Utrzymanie zieleni na terenie gminy Sulechów

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zieleni na terenie Gminy Sulechów.
2. Zakres zamówienia obejmuje następujące usługi:
a) koszenie trawników z załadunkiem i wywozem skoszonej trawy (wykaz obiektów zestawiono w tabeli nr 1),
b) wygrabianie liści z załadunkiem i wywozem (wykaz obiektów zestawiono w tabeli nr 2),
c) porządkowanie i utrzymanie bieżące czystości alejek w parkach (wykaz obiektów zestawiono w tabeli nr 3),
d) przycinanie żywopłotów wraz z zebraniem i wywozem odpadów (wykaz obiektów zestawiono w tabeli nr 4),
e) koszenie trawy kosiarką rotacyjną (wykaz obiektów zestawiono w tabeli nr 5),
f) wykaszanie poboczy dróg gminnych i innych terenów gminnych (wykaz obiektów zestawiono w tabeli nr 6),
g) utrzymanie zieleni na terenie obiektów zabawowo – rekreacyjnych (wykaz obiektów zestawiono w tabeli nr 7),
h) urządzanie rabat, gazonów i donic - nasadzenia jednoroczne (wykaz obiektów zestawiono
w tabeli nr 8),
i) pielęgnacja rabat, gazonów, donic i skalniaków (wykaz obiektów zestawiono w tabeli nr 9),
j) podlewanie rabat, gazonów, donic i skalniaków,
k) podlewanie młodych nasadzeń drzew i krzewów,
l) urządzanie nowych rabat, skalniaków (nasadzenia wieloletnie) wg wskazań Zamawiającego,
m) obsadzenie 3 wież kwiatowych i 6 kwietników wiszących i ustawienie oraz zawieszenie ich w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (wykaz obiektów zestawiono w tabeli nr 10),
n) pielęgnacja wież kwiatowych i kwietników wiszących (wykaz obiektów wg tabeli nr 10),
o) urządzanie terenów zielonych wg wskazań Zamawiającego,
p) sadzenie drzew,
q) ścinanie drzew na terenach gminnych (place, drogi, parki) bez użycia podnośnika,
r) ścinanie drzew na terenach gminnych (place, drogi, parki) w zabudowie z użyciem podnośnika,
s) pielęgnacja drzew polegająca na przycinaniu konarów i gałęzi, formowanie koron oraz likwidacja odrostów przy pniu,
t) przycinanie drzew o średnicy powyżej 40 cm na terenie zabudowanym w bezpośredniej bliskości budynków i obiektów,
u) przycinanie drzew o średnicy powyżej 40 cm na pozostałych terenach,
v) frezowanie pni na terenach gminnych.
2. Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji wyszczególnionych usług:
2.1. Koszenie trawników z załadunkiem i wywozem skoszonej trawy
W zakresie obejmującym koszenie trawników z załadunkiem i wywozem skoszonej trawy: Czynność polega na zbieraniu zalegających na trawniku odpadów (papier, folie itp.), wykoszeniu trawników wg wykazu zamieszczonego w tabeli nr 1, załadowaniu odpadów pozostających po skoszeniu wraz z zebranymi w trakcie prac przygotowawczych odpadami komunalnymi na środek transportu przystosowany do tego celu i przekazaniu ich do zagospodarowania. Wysokość koszenia winna być jednakowa na całej powierzchni, gwarantująca estetyczny wygląd trawnika po skoszeniu. Przewiduje się 5-krotne koszenie w sezonie wegetacyjnym.
2.2. Wygrabianie liści z załadunkiem i wywozem.
W zakresie obejmującym wygrabianie liści z załadunkiem i wywozem: Czynność polega na wygrabieniu, w razie potrzeby zamieceniu liści z terenów parków i skwerów wymienionych w tabeli nr 2, usunięciu ich wraz z zebranymi innymi odpadami (papier, szkło itp.) i przekazaniu do zagospodarowania. Przewiduje się 2 krotne wykonanie zabiegu w ciągu roku.
2.3. Porządkowanie i bieżące utrzymanie czystości alejek w parkach.
W zakresie obejmującym porządkowanie i utrzymanie bieżące czystości alejek w parkach: Czynność obejmuje usunięcie liści, śmieci itp. odpadów poprzez zebranie ręczne lub zamiatanie. Wykaz terenów wymieniono w tabeli nr 3. Zebrane odpady należy przekazać do zagospodarowania. Przewiduje się 20 krotne wykonanie zabiegu w ciągu roku.
