Oferta cenowa na usunięcie 9 drzew oraz redukcję koron 8 drzew na terenie posesji Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy, usługi realizowanej w ramach zadania pn. „ Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Mechanicznych w Świdnicy ”.

» Opis zapytania

Nazwa: Oferta cenowa na usunięcie 9 drzew oraz redukcję koron 8 drzew na terenie posesji Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy, usługi realizowanej w ramach zadania pn. „ Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Mechanicznych w Świdnicy ”.
Opis: Oferta cenowa na usunięcie 9 drzew oraz redukcję koron 8 drzew na terenie posesji Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy, usługi realizowanej w ramach zadania pn. „ Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Mechanicznych w Świdnicy”.
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki Umowy (Proszę o potwierdzenie )
Klauzula informacyjna (Proszę o potwierdzenie)

Opis i specyfikacja:
Świdnica,dnia 30-08-2019
ZAPYTANIE OFERTOWE
I. ZAMAWIAJĄCY:
Powiat Świdnicki, ul. Marii Skłodowskiej –Curie 7,58-100 Świdnica
Działając w oparciu o zapisy Regulaminu dotyczącegoudzielenia zamówień o wartości do 30 000 Euro proszę o złożenie oferty cenowejna usunięcie 9 drzew oraz redukcję koron 8 drzew na terenie posesji ZespołuSzkół Mechanicznych w Świdnicy, usługi realizowanej w ramach zadania pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Mechanicznych wŚwidnicy ”.CPV 77.21.14.00-6Usługi wycinania drzew
II. OPIS I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest usunięcie jednej lipy, czterech topoli kanadyjskich,jednego jarzębu pospolitego, jednego świerku, dwóch czereśni oraz redukcjakoron 8 drzew na terenie posesji Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy przyul. Sikorskiego 41 (działka nr 419/2) zgodnie z warunkami określonymi w decyzjinr 92/19 z dnia 19.08.2019 r. wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Świdnicaprzez Kierownika Biura Ochrony Środowiska.
Opis prac:
UWAGA: PRZEDPRZYSTĄPIENIEM DO PRAC NALEŻY DOKONAĆ OGLĘDZIN DRZEW POD KĄTEM CZY DRZEWA NIE SĄ ZOSTAŁY ZASIEDLONE PRZEZPTAKI.
- wycinkajednej lipy – 114 cm;
- wycinkaczterech topoli kanadyjskich o obwodach pni - 147 cm, 162 cm ( 2 pnie), 157 cm,110 cm, 183 cm;
- wycinkajednego jarzębu pospolitego o obwodzie pnia – 61 cm;
- wycinkajednego świerku o obwodzie pnia – 100cm;
- wycinkadwóch czereśni o obwodach pni – 57 cm, 67 cm;
- redukcjakoron 8 drzew o obwodach pni – 91 cm, 98 cm, 143 cm, 117 cm, 93 cm, 115 i 145cm ( 2 pnie ), 104 cm, 80 cm;
- uwzględnienie w wynagrodzeniu zawykonanie przedmiotu umowy dochodu z tytułu pozyskanego drewna pochodzącego zwycinki ww. drzew;
- złożenie oświadczenia o ilości pozyskanego drewna (liczonej w metrach sześciennych ) w ramach wykonywania prac ;
- frezowaniepni drzew;
- uzupełnienie ziemi w miejscuwyciętych drzew;
- zagospodarowania pozyskanegomateriału /ściętych drzew, pni i innych/;
- uporządkowanieterenu polegające m.in. zebraniu i wywiezieniu pozyskanego drzewa; zgrabieniui/lub pozamiataniu terenu, na którym prowadzono prace związane z wycinką drzew;zebraniu i wywiezieniu wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzonychprac.
III. PODWYKONAWSTWO:
Zamawiający nie przewiduje możliwości korzystania zpodwykonawców przy realizacji powyższego przedmiotu zamówienia.
IV. WIZJA LOKALNA: Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca, wktórym prowadzone będą prace oraz nabył wszelkie informacje, które mogą byćprzydatne do przygotowania oferty.
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin zrealizowania zamówienia: do 18 września 2019 r.
VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ POZYSKIWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia orazinformacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogąelektroniczną: Starostwo Powiatowe w Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7,58-100 Świdnica, tel. 74/ 85-00-486, e-mail: mateusz.tomczak@powiat.swidnica.pl
VII. OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIASIĘ Z WYKONAWCAMI:
