Prace przyrodnicze w projekcie „Zagospodarowanie cieków wodnych w Gminie Porąbka”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac przyrodniczych w projekcie pod nazwą „Zagospodarowanie cieków wodnych w Gminie Porąbka” na które składają się trzy następujące części zamówienia (rodzaje prac) : Część 1 – Rekultywacja terenu, usuwanie roślin inwazyjnych oraz oczyszczanie stawu; Część 2 – Prace arborystyczne oraz Część 3 – Zakup i instalacja budek lęgowych dla ptaków i ssaków. W ramach części 1 zamówienia należy wykonać miedzy innymi: 1) Rekultywację terenu na wybranych powierzchniach w sołectwie Kobiernice, sołectwie Czaniec oraz w sołectwie Porąbka w zakres której wchodzi usunięcie nieczystości i odpadków, w tym śmieci, gruzu, popiołu piecowego i innych odpadków pochodzenia antropogenicznego z działek nr 2252/8 (Kobiernice) - 1305 m kw; nr 1853/1 (Czaniec) - 113 m kw; nr 2022/12 (Czaniec) - 570 m kw. 293/36, 293/13 (Porąbka) - 4802 m kw; usunięcie śmieci (teren słabo zanieczyszczony) z działek: działki 293/36, 201/5, 202 - razem 45800m kw. 2) Usunięcie roślin inwazyjnych na wybranych powierzchniach w sołectwie Kobiernice i Porąbka o łącznej wielkości 4868 m kw. 3) Oczyszczenie stawu na działce 293/13 w sołectwie Porąbka, gmina Porąbka, obejmujące ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i gęstego poszycia na powierzchni 600 m kw; oczyszczenie stawu z namułów i zanieczyszczeń roślinnych o szacowanej objętości 200 m³, wywiezienie i utylizacja namułów i zanieczyszczeń roślinnych o szacowanej objętości 200 m³. W zakres części 2 wchodzi wykonanie prac arborystycznych obejmujących: wykonanie pisemnej opinii obejmującej wizualną ocenę stanu zdrowotnego drzewostanu położonego na działkach nr 4489/10, 2022/12 oraz 4489/9 w sołectwie Czaniec, razem 28 dębów szypułkowych i 2 robinie akacjowe (powierzchnia zadrzewienia 4900 m kw.); sporządzenie pisemnej opinii (osobnej) obejmującej wizualną ocenę stanu zdrowotnego drzewa dla drzewa wiąz górski położonego na działce nr 1224/1 w sołectwie Bujaków; usunięcie posuszu zagrażającego drzewom z wyżej wymienionych drzew; łącznie na obu powierzchniach usunięcie posuszu z 31 drzew. Przedmiotem ostatniej - części 3 zamówienia jest zakup budek lęgowych dla ptaków oraz budek dla ssaków i ich rozwieszenie we wskazanych miejscach na terenie gminy Porąbka. Zakres zamówienia: zakup budek lęgowych dla ptaków: Typ A - 19 szt.; Typ B - 16 szt.; Typ C - 16 szt. ; Typ D - 16 szt.; Typ E - 5 szt.; Skrzynki dla nietoperzy (preferowany typ Stratmann) - 17 szt.; Skrzynki dla wiewiórek - 14 szt.; Skrzynki dla popielicowatych (plichowatych) - 7 szt. Razem 110 skrzynek. Skrzynki muszą być wykonane z drewna lub trocinobetonu. Skrzynki nie mogą być pomalowane toksycznymi farbami. Nie ma konieczności malowania drewnianych skrzynek. W przypadku skrzynek wykonanych z trocinobetonu, należy je zabezpieczyć farbą w neutralnym kolorze ciemnozielonym lub ciemnobrązowym, zgodną z normami PN-EN 71-2 lub PN-EN 71-3.
Przy realizacji prac w zakresie części 1 i 2 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (jeżeli będzie miało miejsce powierzenie przez Wykonawcę części zamówienia – Podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Pracy, osób biorących udział w realizacji przedmiotu umowy, wykonujących prace fizyczne wchodzące w zakres części 1 i 2 zamówienia (roboty ziemne, porządkowe, ręczne kopanie, przycinanie krzewów i drzew, montaż budek lęgowych, itp.) opisanych w załącznik nr 6 do siwz.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.05.2019 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Krakowska 3
Porąbka 43-353
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Gmina Porąbka
ul. Krakowska 3
Porąbka 43-353
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się