2.4. Przycinanie żywopłotów wraz z zebraniem i wywozem odpadów.
W zakresie obejmującym przycinanie żywopłotów wraz z zebraniem i wywozem odpadów: Czynność polega na trzykrotnym w ciągu roku przycinaniu żywopłotów wg wykazu (tabela nr 4) wraz z zebraniem ściętych gałęzi oraz znajdujących się w bezpośredniej bliskości żywopłotu, odpadów. Zebrane odpady należy przekazać do zagospodarowania.
2.5. Koszenie trawy kosiarką rotacyjną.
W zakresie obejmującym koszenie trawy kosiarką rotacyjną: Czynność polega na wykoszeniu trawy na terenach zieleni wg wykazu (tabela nr 5), przy użyciu sprzętu mechanicznego, samobieżnego lub ciągnionego. Czynność obejmuje ponadto prace przygotowawcze tj. zebranie odpadów i innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu koszenia, które należy przekazać do zagospodarowania. Przewiduje się 4 krotne wykonanie zabiegu w sezonie wegetacyjnym. Czynność nie obejmuje zebrania skoszonej trawy.
2.6. Wykaszanie poboczy dróg gminnych i innych terenów gminnych.
W zakresie obejmującym wykaszanie poboczy dróg gminnych i innych terenów gminnych: Czynność polega na wykoszeniu 3-krotnym w sezonie wegetacyjnym (na szerokość 1,5m
z każdej strony) poboczy dróg gminnych wg wykazu (tabela nr 6), a także innych terenów gminnych wskazanych przez Zamawiającego przy użyciu sprzętu mechanicznego, samobieżnego lub ciągnionego, a w razie potrzeby sprzętu ręcznego. Czynność obejmuje ponadto prace przygotowawcze tj. zebranie odpadów i innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu koszenia, które należy przekazać do zagospodarowania. Czynność nie obejmuje zebrania skoszonej trawy.
2.7. 1.7. Utrzymanie zieleni na terenie obiektów zabawowo-rekreacyjnych.
W zakresie obejmującym utrzymanie zieleni na terenie obiektów zabawowo- rekreacyjnych: Czynność polega na usuwaniu chwastów oraz wykaszaniu roślinności 5-krotnie w sezonie wegetacyjnym. Wykaz obiektów zabawowo-rekreacyjnych podano w tabeli nr 7.
2.8. Urządzanie rabat, gazonów i donic (nasadzenia jednoroczne).
W zakresie obejmującym urządzanie rabat, gazonów i donic (nasadzenia jednoroczne):
Czynność polega na przygotowaniu gleby na wyznaczonych pod nasadzenia rabatach wg wykazu (tabela nr 8), zastosowaniu odpowiedniego nawożenia i wykonaniu nasadzeń sadzonek zakupionych przez Wykonawcę, na jego koszt.
2.9. Pielęgnacja rabat, gazonów, donic i skalniaków.
W zakresie obejmującym pielęgnację rabat, gazonów, donic i skalniaków: Czynność polega na pieleniu, uzupełnieniu brakującej ziemi lub kory na rabatach, w gazonach, donicach
i skalniakach wg wykazu (tabela nr 9), a także usunięciu nasadzeń przekwitłych, uschniętych lub obumarłych. Powstałe w trakcie wykonywania prac odpady należy przekazać do zagospodarowania. Zakup ziemi i kory obciąża Wykonawcę.
2.10. Podlewanie rabatów, gazonów, donic i skalniaków.
W zakresie obejmującym podlewanie rabat, gazonów, donic i skalniaków: Czynność polega na podlewaniu nasadzeń w rabatach, gazonach, donicach i skalniakach znajdujących się na terenie miasta wg wykazu (tabela nr 9). Przewiduje się co najmniej 15-krotne podlanie. Koszty poboru wody obciążają Wykonawcę.
2.11. Podlewanie młodych nasadzeń drzew i krzewów.
W zakresie obejmującym podlewanie młodych nasadzeń drzew i krzewów: Czynność polega na podlewaniu nasadzeń drzew i krzewów wprowadzonych w bieżącym roku
a także w latach ubiegłych wg wskazań Zamawiającego. Przewiduje się co najmniej 10-krotne podlanie. Koszty poboru wody obciążają Wykonawcę.
2.12. Urządzanie nowych rabat, skalniaków (nasadzenie wieloletnie) wg wskazania Zamawiającego.
W zakresie obejmującym urządzanie nowych rabat, skalniaków (nasadzenie wieloletnie) wg wskazania Zamawiającego: Czynność polega na urządzeniu rabat lub skalniaków we wskazanych przez Zamawiającego miejscach. Prace winny obejmować przygotowanie terenu pod nasadzenia (wybranie kamieni, dowiezienie odpowiedniej gleby, nawożenie itp.) i wykonanie nasadzeń sadzonek zakupionych przez Wykonawcę.
