Ochrona parków zabytkowych położonych w Brynku oraz Nakle Śląskim, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: Ochrona parków zabytkowych położonych w Brynku oraz Nakle Śląskim, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części, to jest:
1) część A) Ochrona parku zabytkowego usytuowanego na terenie zespołu pałacowo- parkowego w Brynku.
UWAGA:
Zespół pałacowo - parkowy w Brynku wpisany jest do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod nr A/658/66 z dnia 28.05.1966 r.
2) część B) Ochrona parku zabytkowego usytuowanego na terenie zespołu pałacowo- parkowego w Nakle Śląskim.
UWAGA:
Zespół pałacowo - parkowy w Nakle Śląskim wpisany jest do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod nr 646/66 z dnia 02.05.1966 r.
3. Zakres przedmiotowy zamówienia dla części A) tj. : Ochrona parku zabytkowego usytuowanego na terenie zespołu pałacowo- parkowego w Brynku obejmuje:
1) usunięcie 330 sztuk drzew oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na 286 sztukach drzew w tym :
a) usunięcie drzew suchych, zamierających i zagrażających bezpieczeństwu ludzi, zrębkowanie gałęzi oraz wywóz całości urobku, pocięcie usuniętych drzew na kawałki długości 1,5m i składowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na terenie Gminy Tarnowskie Góry.
b) wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewostanie parkowym polegających na przeprowadzeniu cięć pielęgnacyjno - sanitarnych, wykonaniu cięć formujących, technicznych, wykonaniu korekt koron z dopuszczeniem redukcji wysokości oraz montaż wiązań określonej wytrzymałości,
c) uporządkowanie terenu po wykonanej usłudze.
2) Szczegółowy zakres usług zawiera:
a) załącznik nr 1 do treści istotnych postanowień umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ zawierający zestawienie drzew przeznaczonych do pielęgnacji wraz ze szczegółowym zakresem usług, zestawienie drzew przeznaczonych do usunięcia wraz ze szczegółowym zakresem usług,
b) mapa tj.: inwentaryzacja dendrologiczna - ark. 1 A-D oraz gospodarka drzewostanem – ark. 2 A-D stanowiąca załącznik nr 2 do treści istotnych postanowień umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ.
(Zaleca się dokonanie wizji w terenie).
4. Zakres przedmiotowy zamówienia dla części B) tj. : Ochrona parku zabytkowego usytuowanego na terenie zespołu pałacowo- parkowego w Nakle Śląskim obejmuje:
1) usunięcie 514 sztuk drzew, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na 627 sztukach drzew, usunięcie samosiewu na powierzchni 23300m2, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych krzewów na powierzchni 1825m2 w tym:
a) usunięcie drzew suchych, zamierających i zagrażających bezpieczeństwu ludzi, zrębkowanie gałęzi oraz wywóz całości urobku, pocięcie usuniętych drzew na kawałki długości 1,5m i składowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na terenie Gminy Tarnowskie Góry.
b) wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewostanie parkowym polegających na przeprowadzeniu cięć pielęgnacyjno - sanitarnych, wykonaniu cięć technicznych, formujących, wykonaniu korekt koron z dopuszczeniem redukcji wysokości oraz montaż wiązań o określonej wytrzymałości,
c) usunięcie samosiewu,
d) wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych krzewów,
e) uporządkowanie terenu po wykonanej usłudze.
2) Szczegółowy zakres usług zawiera:
a) załącznik nr 1 do treści istotnych postanowień umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ zawierający zestawienie krzewów i skupin z zaleceniami, zestawienie drzew przeznaczonych do pielęgnacji wraz ze szczegółowym zakresem usług, zestawienie drzew przeznaczonych do usunięcia wraz ze szczegółowym zakresem usług,
b) mapa tj.: inwentaryzacja dendrologiczna – Inwentaryzacja krzewów i skupin drzew oraz gospodarka drzewostanem – Gospodarka zadrzewieniem stanowiąca załącznik nr 2 do treści istotnych postanowień umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ.
(Zaleca się dokonanie wizji w terenie).
5. Dla części A) przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2018., poz. 917 z poźn. zm.) w zakresie realizacji zamówienia osób wykonujących czynności polegające na:
1) usunięciu drzew suchych, zamierających i zagrażających bezpieczeństwu ludzi, zrębkowaniu gałęzi oraz wywóz całości urobku, pocięciu usuniętych drzew na kawałki długości 1,5m i składowaniu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na terenie Gminy Tarnowskie Góry.
2) wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych na drzewostanie parkowym polegających na przeprowadzeniu cięć pielęgnacyjno - sanitarnych, wykonaniu cięć formujących, technicznych, wykonaniu korekt koron z dopuszczeniem redukcji wysokości oraz montażu wiązań o określonej wytrzymałości,
3) uporządkowaniu terenu po wykonanej usłudze.
6. Dla części B) przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz.U.2018.917 z poźn. zm.) w zakresie realizacji zamówienia osób wykonujących czynności polegające na:
1) usunięciu drzew suchych, zamierających i zagrażających bezpieczeństwu ludzi, zrębkowaniu gałęzi oraz wywóz całości urobku, pocięciu usuniętych drzew na kawałki długości 1,5m i składowaniu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na terenie Gminy Tarnowskie Góry.
2) wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych na drzewostanie parkowym polegających na przeprowadzeniu cięć pielęgnacyjno - sanitarnych, wykonaniu cięć technicznych, formujących, wykonaniu korekt koron z dopuszczeniem redukcji wysokości oraz montażu wiązań o określonej wytrzymałości,
3) usunięciu samosiewu,
4) wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych krzewów,
5) uporządkowaniu terenu po wykonanej usłudze.
7. Dla części A), jak również części B) przedmiotu zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji na okres 8 lat, na montaż wiązań wzmacniających osłabioną konstrukcję korony drzew, licząc od dnia podpisanego przez Zamawiającego, Wykonawcę, kierownika prac i przedstawiciela Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach bezusterkowego protokołu odbioru wykonanych prac. W okresie obowiązywania gwarancji w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty zgłoszenia wady przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do jej usunięcia na własny koszt.
8. Prace przy realizacji zamówienia będą prowadzone pod nadzorem kierownika prac Wykonawcy, który musi posiadać kwalifikacje do kierowania pracami konserwatorskimi.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.06.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Karłuszowiec 5
Tarnowskie Góry 42-600
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Powiat Tarnogórski
Karłuszowiec 5
Tarnowskie Góry 42-600
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się