WYKONANIE WYCINKI DRZEW, NASADZEŃ DRZEW I KRZEWÓW WRAZ Z ICH ZAKUPEM ORAZ PROWADZENIEM PIELĘGNACJI, WYKONANIE OCZYSZCZEŃ, CIĘĆ W KORONACH DRZEW ORAZ ZABEZPIECZENIA KASZTANOWCÓW W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH BĘDĄCYCH W ADMINISTROWANIU 31 BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wycinki drzew, nasadzeń drzew i krzewów wraz z ich zakupem oraz prowadzeniem pielęgnacji, wykonanie oczyszczeń oraz cięć w koronach drzew oraz zabezpieczenie kasztanowców przez szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem w kompleksach wojskowych będących
w administrowaniu 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w zał. nr 5 do SIWZ (formularz cenowy) oraz w opisie przedmiotu zamówienia – zał.nr 8 do SIWZ.
4. Wymagania dotyczące realizacji umowy, gwarancji, kar zawarte są w załączniku nr 4 do SIWZ – Projekt umowy.
5. Zamawiający posiada oraz jest w trakcie pozyskiwania wymaganych decyzji administracyjnych pozwalających na wycinkę drzew objętych zamówieniem (status decyzji został określony w formularzu cenowym – zał. nr 5 do SIWZ).
6. Do realizacji zamówienia Wykonawca użyje materiałów zgodnych z normami oraz narzędzi i urządzeń, których koszty uwzględnił w cenie oferty.
7. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty zgodnie z przepisami BHP i P.POŻ. oraz ponosi odpowiedzialność za działania i zaniedbania osób, którym powierzył ich realizację.
8. Wykonawca musi dysponować urządzeniami i pojazdami pozwalającymi na realizację zamówienia, w tym: piły mechaniczne, podnośniki koszowe lub sprzęt pozwalający na wykonywanie prac na wysokościach, samochody ciężarowe do odwozu drewna, drobny sprzęt ogrodniczy.
9. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na posadzony materiał stanowiący przedmiot umowy, zgodnie z zapisami w opisie przedmiotu zamówienia i umowie.
10. Klasyfikacja głównego przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:
77211600-8 Usługi sadzenia drzew;
77211500-7 Usługi pielęgnacji drzew;
77211400-6 Usługi wycinania drzew.
11. Realizacja płatności następować będzie na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni po przedstawieniu prawidłowo sporządzonej faktury wraz z załączeniem niezbędnych protokołów świadczących
o wykonaniu usługi. Wykonawca przedstawi faktury cząstkowe po wykonaniu poszczególnych prac: nasadzeń, kompensacji, cięć, wycinki, oczyszczeń, zabezpieczenie kasztanowców.
12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
13. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnił, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, na podstawie umowy o pracę, osoby wykonujące poniżej wskazany zakres czynności:
a) prace pomocnicze (czynności sadzenia drzew, sprzątania, grabienia, koszenia).

14. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień określonych w art. 67 ust. 1pkt 6 ustawy
Pzp.
15. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówienie publicznych, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.05.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Ul. Silniki 1
Poznań 61-325
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

31 Baza Lotnictwa Taktycznego
Ul. Silniki 1
Poznań 61-325
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się