Obsługa polowań zbiorowych metodą pędzeń na terenie OHZ Nadleśnictwa Drawsko w sezonie łowieckim 2019/2020

» Opis zapytania

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące prace z zakresu obsługi polowań zbiorowych metodą pędzeń na terenie OHZ Nadleśnictwa Drawsko w sezonie łowieckim 2019/2020. Zamawiający przewiduje 31 dni polowań. Prowadzący polowanie działając z ramienia Zamawiającego jest upoważniony do bezpośredniego wydawania obsłudze polowania poleceń związanych z wykonywaniem niezbędnych zadań związanych z prawidłową obsługą polowania.
Przed rozpoczęciem polowania do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
■ sporządzenie listy naganiaczy i pomocników biorących udział w polowaniu i dostarczenie jej przed rozpoczęciem odprawy dla naganiaczy i pomocników prowadzącemu polowanie (za zatrudnienie naganiaczy odpowiedzialny jest Wykonawca);
■ wyposażenie naganiaczy i innych osób obsługujących polowanie z ramienia Wykonawcy w kamizelki odblaskowe (w kolorze ustalonym z prowadzącym polowanie) oraz odpowiednią odzież i obuwie ochronne w zależności od panujących warunków atmosferycznych, a także dbałość o ich używanie przez obsługę polowania podczas całego polowania aż do ogłoszenia jego zakończenia;
■ zabezpieczenie właściwego wyposażenia apteczki;
■ zabezpieczenie innych materiałów niezbędnych do prawidłowej obsługi polowania (haki do transportu tusz ubitej zwierzyny, worki na narogi, linki do ściągania zwierzyny, pojemniki na patrochy itp.);
■ punktualne (zgodnie z zaleceniem Przedstawiciela Zamawiającego prowadzącego dane polowanie zbiorowe) zgromadzenie podległych osób (naganiaczy i pomocników) i właściwie ustawienie ich do odprawy, a także odpowiednie rozlokowanie środków transportu; miejscem zbiórki jest Kwatera Łowiecka w Dzikowie (Mielenko 59, 78-500 Drawsko Pomorskie); w przypadku ewentualnej zmiany miejsca zbiórki Zamawiający jednoznacznie wskaże w wystawionym zleceniu nowe miejsce zbiórki.
Obsługa polowania pędzonego obejmuje:
a) zapewnienie każdego dnia polowania odpowiedniej liczby naganiaczy do wypłaszania zwierzyny w ilości co najmniej 7-9 osób (średnio 8 osób) w tym minimum trzech osób przygotowanych do patroszenia zwierzyny; w przypadku polowań metodą cichych pędzeń ilość naganiaczy musi wynosić minimum 20 osób; o ilości naganiaczy w danym dniu polowania decyduje zlecający;
do obowiązków naganki należy w szczególności:
• patroszenie upolowanej zwierzyny zgodnie z zachowaniem zasad stosowania bioasekuracji w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa ASF;
• ściąganie do miejsc załadunku, donoszenie oraz załadunek ubitej zwierzyny na środek transportu, rozładunek na pokocie oraz w punkcie skupu wraz z pomocą przy ważeniu;
• przygotowanie ogniska w trakcie przerwy śniadaniowej podczas trwania polowania;
• informowanie prowadzącego polowanie zbiorowe o wszelkich przypadkach odnalezienia podczas poszczególnych pędzeń padłej lub rannej zwierzyny;
b) zapewnienie w każdym dniu polowania odpowiedniej liczby psów
do wypłaszania zwierzyny w ilości co najmniej 5-7 szt. (średnio 6 psów); Zamawiający wymaga aby to były wcześniej sprawdzone w łowisku psy ras myśliwskich lub ich mieszańce o cechach użytkowych spełniających wymogi dla psów używanych podczas polowań zbiorowych na zwierzynę grubą.
O ilości psów w danym dniu polowania decyduje zlecający; Wykonawca jest zobowiązany do posiadania minimum jednego dodatkowego psa, który będzie psem zapasowym do wykorzystania w sytuacji zranienia lub zagubienia się innego psa biorącego udział w polowaniu; wszystkie psy biorące udział w polowaniu muszą być wyposażone w jaskrawe kamizelki
