Nasadzenie drzew w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu iławskiego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nasadzeń kompensacyjnych za wycięte drzewa w pasie drogowym dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu iławskiego. Zamówienie obejmuje: a) roboty przygotowawcze: zakup sadzonek drzew, dostawa sadzonek na miejsce nasadzeń, oczyszczenie miejsca posadzenia z darniny i innych zanieczyszczeń, dowóz ziemi urodzajnej, wyznaczenie miejsc sadzenia, b) posadzenie drzewa wraz z całkowitą zaprawą dołu ziemią urodzajną, c) podlanie i nawiezienie nawozem mineralnym, d) zabezpieczenie drzewa palikami drewnianymi, e) wykonanie miski retencyjnej przy drzewie, f) udzielenie gwarancji zachowania żywotności posadzonego materiału roślinnego po posadzeniu 2. Szczegółowy wykaz obowiązków ciążących na wykonawcy określa załącznik nr 1,2,3,4 do umowy, stanowiącej załącznik do SIWZ. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego w przypadku, kiedy w trakcie realizacji zajdzie taka potrzeba i zamawiający podejmie taką decyzję. Usługi dodatkowe realizowane będą na podstawie odrębnego zlecenia, na zasadach określonych w niniejszej SIWZ, z uwzględnieniem cen z oferty wykonawcy, który zostanie wyłoniony w niniejszym postępowaniu (cena, zakres świadczonych usług, termin płatności), w ramach zamówienia z wolnej ręki (podstawa art. 67 ust. 1 pkt. 6). 4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodu CPV Nazwa: Kod: Usługi sadzenia drzew 77211600-8 5. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę: na podstawie art. 29 ust. 3a uPzp, w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a uPzp, Zamawiający wymaga, aby pracownicy fizyczni wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim wykonywaniu prac, zatrudnieni byli przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. t.j. z 2018 r., poz. 917 ze zm.).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.09.2019 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Tadeusza Kościuszki
Iława 14-200
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
ul. Tadeusza Kościuszki
Iława 14-200
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się