Dostawa sadzonek drzew leśnych do odnowień w Nadleśnictwie Przysucha w 2019 roku

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sadzonek drzew leśnych do odnowień w Nadleśnictwie Przysucha w 2019 roku, w zakresie opisanym poniżej: Symbol produkcyjny Ilość; Leśnictwo
BK 2/0 61, BK 1/2 61, BK 3/0 61 11,40; DB.S 2/0 60, DB.S 1/2, DB.S 3/0 3,00; SO 2/0 60 16,60; Borkowice,
SO 2/0 60 2,08; OL 2/0 60, OL 1/1 60 12,56; Promień;
BK 2/0 61, BK 1/2 61, BK 3/0 61 11,90; DB.S 2/0 60, DB.S 1/2, DB.S 3/0 11,62; Skłoby;
BK 2/0 61, BK 1/2 61, BK 3/0 61 22,08, DB.S 2/0 60, DB.S 1/2, DB.S 3/0 13,14, SO 2/0 60 13,95, ŚW 2/0 50, ŚW 1/2 50, ŚW 2/2 50 1,00; Aleksandrów;
DB.S 2/0 60, DB.S 1/2, DB.S 3/0 15,38; BRZ 2/0 60, BRZ 1/1 60 11,55; DB.B 2/0 60, DB.B 1/2 60, DB.B 3/0 60 19,25; JRZ 2/0, JRZ 1/1, JRZ 1,5/0 0,57; LP 2/0,LP 1/1, LP 1,5/0 1,21; SO 1/0 60 25,30; SO 1/0 61 104,50, SO 2/0 61 15,50 Drzewica;
DB.S 2/0 60, DB.S 1/2, DB.S 3/0 15,00, JRZ 2/0, JRZ 1/1, JRZ 1,5/0 0,04; LP 2/0,LP 1/1, LP 1,5/0 0,10 Rawicz;
BK 2/0 61, BK 1/2 61, BK 3/0 61 10,88, DB.S 2/0 60, DB.S 1/2, DB.S 3/0 40,14; SO 2/0 60 33,79, OL 2/0 60, OL 1/1 60 10,29, ŚW 2/0 50, ŚW 1/2 50, ŚW 2/2 50 2,25, JW 2/0, JW 1/1, JW 1,5/0 0,33, MD 2/0 20, MD 1/1 20 1,07 Puszcza;
BK 2/0 61, BK 1/2 61, BK 3/0 61 27,30; DB.S 2/0 60, DB.S 1/2, DB.S 3/0 10,88; JW 2/0, JW 1/1, JW 1,5/0 0,11, MD 2/0 20, MD 1/1 20 0,45 Stefanów;
BK 2/0 61, BK 1/2 61, BK 3/0 61 105,10; DB.S 2/0 60, DB.S 1/2, DB.S 3/0 46,40 Zapniów;
BK 2/0 61, BK 1/2 61, BK 3/0 61 35,62, DB.S 2/0 60, DB.S 1/2, DB.S 3/0 43,25, SO 2/0 60 71,29, ŚW 2/0 50, ŚW 1/2 50, ŚW 2/2 50 1,43, DB.B 2/0 60, DB.B 1/2 60, DB.B 3/0 60 13,99, LP 2/0,LP 1/1, LP 1,5/0 0,54, JW 2/0, JW 1/1, JW 1,5/0 4,70, MD 2/0 20, MD 1/1 20 2,52 Kurzacze;
Powyższy materiał sadzeniowy musi spełniać wymagania zawarte w: Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 116 z późn. zm.); Ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tekst jednolity, Dz.U. 2017 nr poz. 2138 z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać leśny materiał rozmnożeniowy (Dz. U. z 2004 r. Nr 31, poz. 272); Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1227 z późn. zm.); Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie wykazu, obszarów i map regionów pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1425); Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie wykorzystywania leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem pochodzenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 1328). Materiał sadzeniowy należy przygotować do odbioru z zabezpieczonym systemem korzeniowym przed wysychaniem za pomocą hydrożelu oraz zapakować w baloty z foli. Korzenie sadzonek powinny być przycięte na odpowiednią długość, tak aby nie pozbawić sadzonek systemu korzeniowego, a podczas sadzenia uniknąć ich podwijania. Odbiór materiału sadzeniowego będzie wykonywany przez właściwego terytorialnie leśniczego na podstawie protokołu odbioru sadzonek, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ oraz zgodnie z rozdzielnikiem sadzonek, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Sadzonki powinny spełniać następujące wymagania: a)być powiązane w pęczkach po 50 sztuk; b)posiadać prostą, pojedynczą i zdrewniałą na całej długości strzałkę, wyraźnie wydłużoną wskutek przyrostu w ostatnim roku; c)posiadać skupiony i prawidłowo rozwinięty system korzeniowy, którego długość powinna umożliwić prawidłowe sadzenie (bez podwijania); d)posiadać licznie występujące korzenie drobne na korzeniach szkieletowych; e)posiadać nieuszkodzony pączek szczytowy; f)posiadać nie więcej niż połowę przycinanych pędów bocznych w koronie; g)posiadać zabezpieczone przed infekcją rany po przyciętych pędach; h)nie posiadać oznak przesuszenia, przegrzania, pleśnienia lub gnicia; i)nie posiadać uszkodzeń mechanicznych, w szczególności otwartych ran na pędach lub korzeniach sięgających miazgi lub drewna, rozdarć korzeni w miejscach rozwidlenia oraz wyłamań korzenia szkieletowego, z wyjątkiem ran powstałych podczas podkrzesywania, podcinania korzeni i wyorywania sadzonek; j)nie posiadać uszkodzeń korzeni i