Usługa obsługi ratowniczej kąpielisk sezonowych Centrum Rekreacyjno-Sportowego Ukiel w Olsztynie w roku 2019 - III postępowanie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa obsługi ratowniczej kąpielisk sezonowych Centrum Rekreacyjno Sportowego UKIEL w Olsztynie w roku 2019 III postępowanie
Świadczenie usługi następować będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:
• Ustawa z dn. 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018r. poz.2268)
• ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1482 tekst jednolity, z późn. zm.),
• ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195 tekst jednolity, z późn. zm.),
• aktualnym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz.U.2012.108),
• rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wymagań dot. wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz.U. z 2012r., poz.261),
• rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz
znaków informacyjnych i flag (Dz. U. z 2012 r., poz. 286)
• Audytem Bezpieczeństwa opracowanym dla CRS Ukiel w Olsztynie
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 75 25 20 00-7 służby ratownicze; 71 31 72 00-5 usługi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa; 92 62 00 00-3 usługi w zakresie sportu.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6/7.
7. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie art. 29 ust. 3a UPZP:
Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań dotyczących zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.04.2019 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi medyczne
  • Ochrona

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się