WYKONYWANIE USŁUGI NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

» Opis zapytania

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. SADZENIE FORM PIENNYCH DRZEW LIŚCIASTYCH Z WYKORZYSTANIEM MATERIAŁU SZKÓLKARSKIEGO POZYSKANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ, NA TERENIE PŁASKIM W GRUNCIE KATEGORII IV W DOŁACH O WYMIARACH MINIMUM 0,7 M GŁĘBOKOŚCI I O,7 M ŚREDNICY, (MATERIAŁ SADZENIOWY: WYSOKOŚĆ PNIA OD 180-350 CM, W POJEMNIKACH MIN. C 45 LUB WORKU JUTOWYM) - wyznaczenie miejsc sadzenia w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego, wykopanie dołów, wyjęcie z pojemnika, posadzenie drzew z dowiezieniem oraz przycięciem koron i korzeni, obsadzenie 3 szt. palików drewnianych do drzew o średnicy min. ok. 6 cm (+,- 0,50 cm) długości ok. 2,50 m (+,- 10 cm z warunkowym dopuszczeniem większej różnicy z powodu specyficznych warunków podłoża), wbitych, tak by wierzchołki znajdowały się w jednym poziomie, z przymocowaniem 3 stabilizujących listew drewnianych do palików oraz przywiązaniem drzew taśmą do palików, zaprawienie dołów ziemią urodzajną żyzną lub kompostową oraz hydrożelem, podlanie i wykonanie misek, rozplantowanie lub wywiezienie pozostałej ziemi. Zabezpieczenie pnia drzewa poprzez założenie siatki plastikowej o wys. 50 cm przymocowanej do palików.
2. SADZENIE DRZEW IGLASTYCH Z WYKORZYSTANIEM MATERIAŁU SZKÓLKARSKIEGO POZYSKANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ, NA TERENIE PŁASKIM W GRUNCIE KATEGORII IV W DOŁACH O WYMIARACH MINIMUM 0,7 M GŁĘBOKOŚCI i 0,7 ŚREDNICY (Z POJEMNIKÓW MINIMUM C 45 LUB WORKU JUTOWYM)- wyznaczenie miejsc sadzenia w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego, wykopanie dołów, wyjęcie z pojemnika, posadzenie drzew z dowiezieniem, zaprawienie dołów ziemią urodzajną żyzną lub kompostową oraz hydrożelem, podlanie i wykonanie misek, rozplantowanie lub wywiezienie pozostałej ziemi.
3. SADZENIE MATERIAŁU SZKÓLKARSKIEGO WSKAZANEGO W UMOWIE, POZYSKANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ, W DONICACH USTAWIONYCH NA TERENIE MIASTA - wyznaczenie miejsc sadzenia w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego, wyjęcie
z pojemnika, posadzenie roślin z dowiezieniem, wypełnienie donic ziemią urodzajną żyzną lub kompostową z dodatkiem hydrożelu, podlanie, wywiezienie pozostałej ziemi.
4. SADZENIE FORM PIENNYCH DRZEW LIŚCIASTYCH I IGLASTYCH
Z WYKORZYSTANIEM MATERIAŁU SZKÓLKARSKIEGO POZYSKANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO - wyznaczenie miejsc sadzenia w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego, przygotowanie podłoża, posadzenie drzew z dowiezieniem oraz przycięciem koron i korzeni, zaprawienie dołów lub donic ziemią urodzajną, żyzną lub kompostową oraz hydrożelem, podlanie i wywiezienie pozostałej ziemi.
5. SADZENIE KRZEWÓW LIŚCIASTYCH NA TERENIE PŁASKIM W GRUNCIE KATEGORII IV W DOŁACH O WYMIARACH MINIMUM 0,5 M ŚREDNICY I 0,5 M GŁĘBOKOŚCI
(Z POJEMNIKÓW MINIMUM C 3) - wyznaczenie miejsc sadzenia w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego, wykopanie dołów, wyjęcie z pojemnika, posadzenie krzewów z dowiezieniem oraz przycięciem koron i korzeni, zaprawienie dołów ziemią urodzajną żyzną lub kompostową oraz hydrożelem, podlanie i wykonanie misek, rozplantowanie lub wywiezienie pozostałej ziemi.
6. SADZENIE KRZEWÓW IGLASTYCH NA TERENIE PŁASKIM W GRUNCIE KATEGORII IV W DOŁACH O WYMIARACH MINIMUM 0,5 M GŁĘBOKOŚCI I 0,5 M ŚREDNICY
(Z POJEMNIKÓW MINIMUM C 4) - wyznaczenie miejsc sadzenia w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego, wykopanie dołów, wyjęcie z pojemnika, posadzenie krzewów z dowiezieniem, zaprawienie dołów ziemią urodzajną żyzną lub kompostową oraz hydrożelem, podlanie i wykonanie misek, rozplantowanie lub wywiezienie pozostałej ziemi.
