„Dostawa wyposażenia na potrzeby nowopowstałego żłobka w Pieszycach”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia na potrzeby żłobka w Pieszycach w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019.
Zamówienie podzielone jest na części:

CZEŚĆ I
Wyposażenie kuchni (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ)
1) Naczynia i przybory kuchenne
2) Naczynia do przechowywania i transportu
3) Kosze
4) Deski do krojenia
5) Noże
6) Akcesoria i zastawa stołowa

CZEŚĆ II
Wyposażenie pomieszczeń żłobka (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ)
1) Wyposażenie sanitariaty
2) Wyposażenie szatni
3) Wyposażenie sypialni dla dzieci
4) Wyposażenie sal zabaw
5) Wyposażenie jadalnia
6) Wyposażenie gabinetu sensorycznego
7) Wyposażenie gabinetu księgowej i intendentki
CZEŚĆ III
Wyposażenie zabawki i inne pomoce edukacyjne (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ)
1) Wyposażenie zabawki i pomoce edukacyjne
2) Wyposażenie placu zabaw
3) Materiały plastyczne

CZEŚĆ IV
Wyposażenie gabinetu pielęgniarki (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ)
2. Miejsce dostawy – Przedszkole Publiczne nr 2 im. Marii Konopnickiej, ul. Własta 17, 58 – 250 Pieszyce.
3. Dostarczone meble, wyposażenie, pomoce dydaktyczne muszą odpowiadać wymaganiom norm PN-EN oraz posiadać certyfikat wyrobu bezpiecznego i dobrej jakości.
4. Każdy produkt musi posiadać atesty higieniczne/certyfikaty/oświadczenia/karty katalogowe dotyczące dopuszczenia do użytkowania w żłobku. Meble powinny być dostosowane do wymagań ergonomii i spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadać oznakowanie CE. Dokumenty potwierdzające ww. wymagania należy przekazać Zamawiającemu najpóźniej wraz z dostawą.
5. Dostawa obejmuje fabrycznie nowe, pochodzące z bieżącej produkcji i wolne od obciążeń osób trzecich meble i wyposażenie z przeznaczeniem do Żłobka, które zostały szczegółowo opisane w Formularzu cenowym.
6. Towary składane lub o bardziej skomplikowanej budowie, powinny posiadać instrukcje użytkowania w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach.
7. Na dostarczone meble i wyposażenie zostanie udzielona gwarancja (producenta).
8. Wszystkie towary stanowiące przedmiot zamówienia muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób minimalizujący możliwość powstawania urazów lub innych zagrożeń dla zdrowia podczas ich użytkowania przez dzieci i spełniać wymagania funkcjonalne, uwzględniające potrzeby oraz ograniczenia grupy wiekowej, dla której są przeznaczone.
9. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń i montażem, na koszt własny i ryzyko Wykonawcy, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego.
10. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia mebli i wyposażenia zgodnych, pod względem, jakości, kolorystyki, estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa z opisem zawartym w załączniku nr 5 do SIWZ.
11. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełniania tego samego poziomu jakościowego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność jak produkty opisane w przedmiocie zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w każdym przypadku przedmiotu zamówienia. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę, która zawiera przedmiot zamówienia o takich samych parametrach lub lepszych od rozwiązań/produktów, które zostały przedstawione w tabeli, ale jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. W przypadku zaoferowania rozwiązania/produktu równoważnego, na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zachowania cech określonych przez zamawiającego rozwiązań/produktów. W przeprowadzonym dowodzie należy odnieść się do norm, parametrów oraz standardów i dokonać porównania z rozwiązaniami/produktami wskazanym przez zamawiającego. Z porównania musi jednoznacznie wynikać, iż rozwiązanie/produkt oferowany jako równoważny jest identyczny lub lepszy od rozwiązania/produktu wskazanego przez Zamawiającego. W tym celu Wykonawca powinien precyzyjnie wyspecyfikować - w dokumentach załączonych do oferty - nazwę rozwiązania/produktu, producenta oraz na wezwanie zamawiającego dostarczyć specyfikacje techniczne lub inne dokumenty opisujące przedmioty jak próbki, opisy, fotografie, foldery, modele lub inne podobne, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego. Brak jakichkolwiek informacji o ofercie równoważnej oznaczać będzie, że Wykonawca oferuje rozwiązania/produkty według wymagań Zamawiającego przedstawionych w SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.05.2019 | 11:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Akcesoria kuchenne
  • Meble
  • Pozostałe elementy wyposażenia pomieszczeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się