dostawę sprzętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.Część 1: Dostawa sprzętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w PoznaniuCzęść 2: Dostawa ekspresów do kawy dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.Dostawa sprzętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Dostawa ekspresów ciśnieniowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 3. Załącznikiem stanowiącym integralną część przyszłej umowy będzie wykaz przedmiotu zamówienia wskazujący pozycje i ceny jednostkowe zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku Nr 2 do SIWZ.
4. Wykonawca składający ofertę na część 1-2 na dostarczony przedmiot umowy udziela 24 miesięcznej gwarancji, licząc od dnia podpisania danego częściowego protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
5. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu zgodnie z wymogami przepisów Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1466 z późn.zm.).
6. Wszystkie wskazania z nazwy wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych.
7. Zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia winien spełniać wymienione i opisane szczegółowo w Załączniku A-B do SIWZ normy i parametry.
8. Wykonawca może zaproponować asortyment równoważny do określonego w opisie przedmiotu zamówienia, który musi spełniać warunek, że jest minimum tej samej klasy, jaką oczekuje Zamawiający tzn. asortyment równoważny musi spełniać wymogi techniczno-eksploatacyjne opisane przez Zamawiającego w SIWZ lub je przewyższać. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
9. W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt spełnia parametry opisane przez zamawiającego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opis oferowanego sprzętu (np. kartę katalogową, kartę charakterystyki itp.). Opis składany jest na wezwanie Zamawiającego.
10. Wykonawca w formularzu cenowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) w kolumnie: Producent/nr katalogowy wskaże nazwę producenta, pełną nazwę, symbol, model produktu jaki wycenia i jaki zostanie dostarczony oraz załączy do oferty opis oferowanego przedmiotu zamówienia (np. kartę katalogową, kartę charakterystyki, itp.).
11. Cena oferty musi zawierać koszty dostawy, transportu wraz z wniesieniem, rozładunkiem, przeniesieniem poziomym i pionowym do jednostki organizacyjnej UAM przedmiotu zamówienia do miejsc wskazanych w załącznikach A - B do SIWZ.
12. Wykonawca wraz z dostawą do każdego urządzenia winien dostarczyć karty gwarancyjne i instrukcje obsługi w języku polskim.
13. Dostarczone sprzęty muszą spełniać wymagania techniczne, a w szczególności:
a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w opisie przedmiotu zamówienia,
b) muszą być fabrycznie nowe,
c) posiadać instrukcję obsługi w języku polskim.
14. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
15. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
16. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt. 6.
17. Oferta musi uwzględniać wszystkie pozycje załącznika nr A - B. Oferty niekompletne zostaną odrzucone jako nie spełniające wymogów opisu istotnych warunków zamówienia.
18. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
19. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
20. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.04.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.