Oferta cenowa na usunięcie trzech świerków kłujących z terenu posesji Powiatowego Biura Geodezji i Katastru przy ul. Parkowej 2 w Świdnicy

» Opis zapytania

Nazwa: Oferta cenowa na usunięcie trzech świerków kłujących z terenu posesji Powiatowego Biura Geodezji i Katastru przy ul. Parkowej 2 w Świdnicy
Opis: Oferta cenowa na usunięcie trzech świerków kłujących z terenu posesji Powiatowego Biura Geodezji i Katastru przy ul. Parkowej 2 w Świdnicy
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki Umowy (Proszę o potwierdzenie)
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (Proszę o potwierdzenie)

Opis i specyfikacja:
Świdnica,dnia 16-05-2019ZAPYTANIE OFERTOWE
I. ZAMAWIAJĄCY:
Powiat Świdnicki, ul. Marii Skłodowskiej –Curie 7, 58-100 Świdnica
Działając w oparciu o zapisy Regulaminu dotyczącego udzielenia zamówień o wartości do 30000 Euro proszę o złożenie oferty cenowej na usunięcie trzech drzew z terenu posesji Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy.
CPV 77.21.14.00-6 Usługi wycinania drzew
II.OPIS I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest usunięcie trzech świerków kłujących z terenu posesji Powiatowego Biura Geodezji i Katastru przy ul.Parkowej 2 w Świdnicy (działka nr 811) zgodnie z warunkami określonymi w decyzji nr 57/19 z dnia 09.05.2019 r. wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Świdnica przez Kierownika Biura Ochrony Środowiska.
UWAGA: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC NALEŻY DOKONAĆ OGLĘDZIN DRZEW POD KĄTEM CZY DRZEWA NIE SĄ ZOSTAŁY ZASIEDLONE PRZEZ PTAKI.
Opis prac do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia:
1) wycinka trzech świerków kłujących o obwodach pni – 72 cm, 42 cm, 58 cm;
2) frezowanie pni drzew;
3) uzupełnieniu ziemi w miejscu wyciętych drzew;
4) uporządkowanie terenu polegające m.in. zebraniu i wywiezieniu pozyskanego drzewa; zgrabieniu i/lub pozamiataniu terenu, na którym prowadzono prace związane z wycinką drzew;zebraniu i wywiezieniu wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac.
III.PODWYKONAWSTWO:
Zamawiający nie przewiduje możliwości korzystania z podwykonawców przy realizacji powyższego przedmiotu zamówienia.
IV.WIZJA LOKALNA:
Zaleca się,aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca, w którym prowadzone będą prace oraz nabył wszelkie informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty.
V.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin zrealizowania zamówienia: do 30 czerwca2019 r.
VI.INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ POZYSKIWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną: Starostwo Powiatowe w Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica,tel. 74/ 85-00-486, e-mail: mateusz.tomczak@powiat.swidnica.pl.
VII.OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania oraz w sprawach merytorycznych jest Pan Łukasz Pełka – Dyrektor Wydziału Inwestycji, Remontów i Przetargów Starostwa Powiatowego w Świdnicy, tel. 74/ 85-00-486.
2. Wykonawca może się zwrócić pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia:Kontakt z Zamawiającym:
- za pośrednictwem platformy zakupowej, https://platformazakupowa.pl/sp_swidnica
- pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica
- drogą elektroniczną: e-mail: lukasz.pelka@powiat.swidnica.pl
VIII.WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY, JAKIE WYKONAWCA POWINIEN ZAŁĄCZYĆ NA POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ:
Wypełniony formularz cenowo – ofertowy (załącznik nr 1), zawierający cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz wysokość stawki podatku VAT obowiązującej dla przedmiotowego zadania. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia(wynagrodzenie ryczałtowe).
IX.MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ:
Ofertę cenową przygotowaną zgodnie z pkt VIII niniejszego zapytania należy złożyć:
- za pośrednictwem platformy zakupowej, https://platformazakupowa.pl/sp_swidnica, lub- w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej –Curie 7, 58-100 Świdnica, w pok. nr 307lub
- przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej –Curie 7, 58-100Świdnica lub
- przesłać drogą e-mail-ową na adres: starostwo@powiat.swidnica.pl.
Termin składania ofert ustala się do dnia 23 maja 2019 r.
X.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
1. O wyborze oferty decydować będzie najniższa cena brutto dla zadania – 100 %.
2. Wykonawca podaje cenę ofertową - ryczałtową na całość zamówienia posługując się w jej obliczeniu danymi zawartymi w punkcie II niniejszego zapytania ofertowego oraz wizją lokalną.
3. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia (m.in. koszty wykonania prac, podnośnika koszowego, frezowania pni drzew, zakupu ziemi przeznaczonej do uzupełnień, uzupełnieniu ziemi w miejscu wyciętych drzew, uprzątnięcia terenu, wywozu drewna, itp.)pomniejszone o potencjalny przychód z pozyskanego podczas wycinki drzewa.
4. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą oraz słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
XI. INFORMACJE DODATKOWE:
1. Wykonawca związany jest ofertą cenową przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składnia oferty cenowej.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
4. Najkorzystniejsza oferta cenowa, to oferta zawierająca najniższą cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej.
6. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
7. Jeżeli Wykonawca,którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego jeżeli wartość niniejszej oferty przekroczy wielkość środków zabezpieczonych przez zamawiającego na realizację powyższego zadania.
W załączeniu:
1. Załącznik nr 1 -oferta cenowa;
2. Załącznik nr 2 -projekt umowy;
3. Załącznik nr 3 –kopia decyzji nr 57/19 z dnia 9.05.2019 r;
4. Załącznik nr 4 –informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.05.2019 | 23:59


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Starostwo Powiatowe w Świdnicy


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się