Wykonanie pracy geodezyjnej związanej z realizacją przez Powiat Chełmski zadań z zakresu geodezji i kartografii, polegającej na regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod pas drogi powiatowej: nr 1834L, nr 3152L, nr 1810L, nr 1821L, nr 1823L, nr 1824L, nr 1842L, nr 1849L, nr 3129L

» Opis zapytania

1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pracy geodezyjnej związanej z realizacją przez Powiat Chełmski zadań z zakresu geodezji i kartografii, polegającej na regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod pas drogi powiatowej:
1) nr 1834L relacji Niedziałowice – Uher,
2) nr 3152L relacji Niedziałowice – Rybie – Kobyle,
3) nr 1810L relacji Białka – Chojeniec – dr. pow. 1807L,
4) nr 1821L relacji Sawin – Ruda,
5) nr 1823L relacji Chełm (ul. Okszowska) – Okszów – Ruda – Rudka,
6) nr 1824L relacji Ruda – Rudka,
7) nr 1842L relacji od dr. woj. 844 – Kamień – Olenówka,
8) nr 1849L relacji od dr. woj. 844 – Klesztów – Roztoka – Kolonia Mościska,
9) nr 3129L relacji Czarnoziem – Bańkowszczyzna – Niedziałowice II,
z podziałem na 2 zadania:
Zadanie nr 1:
Wykonanie pracy geodezyjnej związanej z realizacją przez Powiat Chełmski zadań z zakresu geodezji i kartografii, polegającej na regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod pas drogi powiatowej:
1) nr 1834L relacji Niedziałowice – Uher, na odcinku obejmującym działki nr: 218, 219, 220, 271, 281, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292/1, 293, 294, 296, 297, 298, 299, 300, 302, 305, 312, 317, 318, 330, 331, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 373, 374/1, 374/2, 375/1, 376/3, 376/4, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 389, 390, 391, 392, 393, 398, 399, 400, 401, 402, 404/1, 404/2, 422, 423 położone w obrębie Niedziałowice Pierwsze, gmina Rejowiec.
2) nr 3152L relacji Niedziałowice – Rybie – Kobyle, na odcinku obejmującym działki nr:
a) 130, 148, 149, 152, 153, 156, 157, 160, 161, 163, 168, 169, 170, 172, 177, 182, 187, 188, 193, 199, 201, 202, 203, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231/1, 234, 235, 236, 237/1, 238, 239, 240, 241, 242/2, 247, położone w obrębie Niedziałowice Pierwsze, gmina Rejowiec.
b) 636/1, 637, 910/18, 910/19, 965, 966/1, 979/2, 989, 991, 992, 993, 994, 995, 996 położone w obrębie Rejowiec, gmina Rejowiec.
3) nr 1810L relacji Białka – Chojeniec – dr. pow. 1807L, na odcinku obejmującym działki nr: 47/3, 546/2 położone w obrębie Chojeniec, gmina Siedliszcze.
4) nr 1821L relacji Sawin – Ruda, na odcinku obejmującym działki nr: 629, 658, 659 położone w obrębie Iłowa, gmina Ruda-Huta.
5) nr 1823L relacji Chełm (ul. Okszowska) – Okszów – Ruda – Rudka, na odcinku obejmującym działki nr: 223/1, 228/1, 228/2, 228/3, 229/1, 229/2, 234/3 położone w obrębie Rudka, gmina Ruda-Huta.
6) nr 1824L relacji Ruda-Rudka, na odcinku obejmującym działki nr:
a) 29/2, 51/2, 52, 227/2, 1/1 położone w obrębie Ruda-Kolonia, gmina Ruda-Huta,
b) 436, 437, 438, 439, 440, 441/1, 441/2, 449, 450, 451, położone
w obrębie Rudka-Kolonia, gmina Ruda-Huta,
W ramach zadania nr 1 należy wydzielić działki zajęte w dniu 31 grudnia 1998 r. pod drogę publiczną w celu regulacji stanu prawnego:
1. w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.),
2. w trybie art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.),
3. w pozostałych przypadkach w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018 poz. 2204 z późn. zm.).
