Dostawa materiałów metalowych na potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu.

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 44316400-2 drobne wyroby metalowe, w tym m.in. : 44531510-6 śruby i wkręty, 44531600-7 nakrętki, 44532200-0 podkładki, 44333000-3 drut, 44520000-1 zamki, klucze, zawiasy, 44531100-2 wkręty do drewna, 44440000-6 łożyska.
2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych, kompletnych materiałów metalowych na potrzeby Gdyńskiego Centrum Sportu.
3. Szczegółowy wykaz rzeczowo - ilościowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.
4. Przy każdorazowym zamówieniu Zamawiający będzie miał możliwość dowolnego wyboru rodzaju i ilości produktów, o których mowa w załączniku nr 7 do SIWZ.
5. Zamawiający informuje, iż ilości przedmiotów wskazane w załącznik nr 7 do SIWZ są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
6. Podane w załączniku nr 7 do SIWZ nazwy materiałów należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować własne materiały zgodnie ze swoją ofertą handlową (materiały, kolor) z zastrzeżeniem, że materiały te muszą być o standardzie, co najmniej takim samym lub wyższym od opisanych w materiałach przetargowych.
7. Wszystkie materiały dostarczone przez Wykonawcę muszą być dopuszczone do obrotu i posiadać, określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, dokumenty potwierdzające ocenę zgodności oraz posiadać wymagane atesty.
8. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego i na każdorazowe jego wezwanie.
9. Wymagania co do sposobu świadczenia dostawy:
1) dostawy przedmiotu zamówienia wymienione w formularzu specyfikacji cenowej (stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ), realizowane będą, maksymalnie w terminie 10 dni roboczych od złożenia zamówienia /zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faksem lub mailem/ i dostarczone bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 08.00 a 15.00; w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania w piątek termin dostawy liczony będzie od poniedziałku,
2) w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia lub ukrytych wad jakościowych otrzymanego towaru w czasie odbioru, Zamawiający nie odbierze wadliwej części dostarczonego towaru, w przypadku stwierdzenia po odbiorze postawi towar do dyspozycji Wykonawcy oraz niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i wadach w towarze, telefonicznie co zostanie potwierdzone faksem lub mailem,
3) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie maksymalnie 48 godzin od wpłynięcia reklamacji dostarczyć zastępczą partię towaru:
a) od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 08.00 a 15.00 bezpośrednio do siedziby Zamawiającego,
b) w dni wolne od pracy w tym w sobotę i niedzielę oraz w pozostałych godzinach do uzgodnionego obiektu Zamawiającego.
4) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji dostaw na własny koszt, przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi,
5) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru,
6) wykaz osób upoważnionych do składania zapotrzebowania oraz do podpisywania i odbioru faktur w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 2 do umowy,
7) Zamawiający każdorazowo dokona odbioru dostarczonej partii towaru.
10. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rocznej gwarancji i rękojmi za wady na zaoferowany przedmiot zamówienia. Termin liczony jest osobno dla poszczególnych partii dostarczonego towaru, liczony od daty dostawy poszczególnych partii towaru.
11. Wykonawca zobowiązany będzie do każdorazowego przyporządkowania na dostarczonej fakturze asortymentu do liczby porządkowej ze Szczegółowego wykazu rzeczowo - ilościowego stanowiącego załącznik nr 1 do umowy.
12. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców.
13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne.
14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
16. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
17. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
18. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności, do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.04.2019 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Metale
  • Półwyroby stalowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.