Przetarg nieograniczony na wycinkę i korektę drzew na terenie gminy Słubice.

» Opis zapytania

Zamówienie podzielone jest na 2 części. Wykonawcy mogą złożyć oferty na wszystkie części lub wybraną część.
CZĘŚĆ I - wycinka drzew na poziomie gruntu, wykonanie cięć sanitarnych i technicznych koron drzew i frezowanie pni.
Zadanie I zamówienia obejmuje usługę polegającą na wycince drzew wyszczególnionych w załączniku do umowy Nr 1W, na poziomie gruntu, wykonanie cięć sanitarnych i technicznych na wyszczególnionych w załączniku do umowy Nr 2K oraz frezowanie pni, zgodnie z załącznikiem do umowy Nr 3F.
Wyrobienie drewna na 40 cm odcinki. Zabezpieczenie, wywiezienie pozyskanego drewna, złożenie i poukładanie we wskazanym miejscu przez Zamawiającego. Wykonawca przed przystąpieniem do wycinki dokonana bezwzględnie przeglądu drzew pod kątem obecności czynnych gniazd ptasich.
Zabiegi cięć pielęgnacyjno – technicznych powinny uwzględniać cechy poszczególnych gatunków drzew, a mianowicie: sposób wzrostu, rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi, konstrukcję korony.
Wszystkie prace w obrębie koron powinny być przeprowadzane zgodnie z art. 87a ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, a mianowicie nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:
1) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
2) utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;
3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa (niezbędna dokumentacja fotograficzna, wskazująca na konieczność wykonania takiego zabiegu).
Zakres prac przy wykonywaniu zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew, obejmuje:
- cięcia sanitarno – pielęgnacyjne: usuwanie wszystkich chorych, obumarłych oraz połamanych pędów, gałęzi i konarów,
- cięcia prześwietlające: usunięcie drobnych i cienkich gałęzi równomiernie w całej koronie,
- cięcia korygujące i odtwarzające koronę: wady w budowie drzewa, poprawa statyki, naprawa uszkodzeń w skutek zdarzeń losowych (silny wiatr), usunięcie pędów przybyszowych.
- cięcia techniczne: usuwanie gałęzi i konarów, w skrajni drogowej, zagrażających i kolidujących z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi, tj.: linie energetyczne, lampy oświetlenia ulicznego,
Wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych i ich zakres, należy każdorazowo ustalić z Zamawiającym z uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa oraz warunków estetycznych. Zabiegi należy wykonywać przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu podnośnika bądź wysięgnika, metodą alpinistyczną bez narażania drzew na ewentualne uszkodzenie. Wykonawca przed przystąpieniem do wycinki dokonana bezwzględnie przeglądu drzew pod kątem obecności czynnych gniazd ptasich.
Frezowanie pni, zgodnie z załącznikiem do umowy Nr 3F.
Wykonawca przed przystąpieniem do wycinki dokonana bezwzględnie przeglądu drzew pod kątem obecności czynnych gniazd ptasich.
Wykonawca w przypadku wycięcia drzew, które posiadają czynne gniazda ptasie ponosi odpowiedzialność za zniszczenia i koszty jakie będzie trzeba ponieść w przypadku uszkodzenia czynnych gniazd ptasich.
Szczegółowy opis zamówienia zawiera wzór umowy, który jest załącznikiem do SIWZ.
CZĘŚĆ II - wycinka drzew oraz cięcia pielęgnacyjno – techniczne w koronach drzew na terenie cmentarza komunalnego w Słubicach oraz cmentarza komunalnego w miejscowości Stare Biskupice
Zadanie II zamówienia obejmuje usługę polegającą na wykonaniu cięć sanitarnych i technicznych 40 szt. dębów oraz wycince 12 szt. drzew, zgodnie z załącznikiem do umowy Nr W 1, rosnących na terenie cmentarza komunalnego w Słubicach oraz na cmentarzu komunalnym w miejscowości Stare Biskupice.
Zabiegi cięć pielęgnacyjno – technicznych powinny uwzględniać cechy poszczególnych gatunków drzew, a mianowicie: sposób wzrostu, rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi, konstrukcję korony.
Wszystkie prace w obrębie koron powinny być przeprowadzane zgodnie z art. 87a ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, a mianowicie nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:
4) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
5) utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;
6) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa (niezbędna dokumentacja fotograficzna, wskazująca na konieczność wykonania takiego zabiegu).
Zakres prac przy wykonywaniu zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew, obejmuje:
- cięcia sanitarno – pielęgnacyjne: usuwanie wszystkich chorych, obumarłych oraz połamanych pędów, gałęzi i konarów,
- cięcia prześwietlające: usunięcie drobnych i cienkich gałęzi równomiernie w całej koronie,
- cięcia korygujące i odtwarzające koronę: wady w budowie drzewa, poprawa statyki, naprawa uszkodzeń w skutek zdarzeń losowych (silny wiatr), usunięcie pędów przybyszowych.
- cięcia techniczne: usuwanie gałęzi i konarów, w skrajni drogowej, zagrażających i kolidujących z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi, tj.: linie energetyczne, lampy oświetlenia ulicznego,
Wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych i ich zakres, należy każdorazowo ustalić z Zamawiającym z uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa oraz warunków estetycznych. Zabiegi należy wykonywać przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu podnośnika bądź wysięgnika, metodą alpinistyczną bez narażania drzew na ewentualne uszkodzenie.
Wykonawca przed przystąpieniem do wycinki dokonana bezwzględnie przeglądu drzew pod kątem obecności czynnych gniazd ptasich.
Wykonawca w przypadku wycięcia drzew, które posiadają czynne gniazda ptasie ponosi odpowiedzialność za zniszczenia i koszty jakie będzie trzeba ponieść w przypadku uszkodzenia czynnych gniazd ptasich..
Szczegółowy opis zamówienia zawiera wzór umowy, który jest załącznikiem do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.10.2019 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Akademicka 1
Słubice 69-100
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Gmina Słubice
ul. Akademicka 1
Słubice 69-100
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się