Dostawa drobnego sprzętu AGD dla RZGW Kraków wraz z podległymi jednostkami

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu AGD na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w podziale na następujące części:
1) Dostawa drobnego sprzętu AGD dla RZGW Kraków – miejsce dostawy: ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
2) Dostawa drobnego sprzętu AGD dla ZZ Kraków - miejsce dostawy: Kryspinów 278, 32-060 Liszki - z zastrzeżeniem możliwości zmiany lokalizacji siedziby na terenie miasta Krakowa.
3) Dostawa drobnego sprzętu AGD dla ZZ w Kielcach – miejsce dostawy, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce
4) Dostawa drobnego sprzętu AGD dla ZZ w Nowym Sączu - miejsce dostawy, ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz
5) Dostawa drobnego sprzętu AGD dla ZZ w Żywcu - miejsce dostawy, ul. Bracka 30, 34-300 Żywiec
6) Dostawa drobnego sprzętu AGD dla ZZ w Sandomierzu - miejsce dostawy, ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz
2. Szczegółowy wykaz i opis sprzętu AGD dla każdej z w/w części, stanowiących przedmiot zamówienia znajduje się w załączniku nr 3, będący jednocześnie formularzem kalkulacji cenowej.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w ramach wynagrodzenia umownego, jednorazowo do siedziby Zamawiającego, wskazanej w ust.1, której dotyczy złożona oferta.
4. Przedmiot zamówienia zaproponowany przez Wykonawcę musi posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania fabrycznego, m.in. posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta. Opakowania muszą być czyste, suche, bez uszkodzeń mechanicznych, zapewniające właściwą jakość i trwałość wyrobu.
5. Przedmiot zamówienia musi posiadać na opakowaniach jednostkowych etykiety w języku polskim, zawierające co najmniej nazwę producenta oraz produktu, sposób użycia, przeznaczenie, ewentualne środki bezpieczeństwa i sposób przechowywania, minimalny okres przydatności do użytku w dniu dostawy – dla towaru z określonym terminem ważności - nie może być krótszy niż 2/3 terminu podanego przez producenta na opakowaniu, oraz okres gwarancji.
6. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się dokonać rozładunku przedmiotu zamówienia wraz z ich wniesieniem do budynku Zamawiającego.
7. Rozliczenie dostaw przedmiotu umowy będzie następowało w oparciu o faktury zawierające
co najmniej specyfikację dostawy dla danej części, wystawione po zrealizowaniu dostaw z danej części, według cen jednostkowych asortymentu podanego w Załączniku nr 3 do SIWZ – Formularzu kalkulacji cenowej dla każdej z części.
8. Zamawiający informuje, iż zastosowane w Załączniku nr 3 do SIWZ – Formularzu kalkulacji cenowej dla każdej z części, określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie nazw własnych, znaków towarowych, patentów, pochodzenia lub norm ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych rozwiązaniom opisywanym przez wskazanie nazw własnych, znaków towarowych, patentów, pochodzenia lub norm pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązanie będzie miało te same cechy funkcjonalne, a jakość nie może być gorsza od jakości określonej w specyfikacji produktu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.09.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Akcesoria kuchenne
  • Meble
  • Pozostałe elementy wyposażenia pomieszczeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się