“Utrzymanie bieżące terenów zielonych na obszarach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. – z wyłączeniem Wspólnot Mieszkaniowych ”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie bieżące terenów zielonych na obszarach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. –
z wyłączeniem Wspólnot Mieszkaniowych polegające na:
1) wycince drzew wraz z wywozem drewna,
2) cięciu w koronie drzew wraz z wywozem gałęzi, w zależności od potrzeb, obejmujące min.: cięcia sanitarne, korygujące, formujące, prześwietlające, techniczne, redukcyjne,
3) koszeniu i grabieniu trawników, wycince, przycinaniu krzewów, żywopłotów i odrostów krzewów wraz z wywozem skoszonej trawy i gałęzi, w terminach:
a) od dnia podpisania umowy do 15 październik 2019 roku – dwukrotnym koszeniu trawników,
b) od 01maja do 15 czerwca 2020 roku – jednokrotnym koszeniu trawników,
4) wykonaniu nasadzeń.
2. Prace dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie wykonywał według potrzeb Zamawiającego, zgodnie z umową zawartą z Zakładem Gospodarki
Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o., na podstawie zleceń wystawianych przez Oddziały Eksploatacji, zawierających zakres robót niezbędnych do wykonania wraz
z terenem objętym realizacją zamówienia. Uwaga! Przed przystąpieniem do przetargu Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia oględzin terenów w uzgodnieniu z właściwym Oddziałem Eksploatacji. Adresy oraz numery telefonów siedziby Oddziałów Eksploatacji stanowi załącznik nr 9.
3. Wśród drzew do wycinki opisanych w pkt III.1.1) SIWZ uwzględnione zostały drzewa ujęte w wydanych decyzjach oraz w decyzjach wydanych w terminie późniejszym, a także inne wycinki wynikające z nagłej potrzeby Zamawiającego.
4. Przewidywany zakres prac podany w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, ma charakter szacunkowy i służy do ustalenia ceny zaoferowanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowy. Przewidywany zakres prac może ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia określonego zakresu usług, a w przypadku ich nie wykonania obniży stosownie wynagrodzenie Wykonawcy. Zamawiający gwarantuje Wykonawcy wykonanie:
1) minimum 60 % zamówienia polegającego na wycince drzew wraz z wywozem,
2) minimum 60 % zamówienia polegającego na cięciu w koronach drzew wraz z wywozem gałęzi,
3) 100% zamówienia polegającego na koszeniu i grabieniu trawników, wycince, przycinaniu
krzewów, żywopłotów i odrostów krzewów wraz z wywozem skoszonej trawy i gałęzi,
4) 100 % zamówienia polegającego na wykonaniu nasadzeń.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą
starannością i na warunkach ustalonych w SIWZ, a w szczególności:
1) w zakresie wycinki drzew, tj.: ścięcie drzewa, odcięcie konarów, zebranie drewna
i gałęzi, załadunek na środek transportu i wywóz, usuwanie wiatrołomów
i wiatrozwałów wraz z pocięciem powalonego lub złamanego drzewa, załadunek
i wywóz z terenu,
2) w zakresie cięcia w koronie drzew, tj.: usunięcie z korony drzewa pędów, gałęzi, konarów suchych, złamanych, chorych, zamierających; usunięcie (przycięcie) z korony drzewa w miarę potrzeby przyrostów pędów, gałęzi dla zachowania określonej formy i wielkości korony; usunięcie wad budowy korony, poprawienie statyki drzewa, zmniejszenie wysokości drzewa i wielkości korony, usunięcie gałęzi krzyżujących się i zagęszczających celem utrzymania odpowiedniego kształtu korony; usuniecie i przerzedzenie pędów przybyszowych tzw. mioteł poprzez usunięcie części pędów (nie więcej niż 30% masy asymilacyjnej); odcięcie lub zdjęcie złamanych, wiszących gałęzi i konarów, wyrównanie (docięcie) miejsc po złamanych gałęziach i konarach; wywóz pozyskanego materiału i uporządkowanie miejsca pracy,
3) w oparciu o ustawę o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.), zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, wiedzy technicznej i doświadczenia, z należytą starannością, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych usług oraz przy użyciu specjalistycznego sprzętu przez osoby posiadające doświadczenie z zakresu pielęgnacji i wycinki zieleni wysokiej,
4) przeprowadzanie prac, w sposób nie zakłócający spokoju mieszkańców, w godzinach określonych Regulaminem Porządku Domowego tj. od godziny 7:00 do godziny 21:00,
5) utrzymywanie miejsc prowadzonych prac w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,
6) oczyszczanie z zabrudzeń (pozostałości ziemi, usuniętych chwastów, skoszonej trawy, gałęzi itp.) z chodników i dróg znajdujących się w bezpośrednim oddziaływaniu prowadzonych prac,
7) niezwłoczne usuwanie w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji prac,
8) odbudowywanie nawierzchni uszkodzonych w trakcie pielęgnacji drzew, krzewów
i trawników,
