Zagospodarowanie odwiertów Przeworsk 26 i 27 K - KGZ Jarosław.

» Opis zapytania


Przedmiot zamówienia: Zagospodarowanie odwiertów Przeworsk 26 i 27 K - KGZ Jarosław.
Informacje na temat wadium: Warunkiem uczestniczenia w postępowaniu jest wniesienie wadium przed terminem składania ofert w pieniądzu gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych. Za termin wniesienia wadium wnoszonego w pieniądzu przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego. Kwota wadium wynosi 15 000,00 zł. W przypadku wniesienia wadium w gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancja ta powinna zostać udzielona na okres nie krótszy niż termin związania ofertą. 2. Wadium może być wniesione w następujący sposób: a) w pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego w Banku Handlowym nr konta 45 1030 1508 0000 0005 0190 1121 z adnotacją Wadium: CRZ: NL/PGNG/19/2045/GE/DIS „Zagospodarowanie odwiertów Przeworsk 26 i 27 K - KGZ Jarosław”, b) w gwarancjach – oryginał powinien być dostarczony do Działu Finansowego Oddziału w Sanoku pokój nr 201 A ul. Sienkiewicza 12. Brak oryginału gwarancji skutkuje wykluczeniem Wykonawcy a w konsekwencji odrzuceniem oferty. Dokument ten nie jest uzupełniany. Kserokopia dowodu wniesienia wadium musi być załączona do oferty. 3. W przypadku gdy Zamawiający zwróci się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą a Wykonawca wyrazi na to zgodę powinien on jednocześnie przedłużyć termin ważności gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej złożonej jako wadium. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego na którym było przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Wymaga się podania przez Wykonawcę w jego ofercie numeru rachunku bankowego na który należy dokonać zwrotu wadium. 5. Na wniosek Wykonawcy którego oferta została wybrana wadium wniesione w pieniądzu może być zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy jeżeli jest wymagane. 6. Zwrot wadium dokonywany jest: a) Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza – niezwłocznie po zawarciu umowy i po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy gdy takie jest wymagane chyba że wadium zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy, b) pozostałym Wykonawcom - z chwilą zakończenia postępowania nie później jednak niż z upływem terminu związania ofertą, c) wszystkim Wykonawcom - z chwilą unieważnienia postępowania, d) na pisemny wniosek Wykonawcy który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, e) na pisemny wniosek Wykonawcy który został wykluczony lub którego oferta została odrzucona. 7. Zamawiający może zatrzymać wadium jeżeli Wykonawca: a) wycofa lub zmodyfikuje ofertę po upływie terminu składania ofert, b) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w złożonej przez niego ofercie, c) nie wniesie w terminie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, d) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Warunki dotyczące ofert:
Zastrzeżenie dotyczące SIWZ: Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zastrzeżenie dotyczące postępowania: 1. Zamawiający ma prawo zmienić lub odwołać warunki zawarte w ogłoszeniu. 2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 3. Zamawiający przewiduje możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji, na zasadach określonych w SIWZ.
Inne uwagi: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania pn. „Zagospodarowanie odwiertów Przeworsk 26 i 27 K - KGZ Jarosław” zgodnie z Dokumentacją projektową, która stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Zakres rzeczowy zadania określony jest w Dokumentacji projektowej i obejmuje w szczególności: 1) Prace rozbiórkowe: a) rozbiórka tymczasowych ogrodzeń odwiertów, b) rozbiórka (demontaż) wraz z fundamentami istniejącego zbiornika do syfonowania odwiertów, 2) Prace budowlane: a) budowa wspólnego początkowego wyposażenia odwiertów przy głowicach eksploatacyjnych, b) budowa drogi dojazdowej do wyposażenia odwiertów, c) budowa gazociągów przesyłowych i metanolociągów, d) budowa węzłów redukcyjno – pomiarowych, e) rozbudowa tłoczni metanolu – zabudowa dodatkowej pompy dozującej, f) budowa dodatkowej, nowej instalacji osuszania gazu typu NTS, g) budowa separatora zbiorczego wraz z fundamentami przed istniejącą silikażelową instalacją osuszania, h) budowa separatora do syfonowania odwiertów/zbiorczego wraz z fundamentami w miejscu zdemontowanego separatora do syfonowania odwiertów, i) rozbudowa kotłowni technologicznej – wymiana kotła w istniejącej kaskadzie, oraz zabudowa zasobnika wody użytkowej, j) rozbudowa sieci grzewczej, k) budowa rurociągów międzyobiektowych, l) budowa niezbędnej infrastruktury technologicznej, m) budowa koniecznej infrastruktury pomocniczej – branża elektryczna i AKP, n) roboty konserwatorskie, lakiernicze i izolacyjne, o) próby i rozruch instalacji, p) uporządkowanie terenu. (UWAGA: elementy i urządzenia pochodzące z rozbiórki zostaną do dyspozycji kierownictwa kopalni). W trakcie budowy gazociągów, metanolociągów – wyposażenia odwiertów – NALEŻY prowadzić nadzór archeologiczny zgodnie z pismem AZP.I.5151.30.2017.MS z dnia 24.04.2017r. 3. Szczegółowy zakres zadania zawarty jest w Dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ. 4. Projekt budowlany będzie dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego w Dziale Przygotowania Inwestycji, I piętro, pok. 113 B. 5. Zamawiający nie przewiduje Dostaw Inwestorskich. 6. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 4% wartości wynagrodzenia brutto na okres wykonania umowy i rękojmi. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy Wykonawca wniesie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia: 1. Miejsce i termin otrzymania SIWZ: PGNiG SA Warszawie Oddział w Sanoku, Dział Przetargów i Umów, pokój 232 A, tel.: (13) 46 52 628, fax: (13) 46 52 384, e-mail: sanok.przetargi@pgnig.pl. SIWZ dostępna jest ponadto na stronie Zamawiającego www.przetargi.pgnig.pl. Projekt budowlany będzie dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego w Dziale Przygotowania Inwestycji, I piętro, pok. 113 B. 2. Wykonawca otrzyma dokumentację przetargową w siedzibie Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 7:00 do 14:00, pokój 232 A, lub pocztą (również elektroniczną) po uprzednim zamówieniu faxem lub e-mailem.
Termin i miejsce otwarcia ofert: 09.05.2019 11:00PGNiG SA w Warszawie Oddział w Sanoku, ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok.
Termin związania z ofertą: 60 dni

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.05.2019 | 10:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się