Świadczenie usług w zakresie utrzymania dróg: wykaszania trawników dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy w 2019 roku

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Świadczenie usług w zakresie utrzymania dróg: wykaszania trawników dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy w 2018 roku”. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.00.00.00-0 – Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie, 77.31.40.00-4 – Usługi utrzymania gruntów, 77.31.41.00-5 – Usługi w zakresie trawników, 77.31.20.00-0 – Usługi w zakresie usuwania chwastów, 45.11.12.13-4 – Roboty w zakresie oczyszczania terenu, 45.11.27.10-5 – Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych. 2. Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania obejmuje świadczenie usług w zakresie utrzymania dróg dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy, w zakresie dróg powiatowych na terenie powiatu oleśnickiego. 3. Usługi będą polegały na wykaszaniu trawników przy drogach powiatowych w miejscowości Oleśnica, w szczególności: – drogi powiatowe: wykaszanie trawników pasów drogowych dróg powiatowych w m. Oleśnica, w poniższych lokalizacjach: ul. Wileńska (od ul. Sudoła do drogi tłuczniowej za salą sportową Gimnazjum Gminnego); ul. Ludwikowska (od ul. Południowej do ul. Łukanowskiej); ul. 3 Maja (od wiaduktu do ul. Reja); ul. Wały Jagielońskie (od ul. Wałowej do ul. Wiejskiej); ul. Wiejska (od ul. Wały Jagielońskie do ul. Stawowej); ul. Wrocławska (od ul. Wałowej do torów PKP); ul. Dobroszycka (od ul. Wrocławskiej do ul. Wojska Polskiego);
dawna droga krajowa nr 8 od ul. Wrocławskiej (stacja paliw Orlen) do m. Spalice ul. Olchowa – 2 strony; Dawna droga krajowa nr 8 w m. Spalice od ulicy Olchowej do DK25 – 1 strona przy chodniku i ścieżce rowerowej. Maksymalna i lość usług: do 38 000 m2 Zadanie obejmuje sześciokrotne wykaszanie trawników wraz ze zgrabieniem i wywozem skoszonej trawy w okresie od maja do października 2019 roku (jeden raz w miesiącu). Ostatnie koszenie w miesiącu październiku wraz ze zgrabieniem opadłych liści (zagospodarowanie i utylizacja skoszonej trawy we własnym zakresie). Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie prac, zgodnie z zasadami określonymi w zadaniu. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 4. Wartość poszczególnych prac będzie naliczana przy zastosowaniu cen jednostkowych przedstawionych przez Wykonawcę w ofercie. 5 . Wykonawca ma prawo do wystawiania faktur częściowych za wykonanie zakresu poszczególnych zamówień częściowych. 6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie jedynie za rzeczywiste zlecone i wykonane prace. 7. Zakres prac będzie ustalany każdorazowo przez osobę uprawnioną ze strony Zamawiającego. 8. Wykonawca przystąpi do wykonania prac niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego ilości i zakresu prac. Termin wykonania poszczególnych prac określi osoba nadzorująca ze strony Zamawiającego. 9. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 10. Wymagane jest określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faks oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 11. Rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia następować będzie według faktycznie wykonywanych jednostek rzeczowych prac (obmiar) po ryczałtowej cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie przetargowej na podstawie sporządzonego protokołu odbioru. 12. Zamawiający zastrzega sobie wprowadzenie zmian dotyczących wielkości przedmiotu zamówienia, a co za tym idzie, niewykorzystanie pełnej kwoty umowy. 13. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 14. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań przedmiotu zamówienia. 15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności wobec osób trzecich, za szkody wyrządzone przez Wykonawcę lub podmioty trzecie, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 16. Od chwili otrzymania przez Wykonawcę ilości i zakresu przedmiotu zamówienia, odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe u osób trzecich na skutek nie wykonania przedmiotu zamówienia, ponosi Wykonawca. 17. Przekazanie ilości i zakresu przedmiotu zamówienia odbywać się będzie pisemnie za pomocą sporządzonego protokołu. 18. Wykonawca zobowiązany jest tak zorganizować usługi aby nie wywołały one uciążliwości i niebezpieczeństwa dla użytkowników drogi. 19. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi w wyznaczonym terminie do realizacji przedmiotu zamówienia, skutkować będzie to rozwiązaniem umowy, a co za tym idzie wszelką odpowiedzialność z tytułu niewywiązania się z przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 20. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanego przedmiotu zamówienia oraz zachowanie wszystkich norm bezpieczeństwa. Wykonawca odpowiada również za ewentualne szkody w majątku własności prywatnej i publicznej (ogrodzenia, budynki, mienie znajdujące się w obrębie prac itp.). 21. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP określił w rozdziale 26 SIWZ wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917). 22. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to np. okoliczności: a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego, b) powodujące poprawę parametrów technicznych, c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmianę obowiązujących przepisów. Powyższe zmiany, muszą być każdorazowo zatwierdzane w formie pisemnej przez Zamawiającego. Wprowadzone zmiany nie mogą powodować zmiany przedmiotu zamówienia, ceny wykonania przedmiotu zamówienia, obniżenia jakości. 23. UWAGA: Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 7 i art. 29 oraz art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w dokumentach przetargowych. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów, systemów, urządzeń i wyposażenia zawarte w SIWZ oraz dokumentacji przetargowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji przetargowej mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację zamówienia zgodnie z dokumentami przetargowymi oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składnia ofert zawierających produkty równoważne.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.04.2019 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Wojska Polskiego
Oleśnica 56-400
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej
  • Produkty łowiectwa
  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
  • Usługi wspomagajace rybołóstwo
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi związane z łowiectwem
  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy
ul. Wojska Polskiego
Oleśnica 56-400
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się