2.13. Obsadzenie 3 wież kwiatowych i 6 kwietników wiszących i ustawienie oraz zawieszenie ich w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
W zakresie obejmującym obsadzenie 3 wież kwiatowych i 6 kwietników wiszących wraz
z ustawieniem oraz zawieszeniem ich w miejscach wskazanych przez Zamawiającego: Czynność polega na obsadzeniu gminnych wież kwiatowych i kwietników wiszących wg wykazu (tabela nr 10) sadzonkami pelargonii, begonii lub innymi uzgodnionymi z Zamawiającym, zakupionymi przez Wykonawcę na jego koszt w ilości, co najmniej 185 szt./wieżę i 15 szt./kosz oraz ustawieniu wież kwiatowych i zawieszeniu kwietników wiszących w miejscach wskazanych przez Zamawiającego nie wcześniej niż w ostatniej dekadzie maja.
2.14. Pielęgnacja wież kwiatowych i kwietników wiszących.
W zakresie obejmującym pielęgnację wież kwiatowych i kwietników wiszących: Czynność polega na pielęgnacji nasadzeń poprzez podlewanie, nawożenie, obrywanie zeschłych kwiatostanów i pielenie w okresie od maja do października. Wymienione zabiegi dotyczą 3 wież kwiatowych i 6 kwietników wiszących.
2.15. Urządzanie terenów zielonych wg wskazań Zamawiającego.
W zakresie obejmującym urządzanie terenów zielonych wg wskazań Zamawiającego: Czynność polega na urządzeniu terenów zielonych we wskazanych przez Zamawiającego miejscach. Prace winny obejmować przygotowanie terenu tj. jego wyrównanie, a w razie potrzeby jego odchwaszczenie mechaniczne lub środkami chemicznymi zakupionymi przez Wykonawcę na jego koszt, oczyszczenie z kamieni, wycinkę wskazanych przez Zamawiającego drzew i krzewów, karczowanie pni. We wskazanych przez Zamawiającego przypadkach również dowiezienie ziemi, jej rozplantowanie oraz posianie trawy zakupionej przez Wykonawcę na jego koszt.
2.16. Sadzenie drzew.
W zakresie obejmującym sadzenie drzew: Czynność polega na dowiezieniu sadzonek zakupionych przez Zamawiającego do miejsca sadzenia wskazanego przez Zamawiającego, wykonaniu nasadzeń zgodnie ze sztuką ogrodniczą, osadzeniu palików, przycięciu gałęzi
i przywiązaniu pnia, rozplantowaniu pozostałej ziemi. Przy sadzeniu należy stosować kołki do drzewek w ilości 3 szt., grubości minimum 6 cm. Wysokość palika wystającego nad gruntem powinna być odpowiedniej wysokości w stosunku do wielkości sadzonki, tj. takiej, by zachować jej stabilność. Jako wiązadło stosować taśmę elastyczną, parcianą o szerokości minimum 3cm. Ustawienie palików i przywiązanie do nich taśmą –należy do Wykonawcy. Korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć. Po umieszczeniu systemu korzeniowego w dole na drzewko i zasypaniu ziemią, należy prawidłowo ubić ziemię wokół pnia, uformować misę i podlać. Termin wykonania nasadzeń każdorazowo uzgodni Zamawiający.
2.17. Ścinanie drzew na terenach gminnych (place, drogi, parki) bez użycia podnośnika.
W zakresie obejmującym ścinanie drzew na terenach gminnych (place, drogi, parki) bez użycia podnośnika: Czynność polega na ścięciu drzew wskazanych przez Zamawiającego, odcięciu gałęzi i konarów, pocięciu pnia i konarów na odcinki, ułożeniu gałęzi i konarów
w stosy, a w przypadku wskazania przez Zamawiającego również wywiezieniu do wskazanego miejsca na obszarze gminy Sulechów. W zakres prac wchodzi wykonanie wyrzynków z pnia o długości 1 m. W szczególnych przypadkach Zamawiający może zlecić dodatkowe cięcie drewna na wyrzynki 0,5 m. Zagospodarowanie gałęzi wraz liśćmi spoczywa na Wykonawcy.
2.18. Ścinanie drzew na terenach gminnych (place, drogi, parki) w zabudowie
z użyciem podnośnika.