Zadanie nr 2
Wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na podziale nieruchomości Powiatu Chełmskiego:
1) nr 1842L relacji od dr. woj. 844 – Kamień – Olenówka, na odcinku obejmującym działkę nr 41 położoną w obrębie Olenówka, gmina Dorohusk,
2) nr 1849L relacji od dr. woj. 844 – Klesztów – Roztoka – Kolonia Mościska, na odcinku obejmującym działkę nr 357/1 położoną w obrębie Roztoka, gmina Żmudź, 364 położoną w obrębie Klesztów, gmina Żmudż.
3) nr 3129L relacji Czarnoziem – Bańkowszczyzna – Niedziałowice II,
na odcinku obejmującym działkę nr 38/1 położoną w obrębie Bańkowszczyzna, gmina Rejowiec.
W ramach zadania nr 2 w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2018 poz. 2204 z późn. zm.) należy:
1) dokonać podziału działki nr 41 będącej własnością Powiatu Chełmskiego w celu oddzielenia części niewchodzącej w skład pasa drogowego drogi powiatowej nr 1842L relacji od dr. woj. 844 – Kamień – Olenówka przylegającej do działki nr 19, obie położone w obrębie Olenówka, gmina Dorohusk w celu jej zbycia,
2) dokonać podziału działki nr 357/1 należącej do Powiatu Chełmskiego
w celu oddzielenia części niewchodzącej w skład pasa drogowego drogi powiatowej nr 1849L relacji od dr. woj. 844 – Klesztów – Roztoka – Kolonia Mościska przylegającej do działki nr 59 będącej własnością Gminy Żmudź, obie położone w obrębie Roztoka, gmina Żmudź.
3) dokonać podziału działki nr 364 będącej własnością Powiatu Chełmskiego zgodnie z przebiegiem drogi powiatowej nr 1849L relacji od dr. woj. 844 – Klesztów – Roztoka – Kolonia Mościska w celu oddzielenia części stanowiącej drogę gminną, położonej w obrębie Klesztów, gmina Żmudź,
4) dokonać podziału działki nr 38/1 będącej własnością Powiatu Chełmskiego zgodnie z przebiegiem drogi powiatowej nr 3129L relacji Czarnoziem – Bańkowszczyzna – Niedziałowice II w celu oddzielenia części stanowiącej drogę gminną, położonej w obrębie Bańkowszczyzna, gmina Rejowiec.
2. W ramach przedmiotowego zamówienia w razie aktualizacji danych w bazie EGiB (np. przebiegu granic działek ewidencyjnych, aktualizacji użytków gruntów) należy przedłożyć Zamawiającemu podpisane wnioski o wprowadzenie zmian w bazie EGiB osób obecnych przy ww. czynnościach. W przypadku braku przedmiotowych wniosków z uwagi na brak zgody właściciela działki winno się przedłożyć notatkę służbową dołączoną do operatów technicznych.
3. Oprócz operatów technicznych złożonych w PODGiK w Chełmie należy przedłożyć dokumentację wynikową, na którą ma się składać mapa do celów prawnych wraz z wykazem zmian danych ewidencyjnych – dla każdej działki oddzielnie (po 5 egzemplarzy w formie papierowej)
4. Wykonawca w wyniku wykonanej pracy wykona dokumentację służącą do wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków. Sposób określenia granic zajętości na dzień 31.12.1998 r. Wykonawca udokumentuje w operatach technicznych.
5. W celu aktualizacji części graficznej bazy EGiB, Wykonawca przedłoży pliki wsadowe w formie kcd, txt lub gml. Wykonawca zamarkuje ustalone punkty graniczne projektu podziału palikami drewnianymi. Wynik prac okaże w terenie stronom oraz Zamawiającemu.
6. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonaną pracę na okres nie mniej niż 48 miesięcy, licząc od daty przyjęcia całości prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Usterki ujawnione w okresie gwarancji, czy rękojmi Wykonawca zobowiązuje się usunąć w ciągu jednego miesiąca od daty ich wykazania.
7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa. Przez należytą staranność strony rozumieją wykonywanie umowy w sposób skrupulatny, rzetelny z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę działalności.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.09.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się