Realizacja badania pn. „Środowiskowe uwarunkowania funkcjonowania szkół branżowych I stopnia w kontekście wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na realizacji badania jakościowego pn. Środowiskowe uwarunkowania funkcjonowania szkół branżowych I stopnia w kontekście wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Cele badania mają charakter eksploracyjny i obejmują pogłębienie wiedzy nt. specyfiki funkcjonowania branżowych szkół I stopnia i ich powiązań ze środowiskiem lokalnym oraz analizę zidentyfikowanych środowiskowych uwarunkowań funkcjonowania branżowych szkół I stopnia w poszczególnych regionach: ich charakterystykę i ocenę wpływu na poszczególne wymiary funkcjonowania szkoły. Efekty badania zostaną wykorzystane do prac wdrożeniowych Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Szczegółowe cele badania to:
A. Zidentyfikowanie i analiza środowiskowych uwarunkowań funkcjonowania szkoły branżowej I stopnia z uwzględnieniem w analizie następujących, kluczowych czynników:
a) historia szkoły (w tym: jej geneza, wydarzenia (wewnętrzne i zewnętrzne) wpływające na jej rozwój/długofalowe działanie, profile kształcenia i ich ewentualne zmiany, wyniki uczniów, profil absolwenta, dalsze losy absolwentów, funkcjonalność w odniesieniu do społecznej roli szkoły);
b) historia lokalnego rynku pracy po roku 1945 (w tym m.in. powstanie nowych/likwidacja dotychczasowych miejsc pracy lub pracodawców, identyfikacja inwestorów kluczowych dla regionu, innowacyjność regionu, czynniki dotyczące rynku pracy (np. bezrobocie i dochody gminy w przeliczeniu na osobę i inne wskaźniki z danych zastanych));
c) gospodarka regionu, w tym w szczególności: struktura przemysłu, rzemiosła, rynku pracy i jej wpływ na współczesny, lokalny rynek pracy .
d) historia regionu (doświadczenia związane z kształceniem i rozwojem edukacji, przemysłu i rzemiosła), analizowana przez pryzmat historii regionu;
e) kluczowi aktorzy instytucjonalni (np. powiatowe urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, placówki pozaszkolne np. bursa, a także formalne podmioty związane z rynkiem pracy, np. Centrum Kształcenia Praktycznego, OHP, organizacje pozarządowe);
f) czynniki demograficzne (struktura demograficzna) z uwzględnieniem podejścia wykorzystywanego w geografii społeczno-ekonomicznej (uwzględnienie szkoły jako części szerszego lokalnego systemu np. lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie wielkich miast albo w wyludniających się wsi); znaczenie problemów wyludniania i migracji; jakości i dostępności sieci infrastruktury komunikacyjnej (np. możliwości dojazdu do szkoły); elementy kulturowe (np. kwestia etniczności i religijnych uwarunkowań regionu, obecność migrantów w szkołach); wykształcenie mieszkańców;
g) prawno-instytucjonalne i polityczne uwarunkowania funkcjonowania placówek oświatowych w regionie (przekształcenia sieci szkół, model obsługi administracyjno-ekonomicznej szkół, przebieg zmian związanych z wdrażanymi reformami, w szczególności ostatnią reformą szkół branżowych);
h) relacje władzy i nadrzędności (np. kluczowi aktorzy (instytucjonalni i nieinstytucjonalni) w otoczeniu szkoły, lokalny lobbing);
i) regionalne i lokalne dokumenty strategiczne, sposób ich tworzenia i ich wykorzystanie na innych szczeblach władzy samorządowej, znaczenie dokumentów strategicznych dla funkcjonowania oświaty na terenie regionu (np. identyfikacja aktorów tworzących treść strategii; uwzględnienie założeń strategii województwa w planach strategicznych szkoły).
B. zidentyfikowanie i analiza wyzwań, szans oraz zagrożeń związanych ze środowiskowymi uwarunkowaniami funkcjonowania szkoły, w tym także w kontekście wdrażania ZSK i wprowadzanej reformy szkół branżowych.
a) Opisanie wyzwań, szans oraz zagrożeń związanych ze środowiskowymi uwarunkowaniami funkcjonowania szkoły;
b) Opisanie szans, zagrożeń i wyzwań wynikających z wdrażania i funkcjonowania ZSK (m.in. możliwość zdobywania w trakcie nauki szkolnej kwalifikacji rynkowych jako komplementarnych do kwalifikacji uzyskiwanych w branżowych szkołach, możliwość migracji zarobkowej absolwentów branżowych szkół dzięki ułatwieniu uznawania kwalifikacji za granicą; zmiany w prowadzonej przez pracodawców polityce kadrowej związanej z zatrudnianiem absolwentów, lokalne zapotrzebowanie na kwalifikacje rynkowe; wzmocnienie konkurencyjności szkół poprzez wprowadzanie do oferty kwalifikacji rynkowych komplementarnych do kwalifikacji kształconych w szkole, przy uwzględnieniu uwarunkowań lokalnych;
c) Poznanie opinii badanych na temat ZSK oraz wprowadzanej reformy szkolnictwa branżowego;
d) Opisanie stopnia rozpoznawalności ZSK w poszczególnych kategoriach respondentów: pośród pracowników szkoły oraz pośród pracodawców;
e) Zidentyfikowanie dobrych praktyk/success stories w zakresie współpracy szkoły branżowej I stopnia ze środowiskiem lokalnym.

Badanie obejmie realizację 12 studiów przypadku w celowo dobranych szkołach branżowych pierwszego stopnia (w trzech regionach Polski, zróżnicowanych pod względem historycznie uwarunkowanej struktury rynku pracy), z zastosowaniem narzędzi przygotowanych przez Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.09.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi badawcze rynku i rozwojowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się