Usługi agrotechniczne

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są usługi agrotechniczne wykonywane na terenie 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Wymagania dotyczące realizacji umowy, gwarancji, kar zawarte są w załączniku nr 4 do SIWZ – Projekt umowy.
4. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę prac w zakresie wykosów i usunięcia skoszonej roślinności. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia wykonania tych prac dla Podwykonawców, ze względu na szczególne warunki wiążące się z realizacją zamówienia, tj. wykosy w kompleksie lotniskowym.
5. Do realizacji zamówienia Wykonawca użyje narzędzi i urządzeń, których koszty uwzględni w cenie oferty.
6. Wykonawca musi dysponować następującym sprzętem:
- ciągniki rolnicze,
- kosiarki rotacyjne,
- kosiarki spalinowe do ręcznego wykaszania,
- maszyny do zgrabiania i ładowania pokosu,
- przyczepy ciężarowe lub samochody ciężarowe do wywozu.
7. Po zakończeniu koszenia z terenu lotniska wymaga się niezwłocznego usunięcia skoszonej roślinności, nie można dopuścić do zalegania skoszonej trawy. Wykonawca ma obowiązek usunąć skoszoną roślinność z terenu lotniska do 7 dób po zakończeniu jej koszenia. W celu bieżącego odstraszania ptaków (aby nie dopuszczać do krążenia, żerowania ptaków), w trakcie koszenia trawy, obecna ma być osoba płosząca ptaki lub personel Grupy Odstraszania Ptaków.
8. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty zgodnie z przepisami BHP i P.POŻ. oraz ponosi odpowiedzialność za działania i zaniedbania osób, którym powierzył ich realizację.
9. Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Dowódcy 31 BLT, z wyprzedzeniem 2-tygodniowym przed terminem pierwszego koszenia, o wydanie przepustek na czas trwania umowy dla osób i dla wjazdu sprzętu mechanicznego na teren jednostki, podając:
- imienny wykaz osób wykonujących usługę wraz z numerami dowodu osobistego
- markę oraz numer rejestracyjny pojazdów, sprzętu
- planowany termin realizacji poszczególnych etapów prac.
10.Wykonawca zobowiązuje się z wyprzedzeniem co najmniej 7 - dniowym uzgadniać wszelkie zmiany osobowe, jakie wystąpią w trakcie trwania umowy oraz uaktualniać wykaz pracowników realizujących przedmiot zamówienia.
11. Prace mogą być wykonywane po przeszkoleniu pracowników dotyczącym zasad poruszania się po lotnisku oraz przestrzegania zasad FOD.
12. Każdorazowy wjazd na lotnisko – pole ruchu naziemnego należy uzgadniać z kontrolerem ruchu lotniczego stacjonującym w budynku nr 163 (wieża portu).
13. Termin wykonywania prac uzależniony jest od zadań bojowych jednostki.
14. Prace mogą odbywać się po zakończeniu w danym dniu lotów oraz poza terminami dyżuru bojowego;
w dni wolne sobota – niedziela, w godzinach popołudniowo – nocnych.
Godziny oraz miejsce wykosu Wykonawca zobowiązany jest w uzgodnić z Zamawiającym.
15. Wykonawca, z co najmniej 3 godzinnym wyprzedzeniem ma obowiązek zgłosić do Dowódcy GOP (Grupy Odstraszania Ptaków) tel. 887 881741, zamiar prowadzenia wykosu i uzyskać wstępną zgodę na jego realizację.
16. Opis przedmiotu zamówienia:

Kompleks lotniskowy 6035
1. Wykoszenie ręczne obwałowań, wałów, gdzie wysokość obwałowań i wałów wynosi od 4 do 7 m z zebraniem i wywiezieniem pokosu;
a) Strefa Północna 10.446 m²
b) Apron A, C, E, Darm, RCN UKF i RCN KF 14.589 m²
Prace należy wykonać jednokrotnie w terminie od 01.08.2019 r.do15.10.2019 r.
2. Wykos skarp rowów otwartych z zebraniem i wywiezieniem pokosu z powierzchni 3.322 m²
Prace należy wykonać jednokrotnie w terminie od 01.08.2019 r. do 15.10.2019 r.
3. Wykos terenów płaskich z zebraniem i wywiezieniem pokosu:
a) Strefa Północna 323.780 m²
b) północna część lotniska za awaryjną drogą startową i bocznym pasem bezpieczeństwa do obwodnicy
północnej oraz część powierzchni płaskich w starych USR 750.000 m²
c) nawierzchni darniowa na polach między DS.-1 a drogami kołowania oraz wykos między drogami
kołowania 1.235.000 m²
Prace należy wykonać jednokrotnie w terminie od 01.08.2019 r. do 15.10.2019 r.
4. Usunięcie poprzez wykos samosiejek na obwałowaniach, terenach płaskich zielonych, skarpach zbiorników i rowów z zebraniem i wywiezieniem w okresie przed wykosem z powierzchni 200m².
Prace należy wykonać jednokrotnie w terminie od 01.08.2019 r. do 15.10.2019 r.

