Miasto Inowrocław zleca dostawę 4 sztuk fabrycznie nowych niszczarek do papieru OPUS VS 1202 CD

» Opis zapytania

Nazwa: Dostawa 4 sztuk fabrycznie nowych niszczarek do papieru OPUS VS 1202 CD
Opis: specyfikacja
Ilość: 4 [szt.]

Najpóźniejszy termin dostawy:
2019-05-31 13:01:00

Adres dostawy:
Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław

Wymagania dodatkowe:
100% cena ()

Opis i specyfikacja:
Wymagania Wystawiającego

1. Osoba wyznaczona do kontaktu z Oferentem: Paweł Nijak (pnijak@inowroclaw.pl
tel. 52 35 55 426 lub 721 835 619).

2. Oferent jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od zakończenia postępowania.

3. Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

4. Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw i robót zaoferowany asortyment lub wykorzystane materiały są fabrycznie nowe i spełniają wszystkie parametry określone przez Zamawiającego oraz wymagania wynikające z przepisów prawa.

5. Jeżeli dostarczony produkt jest niezgodny ze specyfikacją Zamawiającego towar odesłany zostanie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonych materiałach, Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia materiałów wolnych od wad w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia (zgłoszenie w formie podpisanego protokołu zawierającego szczegółowy opis wad).

7. Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.


8. W przypadku ofert równoważnych cenowo Zamawiający ogłosi aukcję zniżkową.

9. Podana cena towaru lub usługi musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy, łącznie z kosztem dostawy, a ofertowanie odbywa się w oparciu o ceny brutto.

10. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią powyższych wymagań i ich akceptacja. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Oferenta oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowe wymagania oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.

11. Oferty należy składać wyłącznie poprzez platformę Open Nexus.

12. Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a dostawca/wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.

13. Dane niezbędne do wystawienia faktury VAT:

Miasto Inowrocław
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
NIP: 556-263-84-08

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.05.2019 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Akcesoria biurowe
  • Sprzęt nagrywający i prezentacyjny oraz jego serwis

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się