USŁUGI PODCINKI DRZEW

» Opis zapytania

1. Zamówienie obejmuje wykonanie prac pielęgnacyjnych 760 szt. drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich na trenie RDW Puławy – Obwodu Drogowego w Puławach na następujących drogach:
a. Droga woj. Nr 801 (m. Dęblin, ul. Mickiewicza, Stężycka): 39 szt.
b. Droga woj. Nr 824 (m. Puławy, ul. Partyzantów): 185 szt.
c. Droga woj. Nr 824 (m. Puławy, Miasteczko Holenderskie): 89 szt.
d. Droga woj. Nr 824 od km 30+600 do km 34+300): 262 szt.
e. Droga woj. Nr 874 (m. Puławy, ul. Piłsudskiego i Lubelska): 185 szt.
przy czym drzewa z pkt. a stanowią pomnik przyrody, natomiast drzewa na terenie Miasteczka Holenderskiego podlegają Lubelskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Lublinie.
2. Zakres prac obejmuje:
a. w zakresie podcinki dębów rosnących w ciągu drogi woj. Nr 824 na terenie Miasteczka Holenderskiego w Puławach, podcięcie drzew w taki sposób, aby osiągnąć kształt kolumnowy,
b. usunięcie odrostów,
c. usunięcie gałęzi suchych, obumarłych lub nadłamanych,
d. usunięcie gałęzi wchodzących w kolizję z obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi, liniami energetycznymi, budynkami, znakami drogowymi, ogrodzeniami, itp.,
e. wykonanie niezbędnych cięć redukcyjnych w celu uzyskania skrajni poziomej i pionowej (skrajnia pionowa – 5 m),
f. zabezpieczenie ran po usuniętych gałęziach,
g. usunięcie pasożytów drzew, w szczególności jemioły, itp.,
h. wywóz powstałego urobku drzewnego i zagospodarowanie go we własnym zakresie,
i. uporządkowanie terenu po wykonaniu prac.
Wykonywane w trakcie pielęgnacji cięcia winny być wykonywane zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmian.), w szczególności w taki sposób i w takiej ilości, aby zachować kształt korony drzewa oraz jego statykę.
Drzewa przeznaczone do pielęgnacji zostaną wskazane przez pracownika Rejonu.
3. Szczegółowy zakres prac zawarty jest w Warunkach realizacji umowy i standardach jakościowych prac oraz Wykazie drzew do pielęgnacji wraz z fotografiami.
4. Usługi należy wykonać zgodnie z dokumentami wymienionymi w ust. 3., w sposób gwarantujący należytą jakość.
5. Z uwagi na znaczną wysokość i rozmiar części drzew przewidzianych do pielęgnacji, Wykonawca będzie zmuszony wykonać niezbędne prace metodą arborystyczną przy zastosowaniu technik linowych.
6. Zamawiający zastrzega możliwość zatrudnienia Inspektora Nadzoru.
7. Wykonawca przystąpi do realizacji usług po protokolarnym przejęciu pasa drogowego od Zamawiającego, które nastąpi w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.
8. Przygotowanie miejsca pracy, ewentualne wyłączenie prądu, zajęcia pasa drogi leży po stronie Wykonawcy i jest to Jego koszt wkalkulowany w cenę jednostkową.
9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych prac na podstawie projektu czasowej organizacji ruchu, zatwierdzonego przez organ zarządzający ruchem.
10. Za wszelkie szkody spowodowane przy wykonywaniu przedmiotowych prac odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
11. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji zamówienia.
Ubezpieczeniu podlega odpowiedzialność cywilna kontraktowa oraz deliktowa za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi pracami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. Wymagana suma ubezpieczenia nie mniej niż wartość umowna.
12. Kopie polis lub dokumentów ubezpieczeniowych potwierdzone za zgodność z oryginałem Wykonawca przedłoży do wglądu Zamawiającemu najpóźniej przy protokólarnym przekazaniu/przejęciu pasa drogowego i następnie na każde żądanie Zamawiającego. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane, jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
13. Wykonawca zapewnia wszystkie niezbędne materiały, środki (w tym i transportowe), sprzęt oraz osoby niezbędne do realizacji zamówienia.
14. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji zamówienia zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z dnia 8. stycznia 2013 r., poz. nr 21).
15. Rozliczenie następować będzie na podstawie ceny jednostkowej wskazanej w ofercie.
16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
17. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
18. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy).
19. Za rozwiązania równoważne uznana będzie oferta na usługi podcinki drzew wykonanych przy wykorzystaniu technologii, materiałów i sprzętu innego niż określony w warunkach realizacji umowy i standardach jakościowych prac pod warunkiem, że ich parametry będą nie gorsze, niż określone przez Zamawiającego.
20. Wykonawca zobowiązany jest w ofercie przetargowej (w formularzu H) wskazać czy oferuje rozwiązania równoważne.
21. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie tych części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.09.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Składowa
Puławy 24-100
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach
ul. Składowa
Puławy 24-100
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się