Bieżące utrzymanie i konserwacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Grudziądz

» Opis zapytania

Bieżące utrzymanie i konserwacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Grudziądz.
Zakres zamówienia nie obejmuje miejscowości Dusocin.
1. Opis istniejącej infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej będącej przedmiotem zamówienia:
Gmina Grudziądz nie posiada własnej stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków. Woda jest nabywana od Spółki Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia w Grudziądzu. Miejscem dostarczania wody są wodomierze główne, rozdzielające sieć Gminy Grudziądz od sieci MWIO.
Ścieki z terenu gminy są odprowadzane do kolektorów głównych MWIO i trafiają następnie do oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi. Miejscem odbioru ścieków przez MWIO są gminne ściekomierze zamontowane na kolektorach głównych.
Zadaniem wykonawcy jest utrzymanie i konserwacja gminnych sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych a także urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych m. in. przepompowni ścieków, ściekomierzy, stacji podnoszenia ciśnienia.
Długość gminnej sieci wodociągowej z przyłączami wynosi ok. 382 km. Długość gminnej sieci kanalizacyjnej z przyłączami wynosi ok. 71 km.
W przypadku wybudowania nowych odcinków sieci, znajdą się one również w zakresie przedmiotu zamówienia świadczonego przez wykonawcę. Nie spowoduje to wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy.
Zbiorcze przepompownie ścieków: ok 20 szt.
Przydomowe przepompownie ścieków: ok. 260 szt.
2. Zadania w zakresie utrzymania i konserwacji zbiorowych urządzeń wodociągowych.:
1) Utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń wodociągowych, a w szczególności: bieżąca konserwacja urządzeń i rurociągów, tj. uzupełnianie wadliwej lub uszkodzonej armatury i wyposażenia, czyszczenie urządzeń i rurociągów, odpowietrzanie sieci oraz systematyczne czyszczenie odcinków sieci, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń pomiarowych.
2) Niezwłoczne usuwanie wszelkich przecieków i nieszczelności na sieciach wodociągowych i przyłączach
3) Bezzwłoczne przystąpienie do fizycznego usuwania awarii nie później niż w ciągu 4 godzin od zgłoszenia i usunięcie awarii nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. Zamknięcie odpowiednich zaworów zabezpieczających przed utratą wody z sieci musi nastąpić do 4 godzin od zgłoszenia. Przez awarie zamawiający rozumie uszkodzenie rurociągów lub urządzeń wodociągowych powodujące lub mogące spowodować stratę wody, przerwę w dostawie wody i inne zagrożenia. Wykonawca podejmuje czynności polegające na usunięciu przyczyn i skutków awarii. W przypadku wystąpienia awarii w okresie dłuższym niż 12 godzin, Wykonawca uruchomi zastępczy, zbiorowy punkt poboru wody.
4) Uruchamianie zastępczego poboru na polecenie Zamawiającego.
5) Prowadzenie dokumentacji eksploatowanych obiektów i sieci
6) Dokonywanie tzw. przyłączeń do sieci wodociągowej dla nowo wybudowanych przyłączy:
- kontrola robót zanikających,
- konsultacje z Zamawiającym dotyczące projektowanych materiałów,
- zamykanie odpowiednich zaworów na czas wpięcia,
- instalacja wodomierzy dostarczonych przez Zamawiającego,
- kontrola wykonania i dokonywanie odbiorów wybudowanych przyłączy,
- kontrola użytych przez inwestorów materiałów poprzez porównanie ich z warunkami
wydanymi przez Gminę Grudziądz.
- sporządzanie protokołu odbioru przyłączy,
- dokonywanie odbioru z udziałem przedstawiciela Zamawiającego.
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania za odrębnym wynagrodzeniem tzw. nawiertki sieci i połączenie z nowo wybudowanym przyłączem. Koszt w całości pokryje podmiot na rzecz którego zlecone zostanie wykonanie przyłączenia.
7) Dokonywanie odcięcia dopływu wody do posesji na polecenie Zamawiającego.
8) Dopełnianie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm.) własnym staraniem i na własny koszt w przypadku prowadzenia robót w pasie drogowym
9) wymiana legalizacyjna wodomierzy z plombowaniem - ok. 700 sztuk w 2019 r.
10) Montaż nowych wodomierzy.
11) Zamykanie i otwieranie zasuw na przyłączach wodociągowych na żądanie Zamawiającego. Dotyczy w szczególności zamykania zasuw na okres zimowy.
12) Wymiana elementów/materiałów o słabym stanie technicznym po uzgodnieniu z Zamawiającym lub na żądanie Zamawiającego.
13) Płukanie hydrantów według potrzeb lub na żądanie Zamawiającego (ok. 230 hydrantów).
14) Wykonywanie pomiarów ciśnienia i wydajności hydrantów na żądanie Zamawiającego.
15) Wykrywanie nielegalnych przyłączy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej
16) Regulacja wysokości włazów studziennych
17) Wykonywanie odczytów wodomierzy co dwa miesiące z terenu całej gminy i na żądanie Zamawiającego.
18) realizację obowiązków wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
13 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2017 r., poz 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a w szczególności: badanie próbek wody raz na kwartał, sporządzanie protokołów z badania,
19) realizację obowiązków wynikających z art. 5 ust. 1 pkt 1a ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.), która zobowiązuje przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne do prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody, w tym harmonogramu pobierania próbek wody do badań zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) który winien być uzgodniony z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym.
3. Zadania w zakresie utrzymania i konserwacji zbiorowych urządzeń kanalizacji sanitarnej:
1) Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń, przepompowni ścieków usuwanie awarii i usterek oraz dbałość o stan techniczny sieci kanalizacyjnej, przyłączy lub odcinków przyłączy będących w gestii Zamawiającego.
