Świadczenie usług pielęgnacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej.

» Opis zapytania

Kompleksowe i całodobowe organizowanie i udzielanie niezbędnych usług pielęgnacyjnych w zakresie długoterminowej opieki wykraczającej poza uprawnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t.j. Dz.U. 2019r. poz. 1373 z późn.zm.) rozumianej jako świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze wykonywane całodobowo w warunkach stacjonarnych przez wszystkie dni tygodnia dla 82 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej mieszkających w dwóch budynkach: dla przewlekle psychicznie chorych Pl.Szpitalny 5 i dla przewlekle somatycznie chorych ul.Górna 23 (dwa zespoły pielęgniarek), w szczególności: uczestnictwo w przyjęciu nowego mieszkańca, pomiar parametrów życiowych, sprawdzenie stanu czystości osobistej mieszkańca, w tym skóry i głowy; zakładanie historii choroby, indywidualnej karty zleceń lekarskich, karty obserwacji; zabezpieczanie przed powstawaniem odleżyn, odparzeń, zmienianie pozycji mieszkańcom leżącym; pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych (w tym zmiana pieluchomajtek), pielęgnacja cewników moczowych i stomii; dopajanie i karmienie mieszkańców leżących; stałe kontrolowanie stanu zdrowia mieszkańców przewlekle chorych, w tym zgłaszanie się na każde wezwanie mieszkańca oraz obchód pokojów mieszkańców podczas każdej zmiany ze szczególnym zwróceniem uwagi na chorych; decydowanie o zastosowaniu przymusu bezpośredniego w przewidzianych ustawą sytuacjach, osobisty nadzór jego wykonania oraz niezwłocznie powiadomienie o tym lekarza, odnotowanie zastosowania przymusu w dokumentacji medycznej; sprawdzenie stanu zdrowia oraz czystości skóry i głowy mieszkańcom powracającym z przepustki; uczestniczenie w wizycie lekarskiej, podawanie zleconych leków doustnych i dopilnowanie aby lek został przyjęty; wykonywanie iniekcji, wlewów i innych zleconych zabiegów (środki dezynfekcji, sprzęt wykonawcy); wykonywanie pomiarów temperatury, tętna, ciśnienia tętniczego krwi, poziomu cukru we krwi (glukometrem), pobieranie próbki do badań laboratoryjnych wg zleceń lekarskich i potrzeb (sprzęt własny wykonawcy); wykonywanie i zmiana opatrunków (materiały wykonawcy); odpowiedzialność za właściwe przechowywanie i zabezpieczanie leków, właściwe przechowywanie i zabezpieczanie środków dezynfekcyjnych stosowanych do dezynfekcji gabinetu zabiegowego, utrzymanie porządku w dyżurkach pielęgniarskich; powiadamianie lekarza POZ bądź służby pogotowia ratunkowego w przypadku pogorszeniu się stanu zdrowia mieszkańca, powiadamianie kierownika działu terapeutyczno-opiekuńczego lub jego zastępcę o pogorszeniu się stanu zdrowia mieszkańca i przekazaniu na oddział szpitalny; przygotowywanie mieszkańca na konsultację specjalistyczną oraz dokumentacji na wizytę u specjalisty; zdawanie i przyjmowanie raportu omawiając dokładnie wszystkich mieszkańców w szczególności ciężko chorych wymagających indywidualnej opieki; dbanie o powierzone mienie i sprzęt; brabie udziału w szkoleniach wewnątrzzakładowych organizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej; stosowanie się do procedur obowiązujących w Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej; przestrzeganie przepisów BHP i p. poż.; znajomość i przestrzeganie procedur postępowania z odpadami medycznymi (przechowywanie, odbiór, utylizacja, właściwe dokumentowanie po stronie wykonawcy); przestrzeganie tajemnicy zawodowej; współpraca z całym personelem DPS w Bystrzycy Kłodzkiej, tworzenie przyjaznej atmosfery wśród mieszkańców i współpracowników.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2019 | 09:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się