Oferta cenowa na usunięcie czterech drzew z terenu posesji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy, usługi realizowanej w ramach zadania pn. ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy’’

» Opis zapytania

Nazwa: Oferta cenowa na usunięcie czterech drzew z terenu posesji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy, usługi realizowanej w ramach zadania pn. ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy’’
Opis: Oferta cenowa na usunięcie czterech drzew z terenu posesji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy, usługi realizowanej w ramach zadania pn. ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy’’
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki Umowy (Proszę o potwierdzenie)
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (Proszę o potwierdzenie)

Opis i specyfikacja:
Świdnica,dnia 16-05-2019ZAPYTANIE OFERTOWE
I. ZAMAWIAJĄCY:
PowiatŚwidnicki, ul. Marii Skłodowskiej –Curie 7, 58-100 Świdnica Działającw oparciu o zapisy Regulaminu dotyczącego udzielenia zamówień o wartości do 30000 Euro proszę o złożenie oferty cenowej na usunięcie czterech drzew z terenuposesji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy, usługi realizowanej wramach zadania pn. ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole SzkółOgólnokształcących w Świdnicy’’.
CPV 77.21.14.00-6 Usługi wycinania drzew
II.OPIS I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotemzamówienia jest usunięcie czterech lipdrobnolistnych z terenu posesji Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul.Równej 11 w Świdnicy (działka nr 1848) zgodnie z warunkami określonymi wdecyzji nr 59/19 z dnia 09.05.2019 r. wydanej z upoważnienia Prezydenta MiastaŚwidnica przez Kierownika Biura Ochrony Środowiska.
UWAGA: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC NALEŻYDOKONAĆ OGLĘDZIN DRZEW POD KĄTEM CZYDRZEWA NIE SĄ ZOSTAŁY ZASIEDLONE PRZEZ PTAKI.
Opis prac do wykonania w ramachprzedmiotu zamówienia :
1) wycinkaczterech lip drobnolistnych o obwodach pni – 193 cm, 181 cm, 95 cm, 96+89 cm;
2) frezowaniepni drzew;
3) uzupełnieniu ziemi w miejscu wyciętych drzew;
4) uporządkowanieterenu polegające m.in. zebraniu i wywiezieniu pozyskanego drzewa; zgrabieniui/lub pozamiataniu terenu, na którym prowadzono prace związane z wycinką drzew;zebraniu i wywiezieniu wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzonychprac.
III.PODWYKONAWSTWO:
Zamawiającynie przewiduje możliwości korzystania z podwykonawców przy realizacji powyższegoprzedmiotu zamówienia.
IV.WIZJA LOKALNA:
Zaleca się,aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca, w którym prowadzone będą praceoraz nabył wszelkie informacje, które mogą być przydatne do przygotowaniaoferty.
V.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Terminzrealizowania zamówienia: do 30 czerwca2019 r.
VI.INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ POZYSKIWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.
Wszelkieoświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcymogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną: Starostwo Powiatowe wŚwidnicy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica, tel. 74/ 85-00-486, e-mail:mateusz.tomczak@powiat.swidnica.pl.
VII.OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami iudzielania wyjaśnień dotyczących postępowania oraz w sprawach merytorycznychjest Pan Łukasz Pełka – Dyrektor Wydziału Inwestycji, Remontów i PrzetargówStarostwa Powiatowego w Świdnicy, tel. 74/ 85-00-486.
2. Wykonawca może się zwrócić pisemnie do Zamawiającego owyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia:- za pośrednictwemplatformy zakupowej, https://platformazakupowa.pl/sp_swidnica- pisemnie naadres: Starostwo Powiatowe w Świdnicy, ul. MariiSkłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica- drogąelektroniczną: e-mail: lukasz.pelka@powiat.swidnica.pl .
VIII.WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY, JAKIE WYKONAWCA POWINIEN ZAŁĄCZYĆ NAPOTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ:
Wypełniony formularz cenowo – ofertowy (załączniknr 1), zawierający cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówieniaoraz wysokość stawki podatku VAT obowiązującej dla przedmiotowego zadania. Cenapowinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia(wynagrodzenie ryczałtowe).
IX.MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ:
Ofertę cenową przygotowaną zgodnie z pkt VIIIniniejszego zapytania należy złożyć:
- za pośrednictwemplatformy zakupowej, https://platformazakupowa.pl/sp_swidnica, lub
- w formie pisemnejw siedzibie Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Świdnicy, ul. MariiSkłodowskiej –Curie 7, 58-100 Świdnica, w pok. nr 307lub
- przesłać naadres: Starostwo Powiatowe w Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej –Curie 7, 58-100Świdnica lub- przesłać drogąe-mail-ową na adres: starostwo@powiat.swidnica.pl.
Termin składania ofert ustala się dodnia 23 maja 2019 r.
X.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
1. O wyborze ofertydecydować będzie najniższa cena brutto dla zadania – 100 %.
2. Wykonawca podajecenę ofertową - ryczałtową na całość zamówienia posługując się w jej obliczeniudanymi zawartymi w punkcie II niniejszego zapytania ofertowego oraz wizjąlokalną.
3. Cena oferty musizawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia (m.in. kosztywykonania prac, podnośnika koszowego, frezowania pni drzew, zakupu ziemiprzeznaczonej do uzupełnień, uzupełnieniuziemi w miejscu wyciętych drzew, uprzątnięcia terenu, wywozu drewna, itp.)pomniejszone o potencjalny przychód z pozyskanego podczas wycinki drzewa.
4. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą oraz słownie z dokładnościądo dwóch miejsc po przecinku.
5. Wszelkierozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotychpolskich.
XI. INFORMACJE DODATKOWE:
1. Wykonawcazwiązany jest ofertą cenową przez okres 30 dni.
2. Bieg terminuzwiązania ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składnia oferty cenowej.
3. Postępowanieprowadzone jest w języku polskim.
4. Najkorzystniejszaoferta cenowa, to oferta zawierająca najniższą cenę za wykonanie całegoprzedmiotu zamówienia.
5. Zamawiającyniezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzieleniezamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej.
6. Zamawiającyzawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomieniao wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
7. Jeżeli Wykonawca,którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiającywybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienianiniejszego zapytania ofertowegojeżeli wartość niniejszej oferty przekroczy wielkość środków zabezpieczonychprzez zamawiającego na realizację powyższego zadania.
Wzałączeniu:
1. Załącznik nr 1 -oferta cenowa;
2. Załącznik nr 2 -projekt umowy;
3. Załącznik nr 3 –kopia decyzji nr 59/19 z dnia 9.05.2019 r;
4. Załącznik nr 4 –informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób wykonujących umowycywilnoprawne.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.05.2019 | 23:59


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Starostwo Powiatowe w Świdnicy


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się