Przegląd oraz wzorcowanie przepływomierzy masowych oleju rozpałkowego lekkiego zainstalowanych na bloku nr 10 (460MW) w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie

» Opis zapytania

TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie przy ul. Promiennej 51 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi pn.:
„Przegląd oraz wzorcowanie przepływomierzy masowych oleju rozpałkowego lekkiego zainstalowanych na bloku nr 10 (460MW) w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie”.
Opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określa załącznik nr 1.
Osobami do kontaktów w sprawach technicznych są:
- Marek Stelmach, tel. 32 267 1323; Krzysztof Kolasa, tel. 32 267 1591
ZŁOŻENIE OFERTY JEST RÓWNOŻNACZNE Z AKCEPTACJĄ OGÓLNYCH WARUNKÓW ORAZ, ŻE ZŁOŻONA OFERTA JEST ZGODNA Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, przedstawionymi poniżej:
1. Warunki ogólne zapytania realizacji:
1) termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni,
2) termin realizacji usługi: od 13.05.2019r. do 05.07.2019r.
3) miejsce realizacji: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie oraz poza siedzibą Zamawiającego;
4) zapłata za wykonane i odebrane prace zostanie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury po zakończeniu całego zakresu prac. Dokumentem potwierdzającym wykonanie zleconej usługi będzie protokół odbioru usługi, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron, który równocześnie stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury,
5) warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
6) Zamawiający wymaga, by Wykonawca zagwarantował terminowe i jakościowo dobre wykonanie przedmiotu zamówienia wg. najnowszej wiedzy technicznej.
7) Zamawiający wymaga gwarancji na wykonanie usługi nie krótszej niż 12 miesięcy od daty odbioru końcowego
8) Wykonawca składając ofertę przesyła jako załącznik w formie skanu wypełniony i podpisany Formularz Oświadczeń (załącznik nr 2) .
2. Wykonawca składa ofertę cenową podając Cenę netto w polskich złotych za cały zakres prac postępując zgodnie z Instrukcją oferenta (załącznik nr 3). Cena musi zawierać wszystkie koszty i elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia
3. Zastrzeżenia Zamawiającego.
1) Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFX bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
2) W przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie aukcji elektronicznej.
4. Informacja dla oferentów:
1) W razie wystąpienia problemów technicznych dotyczących Platformy Zakupowej, jeśli takowe wystąpią w momencie składania oferty prosimy zgłaszać na kontakt e-mail: swoz@tauron.pl
3) Oferent, który złoży ofertę przed terminem, może dowolnie ją edytować, zmieniać bądź wycofać przed upływem tego terminu.
4) Oferta zapisana, a nie złożona jest niewidoczna dla operatora.

W zakładce dokumenty znajdują się następujące załączniki:

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 2 - Formularz Oświadczeń.
Załącznik nr 3 – Instrukcja Oferenta.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.04.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się