W zakresie obejmującym ścinanie drzew na terenach gminnych (place, drogi, parki)
w zabudowie z użyciem podnośnika: Czynność obejmuje wykonanie robót opisanych w pkt 2.17 powyżej z uwzględnieniem wykonawstwa robót z użyciem podnośnika.
2.19. Pielęgnacja drzew polegająca na przycinaniu konarów i gałęzi, formowanie koron oraz likwidacja odrostów przy pniu.
W zakresie obejmującym pielęgnację drzew polegającą na przycinaniu konarów i gałęzi, formowaniu koron oraz likwidacji odrostów przy pniu: Czynność obejmuje prześwietlenie korony drzew poprzez wycięcie części konarów, gałęzi i posuszu, w tym uformowanie korony drzew, likwidacji odrostów przy pniu, zebranie powstałych odpadów i ich przekazanie do zagospodarowania.
2.20. Przycinanie drzew o średnicy powyżej 40 cm na terenie zabudowanym
w bezpośredniej bliskości budynków i obiektów
W zakresie obejmującym przycinanie drzew o średnicy powyżej 40 cm na terenie zabudowanym w bezpośredniej bliskości budynków i obiektów lub drzew rosnących
w terenie trudnodostępnym : Czynność polega na przycięciu drzew rosnących
w bezpośrednim sąsiedztwie budynków i obiektów lub rosnących w terenie trudno dostępnym. Zakres prac obejmuje zmniejszenie korony drzewa poprzez obcięcie konarów
i gałęzi w sposób umożliwiający odtworzenie korony, pocięcie odciętych konarów i gałęzi oraz wywiezienie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego lub przekazanie do zagospodarowania. W uzasadnionych przypadkach wskazane czynności Wykonawca wykona z użyciem podnośnika. W przypadkach zagrażających bezpieczeństwu ludzi
i mienia czynności polegające na przycięciu konarów Wykonawca wykona w czasie zgodnym z przedłożoną ofertą.
2.21. Przycinanie drzew o średnicy powyżej 40 cm na pozostałych terenach.
W zakresie obejmującym przycinanie drzew o średnicy powyżej 40 cm na pozostałych terenach: Czynność polega na przycięciu drzew rosnących poza terenem zabudowanym. Zakres prac obejmuje zmniejszenie korony drzewa poprzez obcięcie konarów i gałęzi
w sposób umożliwiający odtworzenie korony, pocięcie odciętych konarów i gałęzi oraz wywiezienie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego lub przekazanie do zagospodarowania. W uzasadnionych przypadkach wskazane czynności Wykonawca wykona z użyciem podnośnika. W przypadkach zagrażających bezpieczeństwu ludzi
i mienia czynności polegające na przycięciu konarów Wykonawca wykona w czasie zgodnym z przedłożoną ofertą.
2.22. Frezowanie pni na terenach gminnych.
W zakresie obejmującym frezowanie pni na terenach gminnych: Czynność polega na wyfrezowaniu pni na głębokość co najmniej 20 cm, zasypaniu dołu ziemią oraz ubiciu gruntu i wyrównaniu zasypanego dołu. Powstałe odpady należy przekazać do zagospodarowania.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poza wymaganiami powyżej określa załącznik nr 3 do SIWZ, tabelaryczny wykaz terenów objętych przedmiotem zamówienia oraz wszystkie postanowienia SIWZ.
4. Wykonawca zobowiązany jest, przez cały okres realizacji umowy, do zatrudniania osób wykonujących bezpośrednio czynności w zakresie usług określonych w § 1 ust. 3 pkt 1-7, 9-11, 14 umowy wyłącznie na podstawie umów o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917). Postanowienie powyższe stosuje się do podwykonawców Wykonawcy, jeśli będą uczestniczyli w realizacji zamówienia.
5. Zamawiający ma prawo samodzielnie lub za pośrednictwem innych upoważnionych osób, w każdym momencie realizacji zamówienia, do kontroli sposobu wykonania przez Wykonawcę zamówienia w zakresie opisanym w ust. powyżej. W ramach uprawnień kontrolnych Zamawiający ma prawo w szczególności:
1) żądać od Wykonawcy złożenia wyjaśnień na piśmie w sprawach dotyczących zatrudniania pracowników przy realizacji czynności opisanych w ust. 1 powyżej,
2) przyjmować od osób uczestniczących w realizacji czynności opisanych w ust. 1 powyżej, oświadczenia odnośnie faktu i podstaw ich zatrudnienia.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i/lub częściowych.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7.
8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
9. Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.04.2019 | 09:30


» Lokalizacja

Plac Ratuszowy 6
Sulechów 66-100
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Gmina Sulechów
Plac Ratuszowy 6
Sulechów 66-100
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się