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami iudzielania wyjaśnień dotyczących postępowania oraz w sprawach merytorycznychjest Pan Łukasz Pełka – Dyrektor Wydziału Inwestycji, Remontów i PrzetargówStarostwa Powiatowego w Świdnicy, tel. 74/ 85-00-486.
2. Wykonawca może się zwrócić pisemnie do Zamawiającego owyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia:Kontakt zZamawiającym:
- za pośrednictwemplatformy zakupowej, https://platformazakupowa.pl/sp_swidnica
- pisemnie naadres: Starostwo Powiatowe w Świdnicy, ul. MariiSkłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica
- drogąelektroniczną: e-mail: lukasz.pelka@powiat.swidnica.pl
VIII. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY, JAKIEWYKONAWCA POWINIEN ZAŁĄCZYĆ NA POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ:
1. Wypełnionyformularz cenowo – ofertowy (załącznik nr 1), zawierający cenę netto ibrutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz wysokość stawki podatku VATobowiązującej dla przedmiotowego zadania. Cena powinna zawierać wszelkie kosztyzwiązane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (wynagrodzenie ryczałtowe).
IX. MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ:
Ofertę cenową przygotowaną zgodnie z pkt VIIIniniejszego zapytania należy złożyć:
- za pośrednictwemplatformy zakupowej, https://platformazakupowa.pl/sp_swidnica, lub
- w formie pisemnejw siedzibie Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Świdnicy, ul. MariiSkłodowskiej –Curie 7, 58-100 Świdnica, w pok. nr 307lub
- przesłać naadres: Starostwo Powiatowe w Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej –Curie 7, 58-100Świdnica lub
- przesłać drogąe-mail-ową na adres: starostwo@powiat.swidnica.pl
Terminskładania ofert ustala się do dnia 6 września 2019 r. godz. 10:00
X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
1. O wyborze ofertydecydować będzie najniższa cena brutto dla zadania – 100 %.
2. Wykonawca podajecenę ofertową - ryczałtową na całość zamówienia posługując się w jejobliczeniu danymi zawartymi w punkcieII niniejszego zapytania ofertowego oraz wizją lokalną.
3. Cena oferty musizawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia (m.in. kosztywykonania prac, podnośnika koszowego, frezowania pni drzew, zakupu ziemiprzeznaczonej do uzupełnień, uzupełnieniu ziemi w miejscu wyciętych drzew, uprzątnięcia terenu, wywozudrewna, itp.) pomniejszone o potencjalny przychód z pozyskanego podczas wycinkidrzewa.
4. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą oraz słownie zdokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Wszelkierozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotychpolskich.
XI. INFORMACJE DODATKOWE:
1. Wykonawcazwiązany jest ofertą cenową przez okres 30 dni.
2. Bieg terminuzwiązania ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składnia oferty cenowej.
3. Postępowanieprowadzone jest w języku polskim.
4. Najkorzystniejszaoferta cenowa, to oferta zawierająca najniższą cenę za wykonanie całegoprzedmiotu zamówienia.
5. Zamawiającyniezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzieleniezamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej.
6. Zamawiającyzawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomieniao wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
7. Jeżeli Wykonawca,którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiającywybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
8. Zamawiającyzastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego zapytania ofertowegojeżeli wartość niniejszej oferty przekroczy wielkość środków zabezpieczonychprzez zamawiającego na realizację powyższego zadania.
W załączeniu:
1. Załącznik nr 1 -oferta cenowa;
2. Załącznik nr 2 -projekt umowy;
3. Załącznik nr 3 –klauzula informacyjna;
4. Załącznik nr 4 –kopia decyzji nr 92/19 z dnia 19.08.2019 r;
5. Załącznik nr 5 -zdjęcia drzew do wycinki i redukcji koron.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.09.2019 | 10:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem
  • Utrzymanie zieleni

» Dane nabywcy

Starostwo Powiatowe w Świdnicy


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się