„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarlin” – dostawa i montaż wyposażenia świetlicy

» Opis zapytania

Tytuł zadania: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarlin” – dostawa i montaż wyposażenia świetlicy.
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarlin – ul. Szkolna. Zamówienie podzielone jest na 6 części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.
Część I – wyposażenie kuchni w świetlicy w meble ze stali nierdzewnej oraz sprzęt AGD.
UWAGA: Przy wycenie danej części należy ująć wykonanie otworu na montaż szafy przelotowej oraz okienka podawczego. Obecnie na ścianie na której ma zostać zamontowane okienko oraz szafa położone są kafelki, należy wyciąć odpowiednie otwory (wymiar szafy – 800x500x(H)1800; wymiar okienka podawczego – 800x600x900), a pozostała część ściany powinna pozostać nienaruszona, a w przypadku naruszenia należy doprowadzić do stanu pierwotnego.
Wykonawca zapewnienia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów budowlanych (powstałych podczas wykucia otworów).
Urządzenia i sprzęty gastronomiczne powinny posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wymogi norm określonych obowiązującym prawem. Niniejsze dokumenty muszą zostać dostarczone do Zamawiającego przed dniem odbioru końcowego. Wykonawca po dostarczeniu mebli oraz sprzętu jest zobowiązany do jego zamontowania/ podłączenia oraz weryfikacji poprawności działania oraz przeprowadzenia szkolenia instruktażowego z zakresu obsługi i działania dostarczonych urządzeń.
Szczegółowy zakres wyposażenia oraz schemat kuchni został przedstawiony w załączniku nr 7 do SIWZ.
Część II – wyposażenie świetlicy w sprzęt audio-video
Wykonawca po dostarczeniu sprzętu jest zobowiązany do jego zamontowania/podłączenia oraz weryfikacji poprawności działania oraz przeprowadzenia szkolenia instruktażowego z zakresu obsługi i działania dostarczonych urządzeń. Szczegółowy wykaz rzeczowy i ilościowy został przedstawiony w załączniku nr 8 do SIWZ.
Część III – wyposażenie świetlicy w stoły i krzesła oraz wieszak ubraniowy. Szczegółowy wykaz rzeczowy i ilościowy został przedstawiony w załączniku nr 9 do SIWZ.
Część IV – dostawa i montaż rolet okiennych do świetlicy. Do wyceny danej części należy przyjąć montaż rolet na następujących oknach:
a) okna w pomieszczeniu kuchennym – 2 okna o wymiarach 150x150,
b) okna w pomieszczeniu sali głównej – 2 okna o wymiarach 150x150,
c) okna w pomieszczeniu sali bocznej – 2 okna o wymiarach 150x150,
d) okno w pomieszczeniu zmywalni - 1 okno o wymiarach 150x150,
Rolety należy wykonać w kasetach z prowadnicami. Rolety powinny być wykonane z tkaniny podgumowanej nieprzepuszczającej promieni słonecznych. Kolorystyka rolet zostanie ustalona z opiekunem świetlicy po podpisaniu umowy z Wykonawcą. Przed przystąpieniem do wykonania rolet zaleca się dokonania samodzielnego pomiaru okien w budynku świetlicy.
Część V – wyposażenie świetlicy w szafy z drzwiami przesuwnymi. Zamówienie obejmuje wykonanie 2 szaf z drzwiami przesuwnymi oraz komody.
Szafy z drzwiami przesuwnymi - wszystkie elementy szafy należy wykonać z 18 mm płyty wiórowej laminowanej z obrzeżami wykończonymi taśmą PCV o grubości co najmniej 2 mm. Kolor płyty i obrzeża w odcieniach szarości – ostateczny kolor zostanie ustalony z opiekunem świetlicy po podpisaniu umowy z Wykonawcą. Drzwi przesuwne należy wykonać z aluminiowych profili. Wypełnienie drzwi wykonać z płyty laminowanej w tym samym kolorze co pozostała część szafy. Wymiar szaf z drzwiami przesuwnymi:
a)wysokość:300xgłębokość:60xszerokość:220 [cm] – podzielona na 3 części; w szafie należy przewidzieć miejsce na wieszanie ubrań - należy zamocować drążek na wieszaki ubraniowe oraz miejsce na 3 szuflady;
b)wysokość:300xgłębokość:60xszerokość:120 [cm] – podzielona na 2 części.
Komoda z szufladami – wykonana z takiego samego materiału jak szafa z drzwiami przesuwnymi oraz w takich samych kolorach. Komoda powinna składać się z 5 szuflad. Wymiary komody: wysokość:150xgłębokosć:45xszerokość:100.
Przed przystąpieniem do wykonania mebli zaleca się dokonania samodzielnego pomiaru w budynku świetlicy. Załącznik nr 10 do SIWZ przedstawia schemat szaf i komody.
Część VI – wyposażenie świetlicy w sprzęt sprzątający i środki czystości,
W ramach zamówienia należy dostarczyć:
a) 2 zestawy – mop rotacyjny z mikrofibry + wiadro z wyciskaczem (pedałem), pojemność wiadra co najmniej 10 l + do każdego zestawu 2 zamienne wkłady do mopa;
b) wyposażenie do WC:
− zestaw do czyszczenia WC ze stali nierdzewnej – 5 szt.;
− uchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewnej – 5 szt.,
− podajnik do zwieszenia na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej – 3 szt.,
− metalowy kosz na śmieci z pedałem (5l) – 3 szt.
c) wyposażenie kuchni:
− metalowy kosz na śmieci z pedałem (50l) – 1 szt.
− pojemnik z tworzywa sztucznego na odpadki, pojemność 120 l, średnica 550mm; wysokość 690mm,

