DOSTAWA MATERIAŁU ZARYBIENIOWEGO

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiału zarybieniowego dla potrzeb przedsiębiorstwa Stawy Milickie Spółka Akcyjna obejmująca:
1) CZĘŚĆ I: Amur biały wylęg podchowany w ilości 1 300 000,00 sztuk (słownie: jeden milion trzysta tysięcy sztuk).
2) CZĘŚĆ II: Tołpyga pstra wylęg podchowany w ilości 1 100 000,00 sztuk (słownie: jeden milion sto tysięcy sztuk).
3) CZĘŚĆ III: Sum europejski wylęg żerujący w ilości 800 000,00 sztuk (słownie: osiemset tysięcy sztuk).
2. Wykonawca do każdej dostawy jest zobowiązany dołączyć aktualne świadectwo pochodzenia i zdrowia dostarczanych ryb, dostosowane do norm prawa krajowego obowiązującego w Polsce (dostarczony weterynaryjny numer identyfikacyjny (dla ryby
z Polski) oraz świadectwo zdrowia dla handlu wewnątrzwspólnotowego). Orzeczenie musi być zaopatrzone w datę wykonania badań, wystawione i opieczętowane przez uprawniony organ.
3. Dostarczane ryby muszą spełniać wymogi określone we właściwych normach branżowych
i innych właściwych normach – jeżeli normy takie dla danego asortymentu istnieją. To samo dotyczy ich przetrzymywania i transportu.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do obecności pracowników lub współpracowników spółki Stawy Milickie S.A., w szczególności zaś ichtiologów lub ichtiopatologów przy załadunkach ryb. Osoby wymienione w zdaniu poprzedzającym są uprawnione do sprawdzania jakości i ilości asortymentu będącego przedmiotem zamówienia, pobierania próbek tego asortymentu, przeprowadzania niezbędnych badań, podejmowania wiążących decyzji co do sposobu transportu przedmiotu zamówienia.
5. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wykonania przedmiotu zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącej Załącznik Nr 4 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.04.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Ruda Sułowska 20
Milicz 56-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa

» Dane nabywcy

Stawy Milickie S.A.
Ruda Sułowska 20
Milicz 56-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Leśnictwo, łowiectwo i rybołóstwo z ostatnich 10 dni.