Remont dróg dojazdowych do pól: 1) Droga nr 200147K „Skałka” dz. nr 296 - 309 w miejscowości Siedlec o dł. 720m, 2) Droga nr 200180K „Stara Targowica” dz. nr 1208 w miejscowości Radłów o dł. 250m

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych realizacją zadania pn. „Remont dróg dojazdowych do pól: 1) Droga nr 200147K „Skałka” dz. nr 296 - 309 w miejscowości Siedlec o dł. 720m, 2) Droga nr 200180K „Stara Targowica” dz. nr 1208 w miejscowości Radłów
o dł. 250m”.
2. Zamówienie zostało podzielone na 2 części:
1) Część 1 – „Remont drogi dojazdowej do pól - Droga nr 200147K „Skałka” dz. nr 296 - 309
w miejscowości Siedlec o dł. 720 m”, w skład której wchodzi wykonanie następującego zakresu robót:
I. Przygotowanie nawierzchni.
1. Mechaniczne ścinanie poboczy o gr. 10 cm - 720*2 = 1440 m,
2. Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km – 2*20 = 40 m2,
3. Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 720 x 4,5 = 3240,00 m2.
II. Naprawa zdeformowanej nawierzchni jezdni – odcinkowo.
1. Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – emulsją asfaltową pod wyrównanie nawierzchni 150 x 4,5 = 675 m2,
2. Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie 150x 4,5 x 0,1 = 67,5 t.
III. Nawierzchnia bitumiczna.
1. Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – emulsją asfaltowa pod profil 720*4,5 = 3240,0 m2,
2. Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową 720 x 4,5 x 0,075= 243t,
3. Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – emulsją asfaltową pod ścieralną 720 x 4,5 = 3240 m2,
4. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 720 x 4,5 = 3240 m2.
IV. Pobocza.
1. Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - kruszywo dolomitowe 720 m2
2) Część 2 – „Remont drogi dojazdowej do pól - nr 200180K „Stara Targowica” dz. nr 1208
w miejscowości Radłów o dł. 250m”, w skład której wchodzi wykonanie następującego zakresu robót:
I. Przygotowanie nawierzchni.
1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - wytyczenie pasa drogowego – 0,250 km,
2. Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie – profilowanie – 250 * 4,0 = 1000 m2.
II. Nawierzchnia z kruszywa.
1. Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm - kruszywo dolomitowe - 250*3,8 = 950 m2.
III. Nawierzchnia bitumiczna.
1. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm - docelowo 6 cm (krotność =2) - 250 *3,5 = 875 m2.
IV. Pobocza ziemne.
1. Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm - kruszywo dolomitowe – docelowo 6 cm. Krotność = 0,75 - 250*2*0,5 = 250m2,
2. Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gr. I – III (krotność = 1.5) – 250*0,5 * 2 = 250 m2
2. Ponadto szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia określają:
a) Przedmiary robót – stanowiące Załączniki nr 4.1, 4.2 do siwz
b) STWiORB-y - stanowiące Załącznik nr 5.1, 5.2 do siwz,
c) Mapy - stanowiące Załącznik nr 6.1, 6.2 do siwz,
d) Projekt umowy, stanowiący Załączniki nr 7 do siwz.
3. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy podania ceny za realizację poszczególnych części zamówienia, jako ceny ryczałtowej, która obejmuje wykonanie wszystkich elementów zamówienia będących przedmiotem rysunku i tekstu załączników do siwz, łącznie z podatkiem VAT obowiązującym w dniu złożenia oferty.
4. Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą, przedstawienia przez niego szczegółowego Kosztorysu ofertowego, sporządzonego dla danej części zamówienia,
w oparciu o Przedmiar robót, STWiORB i Mapę oraz ewentualną wizję lokalną przeprowadzoną przez Wykonawcę.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6.
7. Zamówienie będzie realizowane na zasadach określonych w dokumentach wymienionych w ust. 2 oraz Rozdziale XVIII siwz.
8. Zamawiający:
1) dopuszcza złożenie przez Wykonawcę oferty na wybrane lub wszystkie części zamówienia;
2) wymaga udzielenia przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji jakości na wykonany Przedmiot zamówienia, na okres co najmniej 36 miesięcy;
3) wymaga akceptacji bez zastrzeżeń warunków umowy podanych w załączonym projekcie umowy.
9. Zamawiający stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy pzp wymaga zatrudnienia do wykonania zamówienia, przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu robót budowlanych w zakresie:
a) Obsługi sprzętu lub maszyn budowlanych służących do wykonania przedmiotu zamówienia np. walca, rozścielacza do asfaltu, koparki, frezarki do asfaltu,
b) Robót ogólnobudowlanych.
10. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy lub podwykonawcy, odnośnie spełniania przez nich wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 11 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
11. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, najpóźniej w dniu podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej stosowne oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności w trakcie realizacji zamówienia, określone w pkt. 9, wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
12. Nie spełnienie powyższego warunku potraktowane zostanie jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od przedłożenia wykazu, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert zgodnie z art. 24 aa ust. 2 Pzp. Uchylanie się przez Wykonawcę od podpisania umowy, stanowić będzie również podstawę w oparciu o art. 46 ust. 5 pkt. 3 Pzp, do zatrzymania przez Zamawiającego wadium.
13. W przypadku przeprowadzenia kontroli zatrudnienia, w trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży, zgodnie żądaniem Zamawiającego, każdy z osobna lub wszystkie razem niżej wymienione dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących wskazane w punkcie 9 czynności,
w trakcie realizacji zamówienia. Dowodami o których mowa powyżej są:
• poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj wykonywanej pracy, rodzaj umowy i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
• zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 11, na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
• poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracowników, wykonujących czynności wskazane w pkt. 11, przez pracodawcę do ubezpieczeń,
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami.
14. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 11 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej
w § 10 projektu umowy stanowiącego Załącznik Nr 7 SIWZ. Niezłożenie przez wykonawcę
w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez niego dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane w punkcie 11 czynności.
15. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
16. Zamawiający informuje, że wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku żąda wskazania w formularzu ofertowym, części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania firm podwykonawców. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo zawarte są w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 7 SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.06.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się