Dostawa sprzętu AGD i RTV oraz drobnego sprzętu biurowego do UDT, ZP-DA-84/19

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia został opisany we wzorze umowy (wraz z załącznikami) stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ - odpowiednio dla części.
2. Dostarczany przedmiot zamówienia zwany dalej sprzętem lub towarem opisany w niniejszej SIWZ musi pochodzić z legalnego kanału dystrybucji, być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 r., nie może nosić śladów uszkodzeń zewnętrznych, uprzedniego używania oraz musi spełniać wymagania norm technicznych obowiązujących w tym zakresie w Polsce oraz Unii Europejskiej oraz być dopuszczony do obrotu na terenie UE oraz spełniać aktualne warunki oznakowania CE i być tym znakiem oznaczony.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w formularzu cenowym „Nazwy handlowej oferowanego towaru nadanego przez producenta (symbol/model)” oraz „Nazwy producenta oferowanego towaru”. Z powyższego musi jednoznacznie wynikać jaki produkt Wykonawca oferuje.
4. Opis przedmiotu zamówienia przedstawia minimalne wymagania dotyczące zamawianego sprzętu. Przywołane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy producentów, modele, nazwy własne, marki, znaki towarowe itp. są doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych opisanym.
5. Pod pojęciem towar równoważny Zamawiający rozumie towar ekwiwalentny z towarem zamawianym, tzn. że towar równoważny nie powoduje ograniczeń funkcji i możliwości technicznych sprzętu oraz jakości, jest o parametrach takich samych, bądź lepszych w stosunku do sprzętu zamawianego. Towar równoważny to taki, który w porównaniu z towarem oryginalnym wskazanym w Opisie przedmiotu zamówienia charakteryzuje się porównywalną, tj. taką samą, bądź lepszą jakością, kolorystyką, wydajnością oraz zapewnia takie same lub ekwiwalentne funkcje. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych, pod warunkiem zachowania norm, parametrów i standardów, którymi charakteryzują się towary wskazane przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
6. Dodatkowo, w przypadku oferowania produktów równoważnych lub produktów, dla których producent nie nadał symbolu lub kodu, Zamawiający wymaga załączenia do oferty dodatkowego opisu przedmiotu zamówienia potwierdzającego zgodność parametrów oferowanego asortymentu (np. kopie kart katalogowych produktu zawierające: nazwę producenta, nazwę i zdjęcie oferowanego produktu oraz parametry techniczne i funkcjonalne).
7. Zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W tym celu Zamawiający wymaga załączenia do oferty dodatkowego opisu sprzętu oferowanego potwierdzającego zgodność jego parametrów ze sprzętem opisanym w Opisie Przedmiotu zamówienia (odpowiednio dla części) (tj. załączenia do oferty np. kart katalogowych sprzętu zawierających: nazwę producenta, nazwę i zdjęcie oferowanego sprzętu oraz jego podstawowe parametry techniczne i funkcjonalne).
8. Autentyczność dokumentów musi zostać potwierdzona przez Wykonawcę. Zamawiający nie dopuszcza kopiowania opisów z Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 9 do umowy – wymaga się przedstawienia opisów i kart katalogowych faktycznie oferowanych towarów w celu weryfikacji czy oferta spełnia wymagania Zamawiającego.
9. Każdy dokument zawierający opis towaru równoważnego powinien być oznaczony numerem zgodnym z pozycją w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ (odpowiednio dla części).
10. Zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy PZP: Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
11. Podwykonawstwo:
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania firm (nazw) tych Podwykonawców jeśli są znane).
Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
12. Miejsce wykonywania zamówienia: jednostki UDT zlokalizowane na terenie Polski – zgodnie z rozdzielnikiem adresowym stanowiącym załącznik nr 3 do umowy (odpowiednio dla części).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.08.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Akcesoria kuchenne
  • Meble
  • Pozostałe elementy wyposażenia pomieszczeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się