2) Bezzwłoczne przystąpienie do fizycznego usuwania awarii nie później niż w ciągu 4 godzin od zgłoszenia i usuwanie awarii jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia.
W przypadku awarii sieci lub przyłączy kanalizacyjnych na czas braku przepływu i usunięcia awarii ścieki będą wypompowywane i wywożone do oczyszczalni wozem asenizacyjnym na koszt wykonawcy. Przez awarie zamawiający rozumie uszkodzenie, zatkanie, usterkę itd. rur i urządzeń kanalizacyjnych powodujące lub mogące spowodować wyciek ścieków, przerwę w odbiorze ścieków i inne zagrożenia. Wykonawca podejmuje czynności polegające na usunięciu przyczyn i skutków awarii.
3) Dokonywanie odcięcia odbioru ścieków od dostawców na polecenie Zamawiającego.
4) Dokonywanie tzw. przyłączeń do sieci kanalizacyjnej dla nowo wybudowanych przyłączy:
- kontrola robót zanikających,
- konsultacje z zamawiającym dotyczące projektowanych materiałów,
- zamykanie odpowiednich zaworów na czas wpięcia,
- wykonywanie połączeń sieci z nowo wybudowanym przyłączem,
- kontrola zainstalowanych urządzeń pomiarowych, których zakup należy do inwestora wykonującego przyłącze,
- kontrola wykonania i dokonywanie odbiorów wybudowanych przyłączy,
- kontrola zastosowanych przez inwestorów materiałów i urządzeń pomiarowych na przyłączach kanalizacyjnych poprzez porównanie ich z warunkami wydanymi przez Gminę Grudziądz.
- sporządzanie protokołu odbioru przyłączy,
- dokonywanie odbioru z udziałem przedstawiciela Zamawiającego.
12) Wymiana elementów/materiałów o słabym stanie technicznym po uzgodnieniu z Zamawiającym lub na żądanie Zamawiającego. Dotyczy w szczególności zużytych elementów przepompowni ścieków.
13) Montowanie blokad wypływu ścieków do sieci kanalizacyjnej z przyłączy na żądanie Zamawiającego.
14) Wykonywanie badań jakościowych ścieków na żądanie i we wskazanych przez Zamawiającego punktach.
4. Zasady prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej w formie ewidencji:
- awarii i napraw,
- wykonywanych czynności kontrolnych wymienionych w kolejnym punkcie (pkt. 5),
- zgłoszeń,
- wykonanych przez inwestorów przyłączy,
- mienia zdemontowanego i zamontowanego
5. Zasady kontroli stanu technicznego sieci i urządzeń:
1) Kontrola sieci wodociągowej i kanalizacyjnej pod względem szczelności każdorazowo na zgłoszeniem zamawiającego;
2) Kontrola hydrantów p.poż. - wskazanych przez Zamawiającego na etapie realizacji umowy - raz w roku;
3) Kontrola urządzeń pomiarowych - każdorazowo na podstawie zgłoszeń Zamawiającego i niezależnie od zgłoszeń Zamawiającego 1 raz w roku przegląd wszystkich urządzeń pomiarowych (będących głównymi urządzeniami na sieci wod-kan.) służących do rozliczeń z MWiO
4) Kontrola przepompowni przydomowych - każdorazowo na podstawie zgłoszeń Zamawiającego
5) Dokumentowanie fotograficzne z awarii i napraw
6) Kontrola przepompowni zbiorczych wraz z konserwacją i czyszczeniem - 3 razy w miesiącu
7) Zamawiający w każdej chwili ma prawo uczestnictwa w czynnościach kontrolnych.
Inne istotne warunki zamówienia:
Do obowiązków wykonawcy należeć będzie także likwidacja (utylizacja) zużytego sprzętu, urządzeń lub innego wyposażenia, po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji Zamawiającego oraz sporządzenie protokołu z likwidacji. Utylizacja następować będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Do obowiązku wykonawcy należy koszenie terenu o powierzchni ok 2500 m2.
W przepadku awarii przepompowni ścieków wykonawca ponosi koszty związane z przewożeniem nieczystości wozami asenizacyjnymi.
Wykonawca przystępujący do przetargu musi: posiadać czynny całodobowo telefon alarmowy, tzw. pogotowie wodno-kanalizacyjne. Telefon zostanie udostępniony do wiadomości publicznej mieszkańców gminy. Telefon jest niezbędny do przyjmowania zgłoszeń dotyczących m. in. awarii i usterek dotyczących zakresu objętego niniejszym postępowaniem.
Przy kalkulacji ceny Wykonawca nie wlicza kosztów zakupionego materiału jak i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Koszty zakupów materiałów zastępczych, nowych itp. obciążają Zamawiającego po jego uprzedniej akceptacji.
W ofercie należy podać cenę całkowitą wynikającą z realizacji zadania przez okres 15 miesięcy. Jeśli pierwszy miesiąc obowiązywania umowy nie będzie pełnym kalendarzowym miesiącem, Zamawiający dokona zapłaty na rzecz Wykonawcy za rzeczywistą ilość dni, w których Wykonawca świadczył usługę, biorąc pod uwagę wynagrodzenie miesięczne. Wykonawca wystawiać będzie faktury za świadczone usługi w systemie miesięcznym, wyliczone jako iloraz całkowitej ceny ofertowej i liczby miesięcy - tj. 15.
Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru prac wykonanych w danym miesiącu, w którym wskazane będą m.in. czyszczone odcinki sieci, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń pomiarowych ścieków, sporządzony przez Wykonawcę i podpisany przez Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.04.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się