Sukcesywna dostawa wyrobów laboratoryjnych i szklanych dla Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej

» Opis zapytania

1.Przedmiotem postępowania jest sukcesywna dostawa wyrobów laboratoryjnych oraz szklanych dla potrzeb Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej
2.Opis wymaganych parametrów asortymentu składającego się na przedmiot zamówienia zamieszczono w „Arkuszu asortymentowo – cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
3.Przedmiot zamówienia musi:
3.1.spełniać co najmniej parametry wyszczególnione przez Zamawiającego w „Arkuszu asortymentowo – cenowym”,
3.2.być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych, kompletny oraz przydatny do przeznaczonego użytku,
3.3.być wykonany zgodnie z obowiązującymi standardami i normami jakościowymi,
3.4.posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania producenta bądź posiadać etykietę zawierającą informacje o produkcie (data produkcji, producent, numer katalogowy, w przypadku opakowania zbiorczego ilość sztuk w opakowaniu). Jeśli jest to konieczne dostarczany asortyment powinien być opakowany w zewnętrzne opakowanie zabezpieczające przez uszkodzeniem,
3.5.posiadać stosowne atesty lub certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu handlowego na terenie UE, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy prawa.
4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
4.1.dokonania zmian ilościowych przedmiotu zamówienia w zakresie poszczególnych pozycji danego pakietu. Zamawiający będzie uprawniony do zamawiania większej ilości asortymentu z jednej pozycji i mniejszej z innej niż wynika to z „Arkusza asortymentowo-cenowego” przy zachowaniu cen jednostkowych w nim określonych, z zastrzeżeniem, że łączna wartość zrealizowanych dostaw nie przekroczy kwoty umowy (pakietu), ustalonej na podstawie przyjętej najkorzystniejszej oferty.
4.2.ograniczenia przedmiotu zamówienia ze względu na potrzeby, których nie jest w stanie ściśle przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania.
Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie względem Zamawiającego
w przypadku w/w zmian ilościowych przedmiotu zamówienia.
5.Pod pojęciem dostawy należy rozumieć dostarczenie zamówionego przez Zamawiającego asortymentu do siedziby Zamawiającego, we wskazane miejsce.
6.Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia określony w „Arkuszu asortymentowo – cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, tj. wyroby laboratoryjne i szkło były dotychczas stosowane przez Zamawiającego i będą przeznaczone do użytku wewnętrznego dla celów dydaktycznych, a także prac badawczych, w związku z tym Zamawiający wymaga spełnienia parametrów określonych w w/w załączniku, które zostały podyktowane specyfiką działalności. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazał nazwy producentów dotychczas stosowanych wyrobów laboratoryjnych i szkła, aby wskazać standardy jakościowe asortymentu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.09.2019 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się