Utworzenie i prowadzenie punktu informacyjno - doradczego dla cudzoziemców

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest utworzenie i prowadzenie punktu informacyjno-doradczego dla cudzoziemców na potrzeby realizacji projektu pn. „Wsparcie integracji cudzoziemców
w województwie świętokrzyskim” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp i określa je stosownie
do art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp.
4. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) koordynator punktu - koordynowanie pracy punktu informacyjno-doradczego diagnozowanie potrzeb odbiorców usługi, udzielanie profesjonalnej i rzetelnej informacji dotyczącej możliwości, zakresu i zasad udziału w projekcie, bieżąca dystrybucja materiałów informacyjnych, prowadzenie, stale aktualizowanej
i weryfikowanej bazy danych instytucji działających dla cudzoziemców oraz informacji przydatnych obcokrajowcom, w tym dotyczących m.in. procedur urzędowych, bezpieczeństwa, komunikacji, kultury, sportu i turystyki.
b) doradca zawodowy - udzielanie konsultacji zawodowej, poradnictwa zawodowego, którego głównymi elementami będą: udzielanie porad i niesienie pomocy w podjęciu świadomej decyzji dotyczącej wyboru, zmiany zawodu oraz miejsca pracy oraz pomoc w prawidłowym załatwianiu dokumentów związanych
z legalnym zatrudnieniem i pobytem w Polsce.
5. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 4 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 4 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

„Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę,
a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.04.2019 | 11:30


» Lokalizacja

Aleja IX Wieków Kielc 3
Kielce 25-516
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Tłumaczenia
  • Usługi doradcze
  • Usługi personalne

» Dane nabywcy

Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Aleja IX Wieków Kielc 3
Kielce 25-516
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się