c) zapewnienie w każdym dniu polowania środków transportu dla myśliwych, naganki oraz psów w łowisku z napędem 4x4 (przystosowanych do jazdy
w trudnym terenie), w ilości co najmniej 3-4 samochodów osobowo-terenowych lub terenowych do przewozu myśliwych i opcjonalnie prowadzącego polowanie (ilość pojazdów uzależniona jest od ilości myśliwych) oraz 2 samochodów osobowo-terenowych lub terenowych do przewozu naganki i psów w kojcach, w tym minimum 1 samochodu typu pick-up przystosowanego do transportu ubitej zwierzyny wyposażonego w hak do ciągnięcia przyczepy ze stelażem (karawanu) służącym do podwieszania upolowanej zwierzyny, posiadających aktualny przegląd techniczny, ubezpieczenie OC i NW. O ilości samochodów w danym dniu polowania decyduje zlecający;
• samochody do przewozu myśliwych muszą pomieścić minimum 5 osób polujących a samochód do przewozu naganki musi pomieścić minimum 7 osób z obsługi polowania oraz psy; psy powinny być przewożone w warunkach uniemożliwiających ich wzajemny kontakt (np. w kojcach);
• używany karawan powinien być zaopatrzony w pojemnik na narogi, pojemnik na wodę do mycia rąk oraz dostosowany do zasad bioasekuracji w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa ASF
• przy polowaniach metodą cichych pędzeń ilość samochodów obsługujących polowanie może być znacząco większa (10-12 szt.) niż przy polowaniach tradycyjnych (szczegóły przedstawi Zamawiający w zleceniu na takie polowanie);
Kierujący pojazdem obowiązkowo musi posiadać odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi oraz uprawnienia do przewozu osób jeżeli wymaga tego specyfika pojazdu.
d) Zapewnienie zespołu do poszukiwania postrzałków; w skład zespołu muszą wchodzić: samochód z napędem 4x4 typu pick-up lub inny przystosowany do przewozu zwierzyny, dwie osoby (w tym jedna z aktualnymi uprawnieniami do wykonywania polowania wraz z bronią myśliwską gwintowaną zaopatrzoną w odpowiednie przyrządy celownicze umożliwiające skuteczne oddanie strzału w trudnych warunkach terenowych, na krótkich i długich dystansach do poszukiwanej zwierzyny) oraz ułożony pies do dochodzenia postrzałków typu posokowiec lub tropowiec.
O udziale zespołu poszukiwawczego w polowaniu każdorazowo decyduje prowadzący polowanie odnotowując ten fakt w wystawionym zleceniu.
e) przygotowanie miejsca pokotu (dostarczenie i ułożenie gałęzi świerkowych, rozpalenie ogniska oraz pochodni, ułożenie pokotu wg wskazań prowadzącego polowanie, zabezpieczenie ubitej zwierzyny przed uszkodzeniem powodowanymi przez psy oraz zanieczyszczeniami przez owady);
f) oprawa muzyczna polowania zbiorowego na wyraźne polecenie Zamawiającego wskazane w zleceniu na dane polowanie (oprawa muzyczna polega na odgrywaniu wskazanych przez prowadzącego polowanie sygnałów myśliwskich na pokocie a w przypadku polowań uroczystych także w trakcie trwania całego polowania; ilość sygnalistów: minimum jedna osoba na polowaniach tradycyjnych a w sytuacji oprawy polowań uroczystych minimum dwie osoby).
Nie później niż 2 dni przed terminem polowania wykonawca otrzyma pisemne zlecenie, w którym będą określone ilości i zakresy prac. Za zgodą stron termin przesłania zlecenia może ulec skróceniu.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.09.2019 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Starogrodzka 30
Drawsko Pomorskie 78-500
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z łowiectwem

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Drawsko
ul. Starogrodzka 30
Drawsko Pomorskie 78-500
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się