dla organizmów denitryfikujących.
Opis: Zamówienie obejmuje dostawę preparatu płynnego stanowiącego dodatkowe źródło łatwo przyswajalnego węgla organicznego dla organizmów denitryfikujących w ilości 100 ton wg niżej podanych parametrów:

* Nie jest produktem odpadowym;

* Nie jest produktem palnym, wybuchowym, trującym;

* Jest produktem bezpiecznym dla środowiska;

* Gwarancja jakości produktu: min. 120 dni od daty dostawy;

* Temperatura zamarzania: < - 25 stopni C;

* pH: w zakresie 7-9;

* zawartość ChZT w 100% roztworze: nie mniejsza niż 800 kg O2/m3;

* stężenie chlorków: < 2%;

* maksymalna zawartość metali ciężkich: Kadm (Cd): 0,1 mg/kg; Ołów (Pb): 1,5 mg/kg; Nikiel (Ni): 4,0 mg/kg; Chrom (Cr): 2,0 mg/kg; Rtęć (Hg): 0,03 mg/kg; Miedź (Cu): 1,5 mg/kg; Cynk (Zn): 40 mg/kg; Arsen (As): 0,4 mg/kg.
Ilość: 100 [tona]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

W imieniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach, informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na dostawę 100 ton preparatu płynnego stanowiącego dodatkowe źródło łatwo przyswajalnego węgla organicznego dla organizmów denitryfikujących.
Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmuje dostawę preparatu płynnego stanowiącego dodatkowe źródło łatwo przyswajalnego węgla organicznego dla organizmów denitryfikujących w ilości 100 ton wg niżej podanych parametrów:
* Nie jest produktem odpadowym;
* Nie jest produktem palnym, wybuchowym, trującym;
* Jest produktem bezpiecznym dla środowiska;
* Gwarancja jakości produktu: min. 120 dni od daty dostawy;
* Temperatura zamarzania: &lt; - 25 stopni C;
* pH: w zakresie 7-9;
* zawartość ChZT w 100% roztworze: nie mniejsza niż 800 kg O2/m3;
* stężenie chlorków: &lt; 2%;
* maksymalna zawartość metali ciężkich: Kadm (Cd): 0,1 mg/kg; Ołów (Pb): 1,5 mg/kg; Nikiel (Ni): 4,0 mg/kg; Chrom (Cr): 2,0 mg/kg; Rtęć (Hg): 0,03 mg/kg; Miedź (Cu): 1,5 mg/kg; Cynk (Zn): 40 mg/kg; Arsen (As): 0,4 mg/kg.
Pozostałe wymagania:
* Przewidywane jednorazowe dostawy po ok. 25 ton,
* Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i załadunku preparatu do zbiornika znajdującego się na Centralnej Oczyszczalni
Ścieków w Gliwicach przy ulicy Edisona 16
* Załadunek preparatu do zbiornika odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy (Wykonawca powinien posiadać odpowiednie węże załadunkowe). Dostawy odbywać się będą samochodami ze złączem camlock.
* W razie pojawienia się w zbiorniku zanieczyszczeń stałych pochodzących z preparatu (lub innych wad), bądź wynikających z jego przemian (np.krystalizacja), uniemożliwiających lub utrudniających normalną eksploatację,Wykonawca na własny koszt w terminie 7 dni od daty zgłoszenia awarii doprowadzi stację do stanu umożliwiającego normalną eksploatację oraz dostarczy ponownie bezpłatnie partię preparatu wolną od zanieczyszczeń.
* Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć analizy fizykochemiczne potwierdzające jakość preparatu
zgodną z wymogami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia.
* Dostawca nie będzie w okresie trwania umowy zmieniał preparatu na inny, np. o innej zawartości ChZT. Zmiana taka jest
możliwa tylko po uprzednim uzyskaniu na to pisemnej zgody Zamawiającego.
* Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w okresie 12 miesięcy trwania umowy w miarę potrzeb Zamawiającego,
najpóźniej do 72 godzin od złożenia zamówienia e-mailem.
* Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia zamówienia dodatkowego –do wysokości 20% wartości umowy - wg tych
samych cen.·
Zamawiający wymaga złożenia poniższych dokumentów:
Dla potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia, Oferent zobowiązany jest dostarczyć dokument poświadczający, że w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, zrealizował co najmniej trzy zamówienia, związane z dostawą preparatu płynnego, stanowiącego dodatkowe źródło łatwo przyswajalnego węgla organicznego, dla organizmów denitryfikujących, o wartości netto każdej rocznej dostawy, co najmniej 100 000 PLN (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości wskazującej na spełnienie warunku). Potwierdzenia poświadczające w/w dostawy winny zawierać również informację, że te usługi zostały wykonanie należycie i zgodnie z umową.Przewidziane obszary dozoru:
1. PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach, Centralna Oczyszczalnia Ścieków ul. Edisona 16, 44-100 Gliwice-Łabędy

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel 691 - 221 - 088 - Pan Piotr Omelczuk

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.
Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.10.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Chemia przemysłowa
  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się