Wykonywanie usług z zakresu gospodarki łowieckiej na terenie Nadleśnictwa Głusko w sezonie łowieckim 2019/2020

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie
z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu zagospodarowania obwodu łowieckiego nr 241 i 1 i obsługi polowań indywidualnych i zbiorowych na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Głusko w sezonie łowieckim 2019/2020.
2) Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części zwanych dalej: „Pakietami”
Pakiet nr 1 – wykonywanie usług z zakresu zagospodarowania obwodu łowieckiego nr 241 i 1.
W skład prac wchodzą następujące czynności:
a) naprawa i konserwacja istniejących urządzeń łowieckich - ambony, zwyżki, lizawki (materiał zapewnia Wykonawca)
b) uprawa poletek łowieckich (talerzowanie, bronowanie, wysiew nawozów, wysiew nasion, koszenie, grabienie, wywóz siana, sadzenie, grodzenie) – (nawozy, nasiona, materiał sadzeniowy, siatkę i słupki zapewnia Zamawiający) i zagospodarowanie łąk (koszenie, grabienie i wywóz siana)
c) rozwożenie karmy (treściwa, soczysta, sucha) i soli wg. wskazań Zamawiającego (karmę i sól zapewnia Zamawiający)
d) inne dotyczące zagospodarowania obwodów
Szczegóły uzgadniane każdorazowo z leśniczym ds. łowieckich.
Pakiet nr 2 – obsługa polowań indywidualnych i zbiorowych na terenie OHZ w obwodzie łowieckim nr 241 i 1. Obsługa polowania indywidualnego obejmuje:
1. zapewnienie podprowadzających z uprawnieniami selekcjonerskimi (dotyczy samców zwierzyny płowej) lub uprawnieniami podstawowymi (w pozostałych przypadkach) wraz z dojazdem podprowadzającego do miejsca zakwaterowania myśliwego i z powrotem (wyjście ranne
lub wieczorne w łowisko). Podprowadzający mają czuwać nad prawidłowością wykonania odstrzału oraz przestrzeganiem przepisów
o warunkach wykonywania polowania,
2. preparację trofeów (poroża samców zwierzyny płowej oraz oręży dzików): wygotowanie, oczyszczenie łba z tkanki mięsnej oraz wybielenie
i dostarczenie oczyszczonego trofeum przed zakończeniem pobytu myśliwego, który daną zwierzynę pozyskał,
3. Wyciąganie i załadunek tusz (jeleni, sarn, dzików) z miejsca polowania, transport do punktu skupu i rozładunek w punkcie skupu (ryczałt za sztukę.
Obsługa polowania zbiorowego obejmuje:
a) zapewnienie odpowiedniej liczby naganiaczy do wypłaszania zwierzyny
(w tym osobę do patroszenia zwierzyny). W zależności od wielkości grupy, co najmniej 5-13 naganiaczy. O ilości naganiaczy w danym dniu polowania decyduje zlecający;
Przed rozpoczęciem polowania do obowiązków Wykonawcy należy
w szczególności:
 punktualne zgromadzenie podległych osób i właściwie ustawienie ich do odprawy, a także odpowiednie rozlokowanie środków transportu
 sporządzenie listy naganiaczy biorących udział w polowaniu i dostarczenie jej przed odprawą prowadzącemu polowanie
 wyposażenie naganiaczy (i inne osoby wg potrzeb) w kamizelki odblaskowe, a także dbałość o ich używanie podczas całego polowania aż do ogłoszenia jego zakończenia
 zabezpieczenie odpowiedniego wyposażenia apteczki
 zabezpieczenie innych materiałów (haki do transportu tusz ubitej zwierzyny, worki na narogi, linki do ściągania zwierzyny itp.)
b) zapewnienie odpowiedniej liczby psów myśliwskich do wypłaszania zwierzyny.
W zależności od wielkości grupy, co najmniej 6-8 psów. O ilości psów
w danym dniu polowania decyduje zlecający;
c) zapewnienie środków transportu dla myśliwych w łowisku.
W zależności od wielkości grupy, co najmniej 3 samochody (min. 4 –osobowe) dostosowane do jazdy w terenie, posiadających aktualny przegląd techniczny, ubezpieczenie OC i NW.
O ilości samochodów w danym dniu polowania decyduje zlecający;
Kierujący pojazdem obowiązkowo musi posiadać odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi i przewozu osób.
d) zapewnienie wyżywienia dla myśliwych i gospodarzy polowania;
e) patroszenie (wyłącznie przez osoby przeszkolone weterynaryjnie lub pod ich nadzorem) wraz z dostarczeniem patrochów do miejsca odbioru do utylizacji;
f) przygotowanie miejsca pokotu (ułożenie stroiszu, rozpalenie ogniska, zabezpieczenie ubitej zwierzyny przed uszkodzeniem przez psy, zanieczyszczeniami przez owady);
g) zapewnienie oprawy muzycznej;
h) zapewnienie środka transportu (samochód wraz z przyczepką - ze stelażem do podwieszania) do przewozu ubitej zwierzyny z miejsca polowania do miejsca pokotu, a następnie do wyznaczonego punktu skupu, rozładunek tusz w punkcie skupu oraz pomoc przy ważeniu;
i) preparację trofeów (poroża samców zwierzyny płowej oraz oręży dzików): wygotowanie, oczyszczenie łba z tkanki mięsnej oraz wybielenie i dostarczenie oczyszczonego trofeum przed zakończeniem pobytu myśliwego, który daną zwierzynę pozyskał.

3) Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia.
1. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych przez Przedstawicieli Zamawiającego
2. Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po działalności własnej (śmieci, pustych opakowań, zużytych elementów maszyn, itp.).
3. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich maszyn, ciągników
i urządzeń pracujących na powierzchniach w odpowiednie zestawy (sorbenty, maty sorpcyjne itp.) do pochłaniania rozlanego paliwa lub oleju oraz innych płynów technologicznych używanych w maszynach, ciągnikach i innych urządzeniach oraz użycia tych środków w sytuacjach wymagających zastosowania (awarie, naprawy, tankowania itp.) – w celu zapobieżenia skażeniu środowiska.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.04.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Głusko 19
Dobiegniew 66-520
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Głusko
Głusko 19
Dobiegniew 66-520
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się