Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – rewitalizacji zespołu parkowego w Tyczynie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – rewitalizacji zespołu parkowego w Tyczynie”, ul. Grunwaldzka i ul. Parkowa, działki nr ew. 1193/7, 1193/6 i część działki nr ew.1193/9 w Tyczynie. Realizacja przedmiotowej inwestycji przewidziana jest według formuły ”zaprojektuj i wybuduj” tj. opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie rewitalizacji zespołu parkowego w Tyczynie wraz z budową i modernizacją niezbędnej infrastruktury technicznej oraz budową nowych elementów zagospodarowania terenu. Wykonanie zadania w oparciu o decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego i Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami oraz wytyczne konserwatorskie L.dz.Rz.IRN.5183.144.2018.GP z dnia 20.09.2018r. – dokumenty te stanowią załączniki do SIWZ.
Na przedmiot zamówienia składają się 2 etapy:
I) Etap 1 – obejmuje:
1.Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego koniecznych uzgodnień, decyzji i opinii, ocen technicznych istniejących obiektów przeznaczonych do remontu niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania oraz pozwolenia na budowę umożliwiającego rozpoczęcie robót budowlanych - zgodnie z wymogami Prawa budowlanego.- Budowa i przebudowa oświetlenia: •Oświetlenie pionowe – lampy parkowe – rozmieszczone wzdłuż części ciągów komunikacyjnych; - Niwelacja terenu: •Dawna strzelnica – wyrównanie wału i okopu z powierzchnią terenu; -Budowa dodatkowych ciągów komunikacyjnych:• Odtworzenie historycznych ciągów komunikacyjnych; - Ogród typu włoskiego:•Wykonanie projektu ogrodu w miejscu niegdyś istniejącym – część reprezentacyjna. (projekt ma uwzględniać jego fragment z zaznaczeniem możliwej rozbudowy w przyszłości na terenie obecnego boiska); -Tablice informacyjne:•Tablica główna przed wejściem – rzut założenia parkowego z rozmieszczeniem wybranych pomników przyrody, architektury i charakterystycznych punktów.•Tablica z regulaminem korzystania z parku.•Tablice przy pomnikach przyrody – niewielkie tabliczki z charakterystyką. •Tablice edukacyjno-historyczne (ścieżka edukacyjno – historyczna wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego). •Tablice edukacyjno-przyrodnicze (ścieżka edukacyjno – przyrodnicza wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego).•Przestrzenna makieta/tablica z rzutem projektowanego ogrodu typu włoskiego oraz wizualizacjami; - Nawierzchnie:•Nawierzchnia ciągów głównych i bocznych – nawierzchnie ekologiczne /mineralne bez żywicy w składzie, samo zagęszczająca się.•Nawierzchnia boiska sportowego – zamiana istniejącej nawierzchni asfaltowej na kostkę elastyczną – w kolorze zielonym wraz z drenażem, podbudową, liniami boiska do piłki ręcznej i piłki siatkowej oraz wyposażeniem obejmującym zestaw bramek do piłki ręcznej z siatkami i zestaw do siatkówki. Piłkochwyty ok. 60mb, h do 6 m (od strony alejki i ogrodu włoskiego);- Remont ogrodzenia: •Renowacja historycznego muru, bramy wjazdowej i furtek wejściowych.•Odnowienie i uzupełnienie pozostałego ogrodzenia wokół założenia parkowego.
- Mała architektura:•Remont fontanny (fontanna jest czynna i działa bez uwag, jedynie zewnętrzną część fontanny należy poddać pracom konserwatorskim – stan istniejący na załączonej fotografii w programie funkcjonalno użytkowym)•Studnia w należytym stanie technicznym.•Wprowadzenie elementów towarzyszących ciągom komunikacyjnym (ławki, kosze, stojaki na rowery, itp.)
Na ww. zakres robót należy uzyskać pozwolenie na budowę.
- Budowa altany:• opracowanie odrębnej kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego koniecznych uzgodnień, decyzji i opinii niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania w trybie zgłoszenia o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, umożliwiającego rozpoczęcie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, na budowę miejsca wypoczynku-altany. Uwaga–altana nie została ujęta w decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego i jej realizacja będzie w trybie zgłoszenia.
Należy opracować dokumentację projektową niezbędną do prawidłowego i bezpiecznego wykonania wszystkich wymaganych robót (m.in. projektu budowlanego, projektu wykonawczego) oraz uzyskanie dla nich wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń.
2. Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji zieleni oraz na jej podstawie należy opracować projekt rewitalizacji zieleni obejmujący: wytyczne mające na celu poprawę kondycji i stan zdrowotny istniejącej roślinności, wycinki oraz nowe nasadzenia.
Wszystkie prace i zabiegi pielęgnacyjne przy zieleni (usuwanie drzew, wykonywanie cięć sanitarnych, technicznych, nasadzeń itp.) należy uzgodnić i uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, oraz uwzględnić zalecenia zawarte w programie funkcjonalno użytkowym.
II) Etap 2 obejmuje:
1.Wykonanie wszystkich robót budowlanych w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną dokumentację projektową. Wszelkie wykonane czynności wymagają zgodności z przepisami ustawy – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1202) wraz z wykonaniem kompleksowej dokumentacji powykonawczej, a w tym m.in. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
2.Rewitalizację zieleni w oparciu o opracowaną i uzgodnioną przez WUOZ dokumentację obejmującą pielęgnację istniejącego drzewostanu, usunięcie drzew po uzyskaniu decyzji WUOZ i nasadzenia. Uwaga: Zakres prac nie obejmuje prac pielęgnacyjnych roślinności w okresie gwarancji i rękojmi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami, dokumenty te stanowią załączniki do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.08.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Rynek 18
Tyczyn 36-020
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem
  • Utrzymanie zieleni
  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą

» Dane nabywcy

Gmina Tyczyn
Rynek 18
Tyczyn 36-020
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się