Frezowanie 175 sztuk pni pozostałych po wycince drzew z pasów drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu iławskiego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest frezowanie 175 sztuk pni pozostałych po wycince drzew z pasów drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu iławskiego w następującym zakresie:
a) Wyfrezowanie pni pozostałych po wycięciu drzew poniżej poziomu jezdni wraz z zasypaniem dołów oraz uprzątnięciem pasa drogowego.
Szczegółowy wykaz obowiązków ciążących na Wykonawcy zawiera załącznik nr 1 wzoru/projektu umowy.
Wszystkie odpady pozyskane należy zagospodarować zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992 z późn. zm.) i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2018.1454 z późn. zm.).
2. Na podstawie art. 29 ust. 3a uPzp, w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a uPzp, Zamawiający wymaga, aby pracownicy wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu usług, zatrudnieni byli przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.).
2.1. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć dowody poświadczające zatrudnienie na podstawie umowy o pracę tj. stosowne oświadczenia bądź też przedstawienie zanonimizowanych kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami, wykonującymi czynności określone w ust. 5.
2.2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, po podpisaniu umowy przekaże Zamawiającemu wykaz pracowników, o których mowa w ust. 5.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.04.2019 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Tadeusza Kościuszki
Iława 14-200
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
ul. Tadeusza Kościuszki
Iława 14-200
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się