Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych stolarsko-szklarskich w rejonie administrowanym przez ADM nr 2 w Gorzowie Wlkp.

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje drobne naprawy bieżące i konserwacje stolarsko-szklarskie w rejonie ADM nr 2 (wg stawek do kosztorysowania) wyszczególnione w zakresie prac ujętym w specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy. W kalkulacji należy uwzględnić koszt dojazdu oraz transportu materiałów w miejsce przeznaczenia.
Świadczenie usług objętych przedmiotem zamówienia będzie następować w:
1) budynkach należących w 100 % do gminy i lokalach mieszkalnych i użytkowych w tych budynkach,
2) lokalach mieszkalnych i użytkowych gminy we wspólnotach mieszkaniowych,
3) gminnych budynkach gospodarczych,
4) innych nieruchomościach.
Uwaga !
Ilość prac do wykonania będzie określana na podstawie zgłoszeń i stwierdzonych potrzeb. Kosztorys robót określa szacunkowo ilość robót do ewentualnego wykonania. Rozliczenie prac następować będzie na podstawie kosztorysów zamiennych sporządzonych na podstawie stawek oraz cen materiałów podanych w ofercie.
W przypadku materiałów, które nie zostaną uwzględnione w dokumentach przetargowych, zastosowanie będą miały średnie ceny materiałów (bez Kz) wydawnictwa „SEKOCENBUD” z poprzedniego kwartału. Dotyczy to także sprzętu. W przypadku braku cen na materiały w powyższej publikacji, będzie uznawana cena na podstawie faktury zakupu przedstawionej przez Wykonawcę jednak nie wyższa niż średnie ceny rynkowe.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca obowiązany jest:
1) pełnić dyżury:
- w dni powszednie (tj. od poniedziałku do piątku) w godzinach 17.00-7.00 w piątek
- w weekendy (tj. piątek od godz. 15.00 do poniedziałku do godz. 7.00)
- w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy (24h liczone od godz. 0.00)
2) w ramach dyżurów dotrzymać czasu reakcji od zgłoszenia do momentu przystąpienia do usunięcia awarii (zabezpieczenie), który wynika ze złożonej oferty ale nie przekraczający 1 godz. na awarie zgłaszane w ramach dyżuru pogotowia technicznego na wskazany numer telefonu obejmujący zabezpieczenie awarii,
3) usunąć awarię w ciągu max. 12 godzin,
4) Naprawy bieżące i prace remontowe wykonywane będą w terminie nie przekraczającym 3 dni od dnia zgłoszenia, po ustaleniu kolejności z przedstawicielem Zamawiającego.

Weryfikacja zgłoszonych i wykonanych robót w ramach awarii w czasie trwania dyżuru nastąpi w niżej wymieniony sposób:
- zgłoszenie wystąpienia awarii należy zgłosić Inspektorowi ds. technicznych lub Kierownikowi Administracji następnego dnia roboczego w siedzibie Administracji
- zgłoszenie wymaga dostarczonego w formie pisemnego zlecenia roboczego zawierającego opis zdarzenia, datę i godzinę zdarzenia, dane osoby zgłaszającej awarię i jej numer kontaktowy wraz z numerem lokalu oraz w razie możliwości czytelny podpis osoby zgłaszającej.
- po otrzymaniu pisemnego zlecenia od wykonawcy, Inspektor ds. technicznych dokona weryfikacji faktu wystąpienia awarii.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.10.2019 | 08:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się