Powrót

DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I HIGIENY OSOBISTEJ

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości oraz higieny osobistej zgodnie z wykazem części znajdującym się w Formularzu w SWZ.
2. Ogólne warunki zamówień dotyczące postępowań przetargowych prowadzonych na rzecz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., określone są w Załączniku nr 2 do SIWZ.
3. Do oferty należy dołączyć:
a) Oświadczenie o danych osoby, która w imieniu Wykonawcy składa ofertę
w Systemie Wspierania Zakupów Zamawiającego, zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 1 do SIWZ (załączyć skan, przesłać oryginał).
b) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku
z prowadzeniem postępowania przetargowego w SWZ, zgodnie ze wzorem
w Załączniku nr 4 do SIWZ (załączyć skan, przesłać oryginał).
c) Kartę Wykonawcy, zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 5 do SIWZ (załączyć skan).
d) Deklaracja zgodności dla oferowanego asortymentu (załączyć skan).
e) Karty charakterystyki dla oferowanego asortymentu (załączyć skan).
4. Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji zamówienia określone są w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udziału Podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia.
10. Oferty należy składać elektronicznie do dnia 21.06.2019 r. do godz. 14:00 w Systemie Wspierania Zakupów. Załączniki wymagane w oryginale w formie papierowej (wyłącznie Załączniki nr 1 i 4 do SIWZ) należy przesłać na adres: KGHM Polska Miedź S.A., ul. M. Skłodowskiej-Curie 54A, 59-301 Lubin, w zamkniętej kopercie oznakowanej następująco: „Załączniki do Oferty w sprawie zamówienia niepublicznego nr MERCUS/HW/19/66685, DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I HIGIENY OSOBISTEJ – Skierować do Departamentu Zakupów, Operator postępowania: Marcin Zajchowski, Wydział Zakupów Materiałów i Usług Pozostałych, nie otwierać przed dniem 21.06.2019 r. godz. 14:00.” Na kopercie należy również umieścić nazwę Wykonawcy.
11. Termin zadawania pytań: 3 dni robocze przed terminem składania ofert.
12. Termin udzielenia odpowiedzi: 2 dni robocze przed terminem składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia pytań, które wpłyną po tym terminie bez odpowiedzi.
14. Cena oferty musi być kompletna, jednoznaczna i obejmować wszelkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami określonymi w SIWZ i wszystkich załącznikach do SIWZ.
15. Cena musi być podana w walucie PLN.
16. Ocenie podlegać będzie cena netto oferty. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do obowiązku podatku u Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz-wspólnotowego nabycia towarów, Wykonawca podaje jedynie wartość netto, a Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej wartości podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
17. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny.
18. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.06.2019 | 14:00


» Lokalizacja

Hurtownia Wielobranżowa, ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin


» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości
  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Hurtownia Wielobranżowa


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się