Dostawa z montażem wyposażenia pracowni form użytkowych dla zadania pn.: "Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych wraz z jego rozbudową oraz zagospodarowaniem terenu"

» Opis zapytania

1. Opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia w ramach projektu pn.:
Dostawa z montażem wyposażenia pracowni form użytkowych dla zadania pn.: "Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych wraz z jego rozbudową oraz zagospodarowaniem terenu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów realizowanych w zakresie potencjału endogenicznego, wg warunków technicznych i ilości wskazanych w „zakresie rzeczowym przedmiotu zamówienia-formularzu cenowym” - Załącznik Nr 1 do Umowy Nr TI.271.178.2019.TID-2,wraz z dostawą do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj. Warsztaty Terapii Zajęciowej, ul. Lipowa 20, 28-230 Połaniec, a także montaż i instalację sprzętu w budynku WTZ (gdy urządzenie wymaga instalacji) oraz przeszkolenie personelu w obsłudze (jeśli jest to wymagane).
2. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia występuje wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie określeniem minimalnych parametrów i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.) jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.
3. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, profesjonalny, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich oraz gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
4. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj. Warsztaty Terapii Zajęciowej, ul. Lipowa 20, 28-230 Połaniec wraz
z wyładunkiem na własny koszt i ryzyko, własnymi siłami przedmiotu umowy w określonym terminie w ilości zgodnej z załączonym zakresem rzeczowym zamówienia od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 15:00.
Wymagania dodatkowe:
Wymagany okres gwarancji i okres rękojmi na przedmiot zamówienia tj. na dostarczony sprzęt – min. 24 miesięcy, a max. 36 miesięcy. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru końcowego, potwierdzonego protokołem odbioru.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.08.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.