pędów spowodowanych mrozem; k)być pozbawione śladów żerowania przez szkodliwe organizmy; l)być pozbawione oznak chorobowych, w szczególności uszkodzeń przyrostu z poprzedniego roku większych niż 10%; m)być pozbawione martwicy, pęknięć oraz pomarszczeń kory; n)nie posiadać więcej niż jednego pędu głównego; o)posiadać prawidłowe proporcje pomiędzy wielkością części nadziemnej a wielkością systemu korzeniowego. Stosunek wysokości części nadziemnej do wielkości systemu korzeniowego powinien mieścić się w granicach od 2:1 do 1:1, przy czym wysokość części nadziemnej musi wynosić: dla gatunków iglastych od 10 do 30 cm, dla gatunków liściastych od 20 do 60 cm (szczegółowe wymogi dla poszczególnych gatunków w załączniku 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać leśny materiał rozmnożeniowy). Wielkość systemu korzeniowego powinna wynosić maksymalnie 30 cm. Jeżeli system korzeniowy jest przerośnięty należy go skrócić ostrym narzędziem (sekatorem), nie pozostawiając ran rwanych bądź szarpanych. Pochodzenie oferowanych w ofercie sadzonek należy udokumentować świadectwem pochodzenia materiału rozmnożeniowego zgodnie z ustawą o LMR oraz oznakować etykietami. Nadleśnictwo dopuszcza materiał sadzeniowy innego pochodzenia niż zaznaczone w w/w tabeli, ale zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie wykorzystywania leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem pochodzenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 1328 z późn. zm.). Zdrowotność i brak organizmów kwarantannowych należy udokumentować paszportem roślin, dla gatunków tego wymagających. W dniu dostawy, wraz z sadzonkami, Dostawca ma obowiązek przekazać świadectwo pochodzenia materiału roślinnego oraz etykietę dostawy. Zamawiający w razie podjęcia wątpliwości co do pochodzenia dostarczanego materiału sadzeniowego może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających pochodzenie materiału. W skrajnym przypadku Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia badań genetycznych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość obciążenia wszystkimi kosztami, jakie poniesie nadleśnictwo z powodu założenia upraw nieprawidłowym materiałem sadzeniowym. W przypadku, gdy podczas sadzenia okaże się, że dostarczony materiał sadzeniowy nie spełnia wymogów, które zostały zawarte w niniejszej SIWZ (np. jest źle przesortowany, sadzonki są zbyt duże lub zbyt małe, uszkodzone są części nadziemne lub korzenie, materiał jest przesuszony i inne), Zamawiający taką partię zadołuje i niezwłocznie poinformuje Dostawcę o zaistniałej sytuacji. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć właściwy materiał sadzeniowy w wyznaczonym przez zamawiającego terminie oraz odebrać wadliwą partię na koszt własny. Jeśli przesortowanie czy dołowanie wiązać się będzie z poniesieniem istotnych kosztów, Zamawiający poniesione koszty potrąci dostawcy z należności. Jednocześnie Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za to czy zwracana, wadliwa partia materiału sadzeniowego zachowa swoje właściwości. W przypadku zwłoki w usuwaniu wad przedmiotu umowy Dostawca zapłaci karę umowną. Opcjonalnie Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone dodatkowo na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 4 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ. Zamawiający gwarantuje odbiór 80 % wartości przedmiotu zamówienia i w takiej sytuacji zapłata nastąpi za faktyczną ilość zakupionych sadzonek. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie ilości poszczególnych sadzonek wyszczególnionych w pkt. 3.1 przy zastosowaniu zapłaty za ich dostawę po zaoferowanych cenach jednostkowych odpowiadających poszczególnym gatunkom. Zmiany ilościowe poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia wskazanego w pkt. 3.1 zostaną dokonane w ramach wartości brutto przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.03.2019 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Targowa 87
Przysucha 26-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Przysucha
ul. Targowa 87
Przysucha 26-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się