„Redukcja liczebności ssaków drapieżnych na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny w Nadleśnictwie Pieńsk”

» Opis zapytania

1.Zamówienie obejmuje odstrzelenie ssaków drapieżnych na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny PGL LP w Nadleśnictwie Pieńsk, w wysokości nie przekraczającej ilości drapieżników do odstrzału, ujętej w Rocznym Planie Łowieckim na rok 2019/2020 tj.:
a) lis w ilości 37 osobników
b) jenot w ilości 4 osobników
c) kuna w ilości 2 osobników
d) borsuk w ilości 4 osobników
e) szop pracz w ilości 3 osobników
2.Odstrzał ssaków drapieżnych może być dokonany wyłączne przez myśliwego posiadającego ważne upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego, wystawione przez Zamawiającego. Każdy pozyskany osobnik ssaka drapieżnego musi być odnotowany w książce ewidencji pobytu myśliwego na polowaniu.
3.Tusze pozyskanych w ramach redukcji zwierząt pozostaną do dyspozycji Wykonawcy .
4.Wykonawca oświadcza, że osoby biorące udział w wykonaniu dzieła wykonają je z zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzi.
5.Z dokonanego odstrzału, mającego na celu redukcję liczebności ssaków drapieżnych, na zakończenie umowy sporządzony zostanie protokół potwierdzający dokonanie odstrzału, podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy, stanowiący podstawę do wystawienia faktury lub rachunku do umowy. Na potwierdzenie dokonania odstrzału wykonawca dostarczy przedstawicielowi zamawiającego uszy odstrzelonych drapieżników (para do każdej odstrzelonej sztuki). Potwierdzeniem dokonania odstrzału może być równoważnie okazanie tuszy odstrzelonego ssaka drapieżnego upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego. W takim przypadku przedstawiciel Zamawiającego, jest zobowiązany odnotować ten fakt przez podpis na protokole, stanowiącym załącznik do faktury lub rachunku do umowy.
6.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
7. Wykonawca może powierzyć podwykonawcy wykonanie części zamówienia.
8.Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę, jeżeli są mu znane, nazw (firm) podwykonawców. Ww. informacje należy określić w załączniku nr 5 do SIWZ.
9.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zobowiązany jest zamieścić o tych podwykonawcach informacje w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1.1. b SIWZ.
10.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
11.Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi odrębne oświadczenie. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
12.Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.05.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Wysoka 2
Pieńsk 59-930
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z łowiectwem

» Dane nabywcy

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Pieńsk
Wysoka 2
Pieńsk 59-930
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się