Wykonanie projektu wykonawczego na remont budynku DW "Gracjana"

» Opis zapytania

Wykonanie projektu wykonawczego na remont budynku DW "Gracjana" zlokalizowanego w Wiśle przy al. Ks. Biskupa Juliusza Bursche 2 - zgodnie z załączonym Opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami określonymi we wzorze umowy.


UWAGA:
Wraz z Ofertą Wykonawcy zobowiązani są złożyć:

1)kserokopia uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania, których zakres obejmuje co najmniej obiekty budowlane budownictwa ogólnego i obiekty budowlane budownictwa przemysłowego,

2) kserokopia uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania, których zakres obejmuje co najmniej drogi w rozumieniu przepisów o drogach publicznych,

3)kserokopia uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania, których zakres obejmuje co najmniej sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne,

4)kserokopia uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania, których zakres obejmuje co najmniej sieci i instalacje centralnego ogrzewania,

5)kserokopię dokumentu o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa w danej specjalności aktualnej na termin składania ofert.


Ewentualne pytania Wykonawcy mogą składać wyłącznie poprzez Platformę Zakupową, gdzie będą również udzielane odpowiedzi.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.04.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się