ZPIER
a) wykoszenie ręczne obwałowań o powierzchni 10.304 m² , gdzie wysokość obwałowań i wałów wynosi od 4 do 7 metrów, z zebraniem i wywiezieniem pokosu.
Prace należy wykonać dwukrotnie w terminach :
I wykos do dnia 19.06.2019 r.
II wykos do dnia 30.09.2019 r.
b) wykoszenie terenów płaskich o powierzchni 24.130 m² z zebraniem i wywiezieniem pokosu.
Prace należy wykonać dwukrotnie w terminach :
I wykos do dnia 19.06.2019 r.
II wykos do dnia 30.09.2019 r.
c) wykos terenów płaskich na zewnątrz budynku 3.324 m² z zebraniem i wywiezieniem pokosu.
Prace należy wykonać dwukrotnie w terminach :
I wykos do dnia 19.06.2019 r.
II wykos do dnia 30.09.2019 r.
d) usunięcie poprzez wykos samosiejek na obwałowaniach, terenach płaskich zielonych z zebraniem i wywiezieniem w okresie przed pierwszym i ostatnim wykosem o powierzchni 150 m².
Prace należy wykonać dwukrotnie w terminach :
I wykos do dnia 19.06.2019 r.
II wykos do dnia 30.09.2019 r.

MPS 1
a) wykoszenie ręczne obwałowań wałów o powierzchni 8.433 m², gdzie wysokość obwałowań i wałów wynosi od 4 do 7 metrów, z zebraniem i wywiezieniem pokosu.
Prace należy wykonać trzykrotnie w terminach :
I wykos do dnia 10.06.2019 r.
II wykos do dnia 31.07.2019 r.
III wykos do dnia 30.09.2019 r.
b) wykoszenie terenów płaskich o powierzchni 21.300 m² z zebraniem i wywiezieniem pokosu.
Prace należy wykonać trzykrotnie w terminach :
I wykos do dnia 10.06.2019 r.
II wykos do dnia 31.07.2019 r.
III wykos do dnia 30.09.2019 r.
c) wykoszenie terenów płaskich w obwodnicy o powierzchni 7.069 m² z zebraniem i wywiezieniem pokosu. Prace należy wykonać trzykrotnie w terminach:
I wykos do dnia 10.06.2019 r.
II wykos do dnia 31.07.2019 r.
III wykos do dnia 30.09.2019 r.

MPS-2
a) wykoszenie ręczne obwałowań ,wałów, rowów o powierzchni 9.159 m² gdzie wysokość obwałowań i wałów od 4 do 7 metrów, rowów od 2 do 4 m z zebraniem i wywiezieniem pokosu (8300m²+859m²)
Prace należy wykonać trzykrotnie w terminach :
I wykos do dnia 10.06.2019 r.
II wykos do dnia 31.07.2019 r.
III wykos do dnia 30.09.2019 r.
b) wykoszenie terenów płaskich o powierzchni 28.939 m² z zebraniem i wywiezieniem pokosu ( 28.139 m²+800m²).
Prace należy wykonać trzykrotnie w terminach:
I wykos do dnia 10.06.2019 r.
II wykos do dnia 31.07.2019 r.
III wykos do dnia 30.09.2019 r.
c) wykoszenie terenów płaskich w obwodnicy o powierzchni 9.127 m² z zebraniem i wywiezieniem pokosu. Prace należy wykonać trzykrotnie w terminach:
I wykos do dnia 10.06.2019 r.
II wykos do dnia 31.07.2019 r.
III wykos do dnia 30.09.2019 r.

MPS-1 i MPS-2
-usunięcie poprzez wykos samosiejek na obwałowaniach, terenach płaskich zielonych z zebraniem i wywiezieniem w okresie przed pierwszym i ostatnim wykosem o powierzchni 200 m². Prace należy wykonać dwukrotnie w terminach :
I wykos do dnia 10.06.2019 r.
II wykos do dnia 30.09.2019 r.

17. Klasyfikacja głównego przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV 77000000-0
18.Realizacja płatności następować będzie na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni
po przedstawieniu prawidłowo sporządzonej faktury wraz z załączeniem niezbędnych protokołów świadczących o wykonaniu usługi. Wykonawca przedstawi faktury cząstkowe po każdym z wykosów.
19. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
20. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
21. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówienie publicznych, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.04.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Ul. Silniki 1
Poznań 61-325
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej
  • Produkty łowiectwa
  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
  • Usługi wspomagajace rybołóstwo
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi związane z łowiectwem
  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

31 Baza Lotnictwa Taktycznego
Ul. Silniki 1
Poznań 61-325
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się