Elektroniczna administracja

» Opis zapytania

Nazwa: 1
Opis: całość oferty
Ilość: 1 [komplet]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

Urząd GminyCzorsztyn składa zapytanie ofertowe w zakresie opracowania dokumentacjiaplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosku z zakresu informatyzacji iświadczenia elektronicznych usług publicznych przez Gminę Czorsztyn w ramachRPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2. CyfrowaMałopolska Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby Poddziałanie 2.1.1Elektroniczna administracja.Dokumentacja techniczna dotycząca informatyzacji iudostępnienia elektronicznych usług publicznych powinna zawierać min: - analizę i inwentaryzację stanu istniejącego, - założenia, kierunki i zakres projektu, - analizę techniczną, architekturę i funkcjonalnośćsystemu, - analizę techniczną infrastruktury sprzętowej isieciowej, - opis e-usług oraz sposób ich wykorzystania przezużytkowników, - korzyści płynące z realizacji projektu, - kosztorys inwestycyjny. Dokumentacja aplikacyjna powinnazawierać analizę finansowo-ekonomiczną, prawną, instytucjonalną, technicznąoraz metodologię wyliczenia wskaźników projektu, opisy, załączniki i inne wzakresie jakie są niezbędne do wypełnienia i złożenia wniosku w systemie e-RPOo dofinansowanie projektu (działanie 2.1.1 Elektroniczna Administracja).Oferta musizawierać zobowiązanie do wypełnienia wniosku w systemie e-RPO.Opracowane dokumenty muszą być zgodne z obowiązującymiwytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata2014-2020. Oferta musizawierać gwarancję na poprawność formalną całego opracowania. Oznacza to, żezarówno przed jak i po złożeniu dokumentacji, wykonawca zobowiązuje się donanoszenia poprawek i uzupełnień, aż do momentu pełnej akceptacji zarówno przezBeneficjenta jak również Urząd Marszałkowski.Szczegóły projektu dostępne są podadresem: http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-2-1-1--elektroniczna-administracja---rpmp-02-01-01-iz-00-12-026-19#tab2Oferty należyskładać elektronicznie na platformie zakupowej zamawiającego, e-mailem na adresgmina@czorsztyn.pl lub pisemnie wsiedzibie zamawiającego: Maniowy, ul. Gorczańska 3, pok. 17 w terminie do10.06.2019 rok, godz. 10.00.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.06.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi internetowe i telefoniczne
  • Usługi wdrożeniowe
  • Utrzymanie i serwis

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się