Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów położonych na terenie gmin: Poręba, Szczekociny, Włodowice i Żarnowiec

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych wraz z wykonaniem prognozy oddziaływania na środowisko projektów uproszczonych planów urządzenia lasu dla obrębów ewidencyjnych, dla których zostanie stwierdzona konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Przedmiot zamówienia obejmuje niżej wymienione gminy:

Gmina Poręba – obręby ewidencyjne:
Dziechciarze, Krawce, Krzemienda, Niwki, Poręba – powierzchnia - 1020 ha.

Gmina Szczekociny – obręby ewidencyjne:
Bonowice, Bógdał, Brzostek, Chałupki, Drużykowa, Goleniowy, Grabiec, Gustawów-Małachów, Ołudza, Przyłęk, Rędziny, Rokitno, Rokitno Brzostkowie, Starzyny, Siedliska, Szczekociny, Szyszki Łąkietka, Tęgobórz, Wółka Ołudzka, Wólka Starzyńska – powierzchnia - 1049 ha.
Gmina Włodowice – obręby ewidencyjne:
Góra Włodowska, Hucisko, Morsko, Parkoszowice, Rudniki, Rzędkowice, Skałka, Włodowice, Zdów – powierzchnia - 1199 ha.

Gmina Żarnowiec – obręby ewidencyjne:
Brzeziny, Chlina, Jeziorowice, Koryczany, Łany Małe, Łany Średnie, Łany Wielkie, Małoszyce, Otola, Otola Mała, Udórz, Wola Libertowska, Zabrodzie, Żarnowiec – powierzchnia - 537 ha.

Łączna powierzchnia do urządzenia wg stanu na 1 stycznia 2019 r. wynosi 3805 ha.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac i obowiązków Wykonawcy określają opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ oraz projekt umowy, który to stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
3. Podczas wykonywania zamówienia wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wynikających z aktualnie obowiązujących ustaw:
a) ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 z późn. zm.),
b) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1302 )
c) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie wyposażenia technicznego i wielkości potencjału kadrowego niezbędnego do należytego i terminowego wykonywania prac urządzeniowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 949),
d) ustawę o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1614
z późn. zm.),
e) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczania przeciwpożarowego lasów (Dz.U. z 2006 r. Nr 58, poz. 405),
f) ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.),
g) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

4. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub miejsce pochodzenia, a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia minimum 12 miesięcznego okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Wykonawca winien określić w formularzu ofertowym okres gwarancji, który stanowić będzie jedno z kryteriów oceny ofert (podać pełną liczbę miesięcy w zakresie: 12 miesięcy – 36 miesięcy). Okres gwarancji równy jest okresowi rękojmi.
6. Zamawiający na wniosek zainteresowanych wykonawców może przeprowadzić wizję lokalną, a o wyznaczonym terminie poinformuje niezwłocznie zainteresowanych wykonawców oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej. W przypadku zgłoszenia wniosku wykonawcy po wyznaczonym już terminie wizji lokalnej - Zamawiający może wyznaczyć dodatkowy termin. Zamawiający informuje, iż wizja lokalna ma jedynie charakter poglądowy.
7. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia jest zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę tj. osób wykonujących bezpośrednio czynności w ramach niniejszego zamówienia nw. prac:
a) Czynności inwentaryzacyjnych związanych z realizacją prac urządzeniowych na powierzchni gruntów objętych zamówieniem oraz planowanych zadań gospodarczych.
gdzie wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy. Na wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia aby również podwykonawcy i dalsi podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę.
Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia warunków dotyczących zatrudniania osób na umowę o pracę, co szczegółowo zostało określone w Załączniku nr 6 do SIWZ – Projekt umowy.
8. Opis przedmiotu zamówienia nie wymaga uwzględnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych, nie wprowadza się regulacji w zakresie art. 29 ust. 5 ustawy Pzp.
9. Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp informuje, że przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.07.2019 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Sienkiewicza 34
Zawiercie 42-400
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Powiat Zawierciański
ul. Sienkiewicza 34
Zawiercie 42-400
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się