9) załadunek oraz wywóz odpadów „zielonych” z terenów objętych utrzymaniem zieleni powinno się odbyć w terminie do 48 godzin od wykonania prac. Wybór miejsca wywózki i koszty składowania lub unieszkodliwiania obciążą Wykonawcę. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania wywozu umowami lub fakturami za ich składowanie lub unieszkodliwienie. W przypadku wywożenia obciętych gałęzi drzew, krzewów, żywopłotów i odrostów przy drzewach we własnym zakresie Wykonawca zobowiązany jest do wskazania miejsca ich składowania lub unieszkodliwiania,
10) potwierdzenia wykonania powyższych czynności w protokole odbioru sporządzonym przez Oddział Eksploatacji.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wszelkich materiałów oraz sprawnego sprzętu i narzędzi niezbędnych do realizacji zadania, a mianowicie: kosiarek, grabi, pazurków do wygrabiania, nożyc i sekatorów do obcinania gałęzi oraz wszelkich innych, których użycie będzie konieczne do realizacji zadania,
7. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych jak również zapewnienia w tym zakresie sprzętu i odzieży dla osób uczestniczących przy realizacji zadania.
8. Działając zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących niżej wymienione czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, w tym:
1) Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby bezpośrednio wykonujące czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zatrudnione były na podstawie umowy o pracę,


2) Wykonawca lub podwykonawca zatrudnia wyżej wymienioną osobę na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby,
3) we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, określone zostały:
a) sposób dokumentowania zatrudnienia osoby, o której mowa w pkt III.8.1). SIWZ,
b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę, wymagań, o których mowa w pkt III.8.1). SIWZ,
c) sankcje z tytułu niespełnienia wymagań określonych w pkt III.8.1). oraz pkt III.8.3).a). i pkt III.8.3).b). SIWZ.
9. Dodatkowe wymagania związane z realizacją zamówienia – klauzula społeczna:
1) na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający będzie wymagał, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu zamówienia zatrudniona była co najmniej 1 osoba bezrobotna na podstawie skierowania z Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1065 z późn. Zm.) lub na postawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnych do pracodawcy, wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
2) wyżej wskazana osoba powinna być zatrudniona w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty rozpoczęcia realizacji usług, w pełnym wymiarze czasu pracy, nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy,
3) Wykonawca, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do:
a) zatrudnienia co najmniej 1 osoby bezrobotnej, zgodnie z wymaganiami wskazanymi
w niniejszym punkcie specyfikacji istotnych warunków zamówienia– klauzula społeczna – w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty rozpoczęcia realizacji usług, w pełnym wymiarze czasu pracy, nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy,
b) przedłożenia Zamawiającemu: zgłoszenia ofert pracy przedstawionego Powiatowemu Urzędowi Pracy, odpisu skierowania osoby bezrobotnej przez Powiatowy Urząd Pracy do pracodawcy oraz umowy o pracę – w terminie do 21 dni od daty rozpoczęcia usług,
4) w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez bezrobotnego lub przez pracodawcę (z winy bezrobotnego), Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego bezrobotnego w terminie do 14 dni od ustania stosunku pracy ze zwolnionym bezrobotnym,
5) Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania w/w osoby. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania w/w osoby,
6) w przypadku niezatrudniania w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia wymaganej przez Zamawiającego liczby osób bezrobotnych, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia zamawiającemu kary umownej, w wysokości iloczynu kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc bezpośrednio poprzedzający moment zakończenia umowy oraz liczby miesięcy w okresie realizacji zamówienia – za każdego niezatrudnionego bezrobotnego poniżej liczby wymaganej przez zamawiającego, chyba że wykonawca wykaże, że przedstawił zgłoszenie oferty pracy Powiatowemu Urzędowi Pracy albo odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w państwie, w którym ten Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie osób bezrobotnych nastąpiło z przyczyn nie leżących po jego stronie. Za przyczynę nieleżącą po stronie Wykonawcy będzie w szczególności uznany brak osób bezrobotnych zdolnych do wykonania zamówienia na obszarze, w którym jest realizowane zamówienie i w okresie jego realizacji.
10. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.07.2019 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24
Częstochowa 42-200
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24
Częstochowa 42-200
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się