Część I – dostawa 50 szt. stalowych koszy ulicznych na odpady.

» Opis zapytania

Nazwa: 50 szt. stalowych koszy ulicznych na odpady.
Opis: należy podać łączną kwotę za dostawę 50 szt. koszy stalowych
Ilość: 1 [dostawa]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30. dnia, proszę potwierdzić)
Numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, która będzie wystawiona w moim imieniu, jest rachunkiem,dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2018 r. poz.2187 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT. (Proszę o wpisanie odpowiednio: TAK JEST lub NIE JEST)

Opis i specyfikacja:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości do 30.000 euro
ZAMAWIAJĄCY-Gmina-Miasto Płock z siedzibą Stary Rynek 1,09-400 Płock zaprasza do składania ofert w trybie przetargu na realizację zamówienia publicznego na:Część I – dostawa 50 szt. stalowych koszy ulicznych na odpady.
I.Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zał.nr 2) oraz wzór umowy (zał. nr3).

II.Kryterium oceny ofert-cena 100%

III.Termin dostawy- cztery tygodnie od daty podpisania umowy
IV.W przypadku, gdy oferta zawiera cenę rażąco niską, Zamawiający wzywa do złożenia wyjaśnień,przy czym wezwanie kierowane jest tylko do Oferenta, którego oferta jest najkorzystniejsza. Brak wyjaśnienia lub uznanie ich przez Zamawiającego za nieprzekonywujące powoduje odrzucenie oferty.
V.W przypadku, gdy oferent nie załączył wszystkich wymaganych dokumentów lub oświadczeń lub są one niezgodne z zapisami Ogłoszenia, Zamawiający wzywa do ich uzupełnienia, przy czym wezwanie kierowane jest tylko oferentów, których oferta jest najkorzystniejsza. Brak uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń we wskazanym terminie powoduje odrzucenie oferty.
VI.Oferent jest związany ofertą przez 30 dni. Zawarcie umowy następuje z chwilą jej podpisania.

VII.Ogłoszenie,a także warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane.

VIII.Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny, bądź zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

IX.Postępowanie wszczęte na podstawie niniejszego ogłoszenia prowadzi się z zachowaniem formy elektronicznej i pisemnej.

X.W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

XI.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. W takim przypadku zastosowanie mają czynności z pkt IV, V.
XII.Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Dominika Rucińska Wydział Zamówień Publicznych 24 367 15 77;
Anna Lewandowska, Wydział Kształtowania Środowiska 24 367 16 20.

Uwaga!Zamawiający zwraca uwagę na możliwość wyboru stawki VAT przy składaniu oferty (rozwinięcie przy domyślnej stawce 23%)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.05.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Maszyny, urządzenia i części do maszyn komunalnych
  • Opakowania przemysłowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się