USTALENIA DLA WSZYSTKICH CZĘŚCI
Wyposażenie świetlicy oraz sprzęt powinno posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem.
Dostarczone przedmioty zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, zapakowane w opakowania umożliwiające jednoznaczną identyfikację produktu.
Dostarczone przedmioty muszą być wniesione do pomieszczenia wskazanego jako miejsce dostawy przez Zamawiającego oraz zamontowane przez Wykonawcę.
O planowanym terminie montażu wyposażenia należy zawiadomić Zamawiającego co najmniej jeden dzień przed terminem montażu.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu dostarczonego asortymentu niespełniającego wymogów jakościowych, opisanych w załącznikach do SIWZ, w przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty:
− są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego,
− nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w załącznikach,
− dostarczone produkty nie odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod względem jakości oraz parametrów technicznych.
W takim wypadku Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Na dostarczone wyposażenie Wykonawca w dniu odbioru przedmiotu zamówienia przedłoży Zamawiającemu instrukcje obsługi w języku polskim oraz atesty producentów na zastosowane materiały.
Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na swoje roboty na okres minimum 12 miesięcy od dnia odbioru zadania przez Zamawiającego. Gwarancja producenta na zamontowany sprzęt musi obejmować co najmniej rok od dnia odbioru końcowego. Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi gwarancji.
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania (dostawa sprzętu wraz z montażem).
Proponuje się Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej terenu, który zostanie objęty umową.
Wykonawca zapewnienia materiały, sprzęt i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów/sprzętów oraz eksploatacja urządzeń niezbędnych do montażu wyposażenia świetlicy obciążają Wykonawcę.
Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie pomieszczenia, w którym montowany jest sprzęt.
Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmujące ludzi, materiały, roboty i sprzęt.
Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania ceny za przedmiot zamówienia z należytą starannością w oparciu o opis przedmiotu zamówienia oraz załączniki do SIWZ.
W przypadku zatrudnienia podwykonawców Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za działania i zaniechania podwykonawców, jak również za jakość wykonanych przez nich robót zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej SIWZ.
Jeżeli zapisy SIWZ wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, to wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny" - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.05.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Akcesoria kuchenne
  • Meble
  • Pozostałe elementy wyposażenia pomieszczeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się