Dostawa kosiarek samojezdnych (traktorków) na potrzeby PGNiG S.A O/ZG

» Opis zapytania


Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa czterech kosiarek samojezdnych (traktorków) oraz jednej kosiarki komunalnej do dużych powierzchni o zerowym promieniu skrętu na potrzeby : KGZ Załęcze, OP Wysoka Kamieńska, OK Gorzów Wlkp- Drezdenko, KRNiGZ Dębno
Informacje na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Warunki dotyczące ofert:
Zastrzeżenie dotyczące SIWZ: Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert dokonać zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową postępowania i jest wiążąca. Dokonaną zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano lub którzy otrzymali SIWZ, a także zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.
Zastrzeżenie dotyczące postępowania: 1. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny. 2. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania.
Inne uwagi: W celu złożenia oferty spełniającej wymagania określone w SIWZ Wykonawca, który pobrał dokumentację ze strony internetowej, powinien śledzić informacje zamieszczone na tej stronie.
Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia: Pobranie w siedzibie Zamawiającego (pok. 202A) lub ze strony internetowej Zamawiającego: www.przetargi.pgnig.pl albo otrzymanie pocztą na pisemny wniosek Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza także możliwość przesłania SIWZ pocztą elektroniczną na wniosek Wykonawcy.
Termin i miejsce otwarcia ofert: 12.07.2019 10:30PGNiG SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze, ul. Boh. Westerplatte 15, 65-034 Zielona Góra, pokój 202A, Dział Przetargów i Umów
Termin związania z ofertą: 60 dni

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.07.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt związany z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą zwierząt

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się