7. SADZENIE KRZEWÓW ŻYWOPŁOTOWYCH W ROWACH Z ZAPRAWĄ DOŁÓW DO POŁOWY GŁĘBOKOŚCI W GRUNCIE KATEGORII IV (Z POJEMNIKÓW MINIMUM
C 3) - segregowanie i dołowanie roślin, wyznaczenie linii rowów, wykopanie rowów, posadzenie roślin, z dowiezieniem oraz przycięciem koron i korzeni, podlanie oraz wykopanie rowków , zaprawienie rowów ziemią żyzną, urodzajną lub kompostową oraz hydrożelem, rozplantowanie lub wywiezienie pozostałej ziemi.
8. PRZESADZANIE DRZEW I KRZEWÓW LIŚCIASTYCH I IGLASTYCH – zabezpieczenie drzewa lub krzewu przed przesadzeniem, przygotowanie podłoża do przesadzenia (wykopanie dołu o parametrach dostosowanych do kształtu i rozmiaru bryły korzeniowej), pielęgnacja przesadzonego drzewa do końca trwania umowy.
9. SADZENIE PNĄCZY W DOŁACH Z ZAPRAWĄ DO POŁOWY GŁĘBOKOŚCI
W GRUNCIE KATEGORII IV, wyznaczenie miejsc sadzenia w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego, wykopanie dołów, wyjęcie z pojemnika (pojemniki min. C 2 z podporą bambusową), posadzenie pnączy z dowiezieniem oraz przycięciem koron, zaprawienie dołów ziemią urodzajną żyzną lub kompostową oraz hydrożelem, podlanie
i wykonanie misek, rozplantowanie lub wywiezienie pozostałej ziemi.
10. SADZENIE TRAW W DOŁACH Z ZAPRAWĄ DO POŁOWY GŁĘBOKOŚCI
W GRUNCIE KATEGORII IV, wyznaczenie miejsc sadzenia w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego, wykopanie dołów, wyjęcie z pojemnika (pojemniki min. P 11), posadzenie traw z dowiezieniem, zaprawienie dołów ziemią urodzajną żyzną lub kompostową oraz hydrożelem, podlanie i wykonanie misek, rozplantowanie lub wywiezienie pozostałej ziemi.
11. ROZŚCIELENIE RĘCZNE KORY, ZRĘBKÓW O GRUBOŚCI MIN. 10 CM
Z TRANSPORTEM TACZKAMI.
12. WYKONANIE ŁĄKI KWIETNEJ SIEWEM NA TERENIE PŁASKIM PRZY UPRAWIE MECHANICZNEJ Z NAWOŻENIEM NA GRUNCIE KATEGORII III (wykonanie orki glebogryzarka z ręcznym wyrównaniem powierzchni grabiami, rozrzuceniem nawozów mineralnych i zagrabienie, wysiew nasion zahakowanie grabiami oraz uwałowaniem).
13. WYKONANIE TRAWNIKÓW SIEWEM NA TERENIE PŁASKIM PRZY UPRAWIE MECHANICZNEJ Z NAWOŻENIEM NA GRUNCIE KATEGORII III (wykonanie orki glebogryzarką z ręcznym wyrównaniem powierzchni grabiami, rozrzuceniem nawozów mineralnych i zagrabienie, wysiew nasion zahakowanie grabiami oraz uwałowaniem).
14. ROZŚCIELENIE ZIEMI URODZAJNEJ I TORFU RĘCZNIE O GRUBOŚCI WARSTWY
3 CM WRAZ Z DOWOZEM (zwilżenie torfu, rozwiezienie, rozrzucenie i zagrabienie lub zmotyczkowanie).
15. WYKONANIE TRAWNIKÓW Z ROLKI Z PRZYGOTOWANIEM PODŁOŻA DO UŁOŻENIA TRAWNIKA ORAZ DOKONANIE NAWOŻENIA I WYKONANIE ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH (PODLEWANIE PRZEZ OKRES ŚWIADCZENIA USŁUGI).
16. WYKONANIE NIEZBĘDNYCH ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH W CELU UTRZYMANIA WYKONANYCH NASADZEŃ PRZEZ CAŁY OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY LUB GWARANCJI, KTÓREJ WARUNKI OKREŚLONO W § 16/17* NINIEJSZEJ UMOWY, polegających na podlewaniu, nawożeniu, prawidłowemu umocowaniu w gruncie
i zapewnieniu podpór w postaci palików w przypadku ich zastosowania.
17. USUNIĘCIE NADMIARU ZIEMI PRZY WYKONANIU TRAWNIKÓW Z WYWOZEM NA ODL. 3 KM.
18. UŁOŻENIE GEOWŁÓKNINY.
19. MONTAŻ EKRANÓW KORZENIOWYCH o wysokości od 60 cm do 100 cm
w zależności od położenia i rodzaju sąsiadującej infrastruktury.
20. ZABEZPIECZENIE PNIA DRZEWA POPRZEZ ZAŁOŻENIE WOKÓŁ NIEGO OSŁONY
o wysokości minimum 1,5 m od poziomu gruntu (materiał siatka z tworzywa sztucznego lub metalowa).
21. MONTAŻ PALIKA MOCUJĄCEGO SADZONKĘ, o średnicy minimum ok. 6 cm (+,- 0,50 cm), długości ok. 2,50 m (+,- 10 cm z warunkowym dopuszczeniem większej różnicy z powodu specyficznych warunków podłoża), w przypadku więcej niż jednego, tak by wierzchołki znajdowały się w jednym poziomie.
22. WYKOPANIE USCHNIĘTYCH, ZNISZCZONYCH KRZEWÓW OZDOBNYCH WRAZ
Z WYWOZEM NA WYSYPISKO, KOMPOSTOWNIE.

II. WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCE LUB PODWYKONAWCĘ NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ OSÓB WYKONUJĄCYCH WSKAZANE CZYNNOŚCI PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
W ZKARESIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA – ART. 29 UST. 3A USTAWY.

1. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia tj.: pracowników wyznaczonych do wykonywania zamówienia tj.: osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.).
2. Zamawiający wymaga zapewnienia przez cały okres obowiązywania umowy, obsady personalnej w/w pracowników Wykonawcy/Podwykonawcy, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Obowiązek ten dotyczy również zastępstwa i zmiany osób dokonanej
w trakcie realizacji zamówienia.
3. Wykonawca realizować będzie umowę zapewniając jej wykonanie przy wykorzystaniu wystarczającej ilości pracowników, którzy w szczególności:
- posiadają niezbędną do wykonywania prac wiedzę i umiejętności;
- posiadają uprawnienia do wykonywania prac, o ile są one wymagane przepisami szczególnymi;
- zatrudnieni są zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu Pracy.

Szczegółowe wymagania w tym zakresie zostały określone w projekcie umowy stanowiącym Tom II IDW (SIWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.03.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Kasztanowa 31
Piotrków Trybunalski 97-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Miasto Piotrków Trybunalski - Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
Kasztanowa 31
Piotrków Trybunalski 97-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się