Mapa do regulacji stanu prawnego ul. Staropolska

» Opis zapytania

Nazwa: Mapa do regulacji stanu prawnego ul. Staropolskiej
Opis:
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Numer uprawnień zawodowych (Proszę podać numer uprawnień zawodowych)

Opis i specyfikacja:

Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Starachowicach zaprasza uprawnionych geodetów do złożenia oferty dotyczącej wykonania:
mapy sytuacyjnej wraz z wykazem zmian danych ewidencyjnych, wynikających z dokumentacji wywłaszczeniowej dot. terenów przeznaczonych pod budowę publicznej drogi dojazdowej,do celów aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla działki nr 194 o pow. 0,2618 (obręb 0005),
mapy sytuacyjnej pozostałej części nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków m. Starachowice obrębu 0005 jako działka nr 194 oraz w razie konieczności innych nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, zajętych pod drogę publiczną gminną ul. Staropolską, do celów regulacji stanu prawnego w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 ze zm.). W opracowaniu należy określić granice zajęcia przedmiotowych nieruchomości pod pas drogowy w dniu 31.12.1998 r. zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt. 1 i 2 oraz art. 34 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t. j.Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.), w tym wydzielenie z działek gruntów nie stanowiących pasa drogowego.
I TERMIN WYKONANIA PRACY
Do 22 listopada 2019 r.
II KRYTERIUM OCENY OFERTY
Cena.
III MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć poprzez przesłanie wypełnionego formularza na platformie zakupowej Open Nexus. Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Starachowicach, pokój nr 103, tel. 41 273 82 20.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.06.2019 | 14:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi prawne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się